Strata pamäte

Strata pamäte, tiež sa tento stav odvoláva na lekársky termín amnézia. Je to abnormálna miera zabúdania a/alebo neschopnosť vybaviť si minulé udalosti. V závislosti na príčine, strata pamäti môže byť buď náhla alebo postupná strata pamäti, alebo trvalá a dočasná. Strata pamäti môže byť obmedzená na neschopnosť spomenúť si na nedávne udalosti alebo aj udalosti z dávnej minulosti, alebo kombináciou oboch. Hoci normálne starnutie môže mať za následok ťažkosti pri učení a udržanie nového materiálu, starnutie obyčajne nie je príčinou významnej straty pamäte, ak nejestvujú sprievodné ochorenia, ktorá môžu byť vysvetlením i dôvodom pre stratu pamäti.

Strata pamäti má viacero príčin, vrátane radu chronických zdravotných a psychologických stavov, traum, liekov, ale i bežných drog, či drog z ulice, často zneužívania alkoholu, ale aj dôvodom môžu byť infekcie.

Retrogádna amnézia sa prejavuje ako porucha pamäti na udalosti, ktoré predchádzali ochoreniu (traume). Tieto sa mohli stať niekoľko hodín, dní a niekedy aj rokov pred samotným ochorením.

Anterográdna amnézia je poruchou pamäti na udalosti po prepuknutí ochorenia a môže sa vzťahovať na rozlične dlhé časové úseky.

Strata pamäte môže súvisieť s týmito stavmi

 • Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol a často nezodpovedné a nespoľahlivé správanie jedinca.
 • Alzheimerová choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky zahŕňajú stratu pamäti.
 • Poškodenie mozgu spôsobuje zánik alebo úbytok mozgových buniek.
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Chronický únavový syndróm je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavou, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.
 • Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je zriedkavé degeneratívne, vždy fatálne ochorenie mozgu.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, je to natoľko závažné ochorenie, že zasahuje do všetkých oblastí života jedinca.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce onemocnenie, aj napriek tomu, že si jedinec uvedomuje škodlivosť svojho správania.
 • Encefalopatia znamená ochorenie mozgu, poškodenie alebo poruchu mozgu.
 • Tvárová slepota (Prosopagnosia) je ochorenie, ktoré spôsobuje neschopnosť rozpoznať tváre.
 • Fibromyalgia je chronické ochorenie, ktoré sa prezentuje bolesťou charakterizovanými príznakmi, únavou, poruchami spánku, a výskytom bolestivých miest na tele.
 • Karcinóm hlavy a krku je rakovina dutiny ústnej, slinných žliaz, prínosových dutín a nosovej dutiny, hltana, hrtana, alebo lymfatických uzlín.
 • Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV a syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).
 • Hydrocefalus je abnormálne nahromadenie mozgovomiechového moku (CSF) v komorách mozgu.
 • Jet Lag (desynchonosis) je dočasná porucha, ktorá vyplýva z cestovania naprieč časovými pásmami.
 • Meningitída je zápal mozgu, ktorý spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.
 • Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným, stuhnutým výrazom v tvári a trasením tela v kľude.
 • Frontotemporálna demencia (FTD) je syndróm, ktorý je spojený so zmršťovaním čelných a spánkových lalokov mozgu.
 • Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, v ktorom osoba má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované záchvaty.
 • Pohlavne prenosné choroby (STD), sú infekcie prenášané pri pohlavnom styku.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním:
 • Zneužívanie drog dospievajúcimi ide o zneužívanie tabakových výrobkov, marihuany, studených liekov, prchavých látok, tlmiacich látok, alebo stimulantov.
 • Tranzitórny ischemický atak Ak časť mozgu stráca prekrvenie z dôvodu výskytu krvnej zrazeniny alebo embólie.
 • Západonílska encefalitída je infekcia mozgu spôsobená vírusom.
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.