Ťažkosti s rečou

Obtiažna reč môže byť výsledkom problémov s mozgom a nervami, ktoré ovládajú tvárové svaly, hrtan a hlasivky, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu reči. Rovnako tak, svalové ochorenia a stavy, ktoré majú vplyv na čeľuste, zuby a ústa, môžu narúšať samotnú reč. Niektoré stavy, ktoré ovplyvňujú reč, sú prítomné už pri narodení (ako sú napríklad vrodené svalové stavy a vrodené anatomické abnormality), zatiaľ čo iné sú výsledkom metabolických chorôb, ale aj infekcii, nádorov, alebo zranení. Abnormality hlasiviek, či zápal, polypy, cysty a nádory môžu mať tiež vplyv na výšku a kvalitu hlasu.

Množstvo rôznych typov chýb reči sa môžu objaviť a mnohé stavy boli priradené ku kvalifikácii porúch reči. Afázia je strata schopnosti porozumieť jazyku, či už hovorenému alebo písanému a dochádza k nej v dôsledku poruchy v oblasti mozgu, ktorá sa používa pri spracovaní jazyka. Iná porucha - Dyzartria odkazuje na ťažkosti pri vyslovovaní určitých zvukov alebo slov, ktoré vznikajú zvyčajne kvôli problému s ovládaním svalov. Ľudia s dyzartriou exponujú nezreteľnú reč a môžu mať problémy s prehĺtaním. Porucha zvaná nárazová dysfónia je stav charakterizovaný ťažkosťami pri hovorení, pretože opakujúce sa alebo kontinuálne kŕče (dystónia) postihujú svaly, ktoré ovládajú hlasivky. Apraxia reči, tiež známa ako verbálna apraxia alebo dyspraxia, je porucha reči, pri ktorej má človek problémy vysloviť to, čo chce povedať, správne a dôsledne.

Pretože existuje mnoho typov obtiažnosti reči, ktoré môžu vzniknúť z rôznych chorobných procesov, zoznam stavov, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s rečou, je veľmi široký.

Ťažkosti s rečou môžu súvisieť s týmito stavmi

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje neustálu chuť na alkohol, napriek tomu, že jedinec si uvedomuje problémy, ktoré mu alkohol spôsobuje.

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) je progresívne rýchle, trvalo fatálne neurologické ochorenie, ktoré napáda nervové bunky zodpovedné za riadenie kostrových svalov.

Angelmanov syndróm je genetická porucha s charakteristickými vlastnosťami, ktoré zahŕňajú závažné poruchy reči, vývojové oneskorenie, mentálne postihnutia a ataxiu (problémy s pohybom a rovnováhy).

Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.

Botulizmus je ochorenie spôsobené neurotoxínmi produkovanými baktériou Clostridium botulinum.

Poškodenie mozgu spôsobuje zánik alebo úbytok mozgových buniek.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Mozgová obrna Detská mozgová obrna (CP) je (hlavne) poruchou motoriky.

Rázštep podnebia a rázštep pery sú tvárové a ústne vady, ktoré sa vyskytnú na začiatku tehotenstva.

Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte,

Zubné zranenie sa pohybuje od odštiepenia alebo zlomeniny zuba k vyrazeniu zuba. Liečba závisí od závažnosti zubného poranenia.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce konanie aj cez negatívne dôsledky pre užívateľov.

Sucho v ústach (xerostómia) je častým nežiaducim účinkom mnohých na predpis, či voľne predajné lieky.

Poruchy lícneho nervu majú vplyv na svaly v tvári. Existuje veľa príčin lícno nervových porúch, vrátane traumy.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Laryngitída je zápal hlasiviek. Najčastejšou príčinou je akútna laryngitída, ide o infekciu.

Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, v ktorom mozgové a miechové nervové bunky stanú sa demyelinizované.

Myasthenia Gravis je chronické autoimunitné neuromuskulárne ochorenie. Rôzne stupne slabosti svalstva tela sú prejavom.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným výrazom tváre a trasom v kľude.

Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, v ktorom osoba má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálny a generalizovaný.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Koktanie je porucha reči, charakterizuje narušenie reči, ako napríklad porucha plynulého pokračovania hlások, slabík a slov.

Zneužívanie drog mladistvými Drogy najčastejšie zneužívajú dospievajúci a to tabakovými výrobkami, marihuanou, studenými liekmi, prchavými látkami, tlmiacimi látkami a stimulantami.

Tranzitórny ischemický atak (TIA) Ak časť mozgu stráca prekrvenie, z dôvodu krvnej zrazeniny alebo embólie, a prechodného ischemického ataku.

Zranenie mozgu

Poruchy komunikácie

Vývojová apraxia reči

Tvárová trauma

Chirurgia karcinómu hlavy a krku

Trauma

Poškodenie sluchu

Lieky

Svalová dystrofia

Zla montáž protézy

Mutizmus

Hlasivkové polypy

© 2004 - DIS+ a Michal Herman