Nepozornosť

Nepozornosť je nedostatok pozornosti, ak je požadovaná v zamestnaní či v škole, ktorá ma byť zameraná na danú udalosť alebo situáciu. Nepozornosť je charakteristickým znakom poruchy deficitu pozornosti a hyperaktivity (ADHD), ktorá môže mať vplyv na dospelých aj deti i dospievajúcich. Nepozornosť pri ADHD je často sprevádzaná príznakmi, ako je nepokoj, problémy vykonávať tiché činnosti, problémy s výkonnou funkciou prílišného hovorenia.

K nepozornosti môže tiež dôjsť v dôsledku vonkajších faktorov, ako je rozptýlenie, rovnako ako nasledujúce situácie, emocionálny stres, úzkosť, konflikty, zlosť, alebo iné zmeny nálad. Nepozornosť môže byť tiež pozorovaná v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré zasahujú kognitívne funkcie jednotlivcov, ako je mŕtvica alebo demencia. Nepozornosť môže byť videná u malých detí a je klasifikovaná ako porucha, len ak je prítomných viacero špecifických príznakov. Depresie a súvisiace stavy môžu tiež spôsobiť zmeny nálad, ktoré môžu zahŕňať nedostatok pozornosti a záujmu o bežné denné aktivity.

Nepozornosť môže súvisieť s týmito stavmi

 • ADHD u detí je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); je to duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje nasledujúce príznaky, roztržitosť, nepozornosť a hyperaktívne správanie. Sú i ďalšie príznaky, ktoré sa líšia od dieťaťa k dieťaťu.
 • ADHD dospelých porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti. Ide až o 7% detí, ktoré si príznaky prenesú do dospelosti.
 • Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol u jedincov, pijú napriek tomu, že si uvedomujú škodlivosť dopadu alkoholu na svoj život.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky zahŕňajú stratu pamäti a iné.
 • Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.
 • Hyperaktivita (ADHD) u dospievajúcich dochádza pri nej k narušeniu neurokognitívneho fungovania. Genetika je častou príčinou.
 • Bipolárna porucha alebo maniodepresívna psychóza je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je, napríklad, kapacita pamäte,
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.
 • Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje vážne o drogu usilujúce správanie jedinca.
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Poruchy učenia môžu spôsobiť, že jednotlivec má problémy osvojovať si poznatky z učenia pomocou zručnosti, ako je čítanie, počúvanie, písanie ale aj iné.
 • Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným výrazom tváre a trasom tela.
 • Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.
 • Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá má tendenciu sa vyskytovať vtedy, keď sa dni skracujú, na jeseň a v zime.
 • Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.
  Strach
  Intoxikácie
  Lieky
  Jednoduché rozptýlenie (vyrušenie)
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.