Sťažnosť Štátnej školskej inšpekciiSťažnosť na pedagogického zamestnanca školy adresujte riaditeľovi školy.

Sťažnosť voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, na ktorej vybavenie je vecne príslušná ŠŠI, zašlite príslušnému inšpekčnému centru. Adresy a telefónne čísla školských inšpekčných centier nájdete v časti "inšpekcia" TU.

V akej oblasti ŠŠI vybavuje sťažnosti?

ŠŠI plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania.

Ktoré podanie sa považuje za sťažnosť?

Za sťažnosť sa považuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv.

V akom prípade podať sťažnosť?

Rodičom odporúčame, poúča inšpekcia, zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim alebo za triednym učiteľom a v prípade nevyriešenia konfliktu, za riaditeľom školy. Ak sa problém nepodarí vyriešiť v rámci školy, je možné podať sťažnosť ŠŠI.

Ako podať sťažnosť?

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní vlastnoručne podpísať, v tomto prípade na ŠŠI.

Vzor sťažnosti, podľa ktorej môžete vypracovať vlastnú sťažnosť určenú ŠŠI.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Totožnosť sťažovateľa je orgán ŠŠI povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec ŠŠI ho príjme a umožní mu vyhotoviť si ju.

Kam poslať sťažnosť?

Na vybavenie sťažnosti je vecne príslušný vždy len jeden orgán verejnej správy. Preto zasielanie sťažnosti inému orgánu (MŠVVaŠ SR, kancelárii prezidenta, ombudsmanovi, Úradu vlády SR) spôsobuje len predlžovanie jej vybavenia, tvrdí na svojich stránkach ŠŠI. My samozrejme s týmto arogantným a nepravdivým tvrdením Štátnej školskej inšpekcie nesúhlasíme. Evidujeme aj prípady, ktoré sa niekoľko rokov tiahli a neriešili ich ani škola, ani ŠŠI. Zázračne sa veci rozpohybovali potom, čo sa matka šikanovaného chlapca obrátila v zúfalosti na dotknuté Ministertvo a na predsedu vlády SR.

Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy (☹). Prekvapený a smutný smajlík je od nás.

K niektorým predmetom sťažností

Medzi najčastejšie výhrady rodičov patrí nespokojnosť s klasifikáciou prospechu a správania. ŠŠI rodičom odporúča, aby prospech a správanie svojho dieťaťa sledovali priebežne a nielen na konci klasifikačného obdobia, zhŕňa svoje podozrenia inšpekcia.

Vyberanie poplatkov zo strany školy

Štátna školská inšpekcia dostáva sťažnosti na vymáhanie peňazí od rodičov alebo od žiakov zo strany štátnych škôl a to najmä prostredníctvom problematických subjektov - tzv. združení rodičov. Združenia rodičov sú postavené na zlom a nehumánnom biznis pláne. Pomocou neho školy nemiestne zastrašujú žiakov a ich rodičov v prípade, že nechcú zaplatiť "dobrovoľné" finančné príspevky v prospech školského združenia. Máme doložiteľné informácie aj o vyhrážaní sa škôl.

Rodičia sa rovnako sťažujú na nekontrolovateľnosť použitia týchto finančných prostriedkov. Vieme (v DIS+) o škole, ktorá vyzbierala od žiakov peniaze na vybavenie školských laboratórii. Nakoniec riaditeľka školy účelovo viazané prostriedky použila na opravu školských záchodov. Potrebné laboratórne pomôcky v tejto škole doposiaľ žiaci nemajú.

Alebo vieme, hneď o niekoľkých prípadoch, kedy si rodina žiaka dobrovoľný príspevok pre školské združenie nemohla dovoliť. Jednalo sa každorocne o 30 až 50€. Peniaze si nakoniec matka samoživiteľka zadovážila u nebankovej spoločnosti.

ŠŠI tvrdí, že nekontroluje hospodárenie škôl a ani hospodárenie občianskych združení, akým je združenie rodičov. Zároveň však inšpektori dodávajú, že rodič, ktorý príde do školy informovať sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa, sa automaticky nestáva členom občianskeho združenia – združenia rodičov, preto ani nie je viazaný žiadnymi uzneseniami výboru združenia rodičov o vyberaní poplatkov.

V prípade, že rodič nesúhlasí s činnosťou združenia, má sa vraj možnosť dištancovať od jeho činnosti. Tým, samozrejme, nie je dotknuté jeho právo na informácie týkajúce sa prospechu, správania, či dochádzky dieťaťa, presvedčivo argumentuje ŠŠI na svojom webe. Svätá prostota! Inšpektori ŠŠI sú všetko bývalí kantori a dobre vedia, ako to na školách funguje. Ministertvo školstva by malo štátnym školám zakázať zriaďovať si také vydieračské subjekty, akými bezosporu združenia škôl sú.

Štátna školská inšpekcia prešetruje vyberanie peňazí len v tom prípade, ak má prípad pedagogickú rovinu. Ale to má predsa vždy! Také vydieranie sa uskutočňuje napríklad tak, že peniaze si učiteľ vynucuje priamo od žiakov na školskom vyučovaní, prípadne sa učiteľ alebo riaditeľ školy žiakom, ale aj rodičom vyhráža sankciami súvisiacimi s pedagogickým procesom). Pripúšťa to aj ŠŠI na svojich stránkach a uzatvára: V prípade výslovného vydierania zo strany štátnej školy (napr. podmienenie vydania rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu zaplatením "sponzorského daru"), má žiak alebo rodič možnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. My sme radi, že má žiak a jeho rodič, ešte jednu možnosť, a to obrátiť sa na našu milú, ochraňujúcu Štátnu školskú inšpekciu.

Vzor sťažnosti, podľa ktorej môžete vypracovať vlastnú sťažnosť určenú pre ŠŠI.

Back to Top