0%

Nepozornosť

Nepozornosť je nedostatok pozornosti, ak je požadovaná v zamestnaní či v škole, ktorá ma byť zameraná na danú udalosť alebo situáciu. Nepozornosť je charakteristickým znakom poruchy deficitu pozornosti a hyperaktivity (ADHD), ktorá môže mať vplyv na dospelých aj deti i dospievajúcich. Nepozornosť pri ADHD je často sprevádzaná príznakmi, ako je nepokoj, problémy vykonávať tiché činnosti, problémy s výkonnou funkciou prílišného hovorenia.

K nepozornosti môže tiež dôjsť v dôsledku vonkajších faktorov, ako je rozptýlenie, rovnako ako nasledujúce situácie, emocionálny stres, úzkosť, konflikty, zlosť, alebo iné zmeny nálad. Nepozornosť môže byť tiež pozorovaná v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré zasahujú kognitívne funkcie jednotlivcov, ako je mŕtvica alebo demencia. Nepozornosť môže byť videná u malých detí a je klasifikovaná ako porucha, len ak je prítomných viacero špecifických príznakov. Depresie a súvisiace stavy môžu tiež spôsobiť zmeny nálad, ktoré môžu zahŕňať nedostatok pozornosti a záujmu o bežné denné aktivity.

Nepozornosť môže súvisieť s týmito stavmi

ADHD u detí je porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); je to duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje nasledujúce príznaky, roztržitosť, nepozornosť a hyperaktívne správanie. Sú i ďalšie príznaky, ktoré sa líšia od dieťaťa k dieťaťu.

ADHD dospelých porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti. Ide až o 7% detí, ktoré si príznaky prenesú do dospelosti.

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol u jedincov, pijú napriek tomu, že si uvedomujú škodlivosť dopadu alkoholu na svoj život.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky zahŕňajú stratu pamäti a iné.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.

Hyperaktivita (ADHD) u dospievajúcich dochádza pri nej k narušeniu neurokognitívneho fungovania. Genetika je častou príčinou.

Bipolárna porucha alebo maniodepresívna psychóza je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je, napríklad, kapacita pamäte,

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje vážne o drogu usilujúce správanie jedinca.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Poruchy učenia môžu spôsobiť, že jednotlivec má problémy osvojovať si poznatky z učenia pomocou zručnosti, ako je čítanie, počúvanie, písanie ale aj iné.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným výrazom tváre a trasom tela.

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá má tendenciu sa vyskytovať vtedy, keď sa dni skracujú, na jeseň a v zime.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.

Strach

Intoxikácie

Lieky

Jednoduché rozptýlenie (vyrušenie)

ResponsiveVoice. Označte myškou text.