0%

Psychiatrické poruchy

Post traumatická stresová porucha (PTSD)


Etiológia

Post-traumatická stresová porucha sa môže vyvinúť, keď jedinec prežije, alebo je svedkom udalosti zahŕňajúcej skutočnú alebo hroziacu smrť, vážne zranenie alebo znásilnenie.

Lekári nie sú si celkom istí, prečo niektorí ľudia ochorejú na PTSD a iní nie. Rovnako ako u väčšiny psychických problémov, aj PTSD je pravdepodobne spôsobené komplexnou zmesou:

Dedičné riziko duševného zdravia, ako je napríklad zvýšené riziko úzkosti a depresie.

Životné skúsenosti, vrátane množstva a závažnosti traumy, ktorými jedinec prešiel od raného detstva.

Dedičné aspekty osobnosti - často sa nazývajú osobným temperamentom.

Spôsob, ako mozog reguluje chemikálie a hormóny tela v reakcii na stres.

Post traumatická stresová porucha (PTSD) je zdravotný stav, duševný, ktorý je vyvolaný desivou udalosťou - a to buď priamym spôsobom zažitia, alebo je jedinec svedkom takejto udalosti. Príznaky môžu zahŕňať flashbacky, nočné mory a ťažké úzkosti, rovnako ako nekontrolovateľné myšlienky o priebehu traumatickej udalosti.

Mnoho ľudí, ktorí zažijú traumatickú udalosť sa budú ťažko vyrovnávať s takouto udalosťou a zo začiatku nemusia pociťovať vôbec žiadne príznaky.

Získanie účinnej liečby po nástupe príznakov PTSD je dôležité, účinný zásah môže byť rozhodujúci pre zníženie symptómov.

Príznaky

Post-traumatické symptómy stresovej poruchy môžu začať do troch mesiacov od traumatické udalosti, ale niekedy sa príznaky nemusia objaviť celé roky po zažití traumatickej udalosti. Tieto príznaky spôsobia značné problémy v sociálnej alebo pracovnej situácii a tiež vo vzťahoch.

Príznaky PTSD rozdelíme do štyroch skupín:
dotieravé spomienky, vyhýbanie sa povinnostiam, negatívne zmeny v myslení a náladách alebo zmeny v emocionálnych reakciách.

1. Rušivé dotieravé spomienky:
Opakujúce sa, nežiaduce úzkostné spomienky na prežitú traumatickú udalosť.
Opakované prežitie traumatickej udalosti, niekedy v podobe obrazových sekvencii (flashbacky).
Znepokojujúce sny o traumatickej udalosti
Závažná duševná tieseň alebo fyzické reakcie na niečo, čo pripomenie udalosti.

2. Príznaky tzv. vyhýbania sa, môžu zahŕňať:
Snaha vyhnúť sa mysleniu alebo hovoreniu o traumatickej udalosti.
Vyhýbanie sa miestam, činnostiam alebo osobám, ktoré jedinca spájajú s traumatickou udalosťou.

3. Príznaky negatívnych zmien v myslení a náladách môžu zahŕňať:
Negatívne pocity o sebe alebo iným ľuďom.
Neschopnosť prežívania pozitívnych emócií.
Pocity otupenosti.
Nedostatok záujmu o činnosti, ktoré sa jedincovi kedysi páčili.
Beznádej spojená s budúcnosťou.
Problémy s pamäťou, vrátane nepamätania sa na niektoré dôležité aspekty traumatickej udalosti.
Ťažkosti udržiavať úzke vzťahy.

4. Príznaky zmien v emocionálnych reakciách:
Podráždenosť, zlosť, výbuchy alebo agresívne správanie.
Vždy očakáva a predpokladá nebezpečenstvo.
Prítomná vina alebo hanba.
Seba deštruktívne správanie, ako je nadmerné pitie, nechránený sex, alebo rýchla jazda.
Problémy sústredenia.
Problémy so spánkom.
Je ľahko ovládaný strachom a desením sa.

Ak jestvujú rušivé myšlienky a pocity o traumatickej udalosti viac ako jeden mesiac, ak sú závažné, alebo ak existuje pocit, že problémy nedokáže jedinec dostať pod kontrolu, je potrebné sa poradiť so svojím lekárom. Je potrebné čo najskôr zahájiť liečbu, aby sa príznaky ďalej nezhoršovali.

Ak má jedinec samovražedné myšlienky, je potrebné okamžite kontaktovať lekársku pomoc.

Rizikové faktory
Ľudia všetkých vekových kategórií môžu vyvinúť post-traumatický stresový stav. Avšak, niektoré faktory môžu ovplyvniť väčšiu pravdepodobnosť vzniku PTSD po prežitej traumatickej udalosti, ako napríklad:

Zažívajú intenzívnu či dlhotrvajúcu traumu.
Zažil v detstve traumu vrátane nejakej formy zneužívania alebo zanedbávania.
Má profesionálnu prácu, ktorá zvyšuje riziko, že bude vystavený traumatickej udalosti, ako je napríklad vojenský personál, či záchranár.
Má zdravotné duševné problémy, ako je úzkosť alebo depresia.
Jedincovi chýba dobrý systém podpory rodiny a priateľov.
Pokrvní príbuzní s psychickými problémami, vrátane PTSD alebo depresie.

Druhy traumatických udalostí, ktoré dokážu vyvolať PTSD
Combat (vojnové) expozície.
Detské zanedbávanie a fyzické zneužívanie.
Sexuálne napadnutie.
Fyzický útok.
Priame vyhrážanie sa zbraňou.
Mnoho iných traumatických udalosti môžu viesť k PTSD, ako je napríklad požiar, prírodná katastrofa, prepadnutie, lúpež, dopravná nehoda, zrútenie lietadla, mučenie, únos, život ohrozujúca lekárska diagnóza, teroristický útok, a iné extrémne alebo život ohrozujúce príhody.

Prognóza

Rad faktorov sa podieľa na prognóze ľudí s PTSD. Patria medzi ne osobné atribúty, ako je výška priemerných kognitívnych schopností, výška sebaúcty a optimizmu, medziľudské schopnosti ako sú dobré sociálne zručnosti, schopnosť riešenia problémov, sebaovládania, a iné vonkajšie faktory, ako sú bezpečné upevnenie, pocit bezpečia a stability v oblasti životného prostredia.

Prognóza PTSD závisí od závažnosti a dĺžky času, ktorému je osoba s touto poruchou vystavená. Väčšina pacientov s PTSD reagujú na psychoterapiu. Často i po terapii sú naďalej prítomné príznaky reziduálne. Zatiaľ nedokážeme s určitosťou predpovedať, kto bude reagovať na liečbu dobre a kto nie. Štúdie ukázali v prípade iných ochorení, ako je napríklad OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), že psychoterapia môže zmeniť spôsob, akým funguje chémia mozgu. Je rozumné predpokladať, že tieto zmeny sú možné aj v prípade PTSD.

Existujú významné riziká pre osoby s PTSD v prípade, že nie sú liečené. Môžu zostať v "hyper vzrušenom" stave, a naďalej poškodzovať mozog. Takéto osoby môžu prísť o prácu a/alebo môžu prísť o rodinu, kvôli podráždenosti, úzkosti, alebo necitlivosti. Stav PTSD narušuje schopnosť milovať a pracovať. Samovražda je tiež rizikom s neliečenou PTSD.