DysfáziaProblém môžu rodičia pociťovať už u detí rok starých. Relevantné problémy pre diagnostikovanie sa objavujú okolo tretieho roku, skôr po treťom roku života. Reč sa stáva dysfatickou. Objavujú sa chyby v gramatickej zložke prejavu. Dieťatko nerozpráva, alebo rozpráva nezrozumiteľne. (často zlé skloňovanie, nesprávne časovanie, pádov, nesprávna vetná skladba. Kvalita celkových rečových porúch je komplexná.

Dieťa nehovorí vôbec, alebo hovorí nezrozumiteľne. Nemusí rozumieť reči, alebo jej rozumie veľmi málo. Povaha problémov úzko súvisí s typom dysfazie. Jedna z foriem vývinovej dysfazie je slovná hluchota (verbálna sluchová agnózia).

Nejedná sa o poškodenie sluchu. Dieťa riadne počuje aj vníma zvuk, avšak reč sa pre neho javí ako zmes nezrozumiteľných zvukov, ktorým neporozumie. Zvuky nemajú pre neho žiadny význam z hľadiska reči. Nerozlíši základné fonémy (jednotky) jazyka. Predpoklady, že sa naučí niekedy hovoriť sú malé. Postraumatická dysfázia - pochopiteľne sa jedná o už získanú poruchu. Predchádza jej úraz hlavy z následkom otrasu mozgu, častejšie ide o stratu funkcie po zhmoždeninách mozgu, či krvácaniam do mozgu. Dieťatko prestane hovoriť, zlepšenie závisí od rozsahu poškodenia mozgu po úrazu. Často sa reč vracia.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top