0%

Katatónia

Katatónia je stav strnulosti, alebo nereagovania osoby, ktorá je inak pri vedomí. Ku katatónii môže dôjsť v súvislosti s psychiatrickou poruchou, ako je schizofrénia, alebo v spojení so zdravotným stavom, ako je encefalitída. U niektorých pacientov môže byť prítomná katatónia bez známej príčiny. Katatónia je zvyčajne epizodická, čo znamená, že epizódy katatónie prichádzajú a odchádzajú. Príznaky, ktoré sprevádzajú katatóniu môžu obsahovať akúsi tuhosť, nezúčastnené pozeranie (akoby doblba), akýsi odstup, nehybnosť, gestá a grimasy, nesúvisiace s aktuálnou situáciou. Vzhľadom k tomu že človek s katatóniou nemôže poskytnúť presnú anamnézu, ktorá je dôležitá pre stanovenie diagnózy, príbuzní môžu pomôcť. Niektoré príčiny katatonického správania, ako nonconvulsive status epilepticus alebo neuroleptický malígny syndróm, sú lekársky pohotovostné.

Katatónia môže súvisieť s týmito stavmi - v nich sa môže prejaviť katatonické správanie

Nádory na mozgu dospelých ochorenie, pri ktorom malígne (rakovinové) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky choroby zahŕňajú stratu pamäti.

Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob akým človek žije.

Depresie u starších ľudí depresie u starších pacientov sú veľmi časté. To ale neznamená, že tento stav je možné považovať za normálny. Liečba môže zahŕňať antidepresíva a vľúdnosť zdravotníckych pracovníkov. Sociálna intervencia je potrebná taktiež.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) vyvinie sa syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS). Výsledkom je úplná strata imunity.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorý spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Je najčastejšou príčinou parkinsonizmu, klinického syndrómu spôsobeného postihnutím špeciálnych oblastí nervového systému tzv. bazálnych ganglií, ktoré sa podieľajú na riadení pohybu, čo v konečnom dôsledku vedie k typickej poruche hybnosti.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, ktorý sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektíva porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálady - depresiami alebo bipolárnou poruchou.

Schizofrénia je mozgová porucha, ktorá môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímanie realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná podivným správaním, pocitmi, vnímaním, a spôsobom, ako pacient komunikuje s okolím.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Akútna psychóza

Nádor na mozgu

Neuroleptický malígny syndróm

Nonkonvulsivný status epilepticus

Parkinsonova choroba

Vegetatívny stav