0%

Samozanedbávanie

Vlastné zanedbávanie znamená neschopnosť, či neochotu zúčastňovať sa na osobných potrebách alebo na osobnej hygiene. To sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, ako je napríklad, že sa človek nedostatočne stravuje, živí, neusiluje o osobnú hygienu, nešatí sa, alebo nevykonáva úkony, ktoré smerujú k osobnej starostlivosti o zdravie. Ku vlastnému zanedbávaniu môže dochádzať v prípade demencie, poškodenia mozgu alebo v prípade duševnej poruchy, ako je depresia alebo niektorá psychotická porucha. Niektorí ľudia, ktorí trpia sebezanedbávaním sa môžu podieľať na nezdravom správaní, ako je užívanie drog, či užívanie psychotropných látok, alebo tiež zneužívajú lieky na predpis. Zoznam stavov spojených so sebezanedbávaním je veľmi široký a možnosti liečby závisia na presnej príčine sebezanedbávania. Antipsychotické a antidepresívne lieky sa tiež používajú, keď sú príčinou samozanedbávania niektoré duševné choroby. Extreme sebazanedbávanie sa tiež označuje za Diogenov syndróm.

Samozanedbávanie môže súvisieť s týmito stavmi

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Poškodenie mozgu spôsobuje zánik alebo úbytok mozgových buniek. Traumatické poranenia mozgu (TBI) a vyvinuté poruchy mozgu (ABI) sú charakteristické.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je zriedkavé degeneratívne, vždy fatálne ochorenie mozgu.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo existuje.

Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce patologické správanie.

Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV a syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované nevýrazom v tvári a trasom v kľude.

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad.

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať dostatočne realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi a vnímaním, ale i spôsobmi akým jedinec nadväzuje a udržuje kontakty a vzťahy.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním priamo do mozgu.

Nádor mozgu

  • Porucha s bludmi

    Diogenov syndróm

    Lieková psychóza

    Demencia

  • Vaskulárna demencia