0%

Nesch. regul. emócie

Nesch. regul. emócie môže byť rysom psychotických porúch, porúch nálady, a iných duševných stavov. Ľudia, ktorí trpia psychózou môže mať zmeny vnímania reality, ktoré by mohli mať vplyv na reguláciu emócií. Ti, ktorí trpia bipolárnou poruchou alebo depresiou môžu tiež vykazovať stratu kontroly nad svojimi emóciami.

Problémy s ovládaním emócii môžu nastať v súvislosti s poškodením mozgu alebo poruchami. Tieto príznaky môžu byť doplnené ďalšími psychiatrickými symptómami alebo fyzickými príznaky. Nesch. regul. emócie je bežné u malých detí, ale ak je prítomný stav v extrémnej miere, môže to znamenať, abnormalitu, emocionálnu poruchu alebo poruchy správania.

Nesch. regul. emócie môže súvisieť s týmito stavmi

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje nasledujúce príznaky: nepozornosť, hyperaktivitu v správaní alebo nepokoj. To sú najčastejšie príznaky.

Dospelácke ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.

Nádor na mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých začnú v tkanivách mozgu rásť maligné bunky, tie vytvárajú nádory na mozgu.

Alkoholizmus je to choroba, ktorá obsahuje neustálu chuť jedinca na alkohol a to napriek tomu, že si jedinec uvedomuje, že mu alkohol škodí v oblastí spoločenského i pracovného, či rodinného života.

Alzheimerová choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú hlavne stratu pamäti.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.

Hyperaktivita (ADHD) u dospievajúcej mládeže, ide o poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a dochádza u nej k narušeniu neurokognitívnych funkcii. Bola preukázaná dedičná súvislosť.

Autizmus (detí i dospelých) je to vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mánia, a závažnými zmenami nálad.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je napríklad kapacita pamäte, je natoľko závažné ochorenie, že zasahuje do sociálnych alebo aj iných oblastí života.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňujúce celkový spôsob fungovania človeka.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie, a to aj napriek negatívnym dôsledkom na jedinca.

Dystýmia je menej ťažká forma chronickej depresie. Príznaky zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocit viny, a pocity prázdnoty.

Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV a syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Záchvaty paniky sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú aj bez varovania. Tieto epizódy sa môže objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazom v tvári a trasom tela.

Fóbie sú neúprosné obavy činností (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych predmetov strachu (strach z pavúkov napr.).

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad, buď veľkou depresiou alebo bipolárnou poruchou.

Schizofrénia je mozgové ochorenie, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním, a spôsobmi, ako fungujú u jedinca vzťahy.

Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá má tendenciu sa vyskytovať v dobe keď sa dni skracujú, na jeseň a v zime.

Separačná úzkosť je bežná detská úzkostná porucha, ktorá má mnoho príčin.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Trauma mozgu

Porucha správania

Cyklothymia

Porucha s bludmi

Lieková psychosis