Iné dys (rôzneho pôvodu)Dysfémia – koktavosť, zajakavosť, neschopnosť plynulo vyslovovať a hovoriť, chyba reči, nesúvislá reč.

Dysfória – rozladenosť, druh nálady, ktorá sa prejavuje náhlou rozladenosťou, nahnevanosťou a napätím.

Dysfónia – hlasová porucha rôzneho pôvodu, najčastejšie spôsobená preťažením. Ide o patologickú zmenu v individuálnej štruktúre a kvalite hlasu, pričom pôvod môže byť organický, funkčný alebo sa môže jednať o psychogénnu poruchu. Nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu. Dieťa chrapoce, nesprávne mu funguje a tvorí sa hlas.

Dysglosia – súhrnný názov pre poruchy výslovnosti, sprevádzajúce orgánové zmeny na rečových orgánoch.

Dysgnózia – vývojová porucha schopnosti rozpoznávať a spoznávať predmety. Dieťa s vývojovou dysgnóziou nevie imitovať predvedené činnosti. Ide o vývojovú poruchu, kedy dieťa nie je schopné spojiť vnímané vnemy s inými vnemami, prípadne predstavami. Môže byť zraková, sluchová, slovná dysgnózia.

Dysgramatizmus – vývojová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyschromatopsia – porucha v rozpoznávaní farieb spočívajúca v zlom farebnom videní i bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn, čiastočná farbosleposť. Zamieňanie farieb.

Dyslália – funkčná porucha reči. Hatlavosť, štebotavosť, porucha alebo chyba výslovnosti. Vývojová porucha výslovnosti hlások alebo skupiny hlások. Dieťa nie je schopné tvoriť niektoré hlásky správne a na svojom mieste. Často sa zamieňa za dysartriu.

Dyslógia – porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického uvažovania.

Dysmegalopsia – narušenie vnímania správnej veľkosti predmetov.

Dysmetropsia – porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov.

Dysmímia – porucha výrazu a pohybov tváre, porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania, šklebenie sa.

Dysmnézia – porucha pamäti.

Dysmorfopsia – deformované, skreslené videnie predmetov alebo okolia.

Dysmúzia – nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, porucha hudobnej pamäte, dieťa nesprávne určuje výšku tónu, nevie presne rozoznať a určiť hudobné nástroje iba podľa zvuku, nemá zmysel pre rytmus, nevie sa naučiť čítať noty, nevie reprodukovať počutú melódiu a má problém manipulovať s hudobnými nástrojmi.

Dyspinxia – porucha prejavujúca sa nízkou, primitívnou úrovňou kresieb, neobratnosťou v narábaní s kresliacimi nástrojmi, dieťa nie je schopné graficky znázorniť svoju predstavu a nedokáže napodobniť predlohu.

Dysprozódia – nápadne odchýlne používanie modulačných zložiek reči, dieťa používa tzv. spevavú reč, poprípade pri rozprávaní tvorí nezmyselné rýmy.

Dysrytmia – porucha pravidelnej činnosti rečového prejavu.

Dystropia – abnormálne správanie sa, pričom dieťa sústredí pozornosť a všetok záujem buď na seba alebo inú osobu.

Dyzakúzia – porucha sluchového vnímania. Ide o poruchu, pri ktorej je jedinec precitlivený na určité tóny. Nedoslýchavosť.

Dyzartria – organická porucha výslovnosti niektorých hlások, nedokonalá artikulácia, chybná a nezrozumiteľná výslovnosť správne utvorených slov. Ide o poruchu spôsobenú detskou mozgovou obrnou. Vývoj reči je spomalený len v niektorých prípadoch. Pokiaľ má dieťa normálny intelekt pochopiť význam slov mu nerobí problémy. Dieťa môže mať pri ťažšom postihnutí problém s artikuláciou, kedy nedokáže správne vysloviť určitú hlásku. Ďalej môže mať ťažkosti s prehĺtaním a nadmerným slinením, pričom vekom a vývojom nervovej sústavy sa tieto problémy zmenšujú. Zväčša však ostáva problém s vyslovením hlások ,,r“ a ,,l“. Ľahko sa dysartria zamieňa za dysláliu.

Dyzódia – porucha spevného hlasu.

Dyzopsia – zraková porucha, porucha videnia.

Back to Top