DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 - F98)

F90 Hyperkinetické poruchy

Skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou aktivitou. Môžu sa pridružovať aj viaceré ďalšie abnormality. Hyperkinetické deti sú často bezohľadné a impulzívne, náchylné na úrazy a často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Ich vzťahy s dospelými sú často sociálne dezinhibované, bez normálnej ostražitosti a rezervovanosti. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do izolácie. Časté je zhoršenie poznávacej schopnosti a neúmerne časté sú špecifické oneskorenia vo vývine motoriky a reči. Sekundárne komplikácie zahŕňajú asociálne správanie a nízke sebahodnotenie.

Nezahŕňa:
úzkostné poruchy (F41.-)
poruchy nálady (afektivity) (F30 - F39)
prenikavé poruchy vývinu (F84.-)
schizofréniu (F20.-)

 • F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

  Nedostatok pozornosti
  • porucha s hyperaktivitou
  • hyperaktívna porucha
  • syndróm s hyperaktivitou

  Nezahŕňa:
  hyperkinetickú poruchu spojenú s poruchou správania (F90.1)

 • F90.1 Hyperkinetická porucha správania
  Hyperkinetická porucha spojená s poruchou správania

 • F90.8 Iné hyperkinetické poruchy
 • F90.9 Nešpecifikovaná hyperkinetická porucha
  Hyperkinetická reakcia v detstve alebo počas dospievania NS
  Hyperkinetický syndróm NS
 • F90 Hyperkinetické poruchy