0%

Strata pamäte

Strata pamäte, tiež sa tento stav odvoláva na lekársky termín amnézia. Je to abnormálna miera zabúdania a/alebo neschopnosť vybaviť si minulé udalosti. V závislosti na príčine, strata pamäti môže byť buď náhla alebo postupná strata pamäti, alebo trvalá a dočasná. Strata pamäti môže byť obmedzená na neschopnosť spomenúť si na nedávne udalosti alebo aj udalosti z dávnej minulosti, alebo kombináciou oboch. Hoci normálne starnutie môže mať za následok ťažkosti pri učení a udržanie nového materiálu, starnutie obyčajne nie je príčinou významnej straty pamäte, ak nejestvujú sprievodné ochorenia, ktorá môžu byť vysvetlením i dôvodom pre stratu pamäti.

Strata pamäti má viacero príčin, vrátane radu chronických zdravotných a psychologických stavov, traum, liekov, ale i bežných drog, či drog z ulice, často zneužívania alkoholu, ale aj dôvodom môžu byť infekcie.

Retrogádna amnézia sa prejavuje ako porucha pamäti na udalosti, ktoré predchádzali ochoreniu (traume). Tieto sa mohli stať niekoľko hodín, dní a niekedy aj rokov pred samotným ochorením.

Anterográdna amnézia je poruchou pamäti na udalosti po prepuknutí ochorenia a môže sa vzťahovať na rozlične dlhé časové úseky.

Strata pamäte môže súvisieť s týmito stavmi

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol a často nezodpovedné a nespoľahlivé správanie jedinca.

Alzheimerová choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky zahŕňajú stratu pamäti.

Poškodenie mozgu spôsobuje zánik alebo úbytok mozgových buniek.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Chronický únavový syndróm je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavou, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je zriedkavé degeneratívne, vždy fatálne ochorenie mozgu.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, je to natoľko závažné ochorenie, že zasahuje do všetkých oblastí života jedinca.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.

Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce onemocnenie, aj napriek tomu, že si jedinec uvedomuje škodlivosť svojho správania.

Encefalopatia znamená ochorenie mozgu, poškodenie alebo poruchu mozgu.

Tvárová slepota (Prosopagnosia) je ochorenie, ktoré spôsobuje neschopnosť rozpoznať tváre.

Fibromyalgia je chronické ochorenie, ktoré sa prezentuje bolesťou charakterizovanými príznakmi, únavou, poruchami spánku, a výskytom bolestivých miest na tele.

Karcinóm hlavy a krku je rakovina dutiny ústnej, slinných žliaz, prínosových dutín a nosovej dutiny, hltana, hrtana, alebo lymfatických uzlín.

Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV a syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).

Hydrocefalus je abnormálne nahromadenie mozgovomiechového moku (CSF) v komorách mozgu.

Jet Lag (desynchonosis) je dočasná porucha, ktorá vyplýva z cestovania naprieč časovými pásmami.

Meningitída je zápal mozgu, ktorý spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným, stuhnutým výrazom v tvári a trasením tela v kľude.

Frontotemporálna demencia (FTD) je syndróm, ktorý je spojený so zmršťovaním čelných a spánkových lalokov mozgu.

Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, v ktorom osoba má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované záchvaty.

Pohlavne prenosné choroby (STD), sú infekcie prenášané pri pohlavnom styku.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním:

Zneužívanie drog dospievajúcimi ide o zneužívanie tabakových výrobkov, marihuany, studených liekov, prchavých látok, tlmiacich látok, alebo stimulantov.

Tranzitórny ischemický atak Ak časť mozgu stráca prekrvenie z dôvodu výskytu krvnej zrazeniny alebo embólie.

Západonílska encefalitída je infekcia mozgu spôsobená vírusom.