Poradňa (ppp) v GalanteĽahká mozgová dysfunkcia /ĽMD/ predstavuje súhrn príznakov, ktoré sa môžu líšiť alebo vyskytovať spoločne, majú však spoločného menovateľa, ktorým sú oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy /CNS/.Dochádza k nej pred pôrodom v období vnútromaternicového vývinu dieťaťa, pri pôrode a po pôrode, niekedy aj neskôr, pri niektorých ochoreniach. Jej podstatou sú drobné poruchy mozgu v čase vývinu a dozrievania centrálnej nervovej sústavy a tieto potom vyvolávajú poruchy niektorých mozgových funkcií u detí. ĽMD zvyčajne nepostihuje intelekt dieťaťa.

ĽMD zisťujeme už v predškolskom, najčastejšie však až v školskom veku, kedy dieťa pri normálnej inteligencii nezvláda výuku a uchyľuje sa k nesprávnym prejavom správania.

K najčastejším príznakom a prejavom u týchto detí patria:

1. Porucha pozornosti a sústredenia - dieťa nie je schopné venovať riešenej úlohe dostatočnú pozornosť, rozptyľujú a rušia ho bezvýznamné podnety z okolia, rýchlo sa unaví, zlyháva v úlohách, jeho práca je väčšinou nepremyslená, neusporiadaná, má problém s koncentráciou pozornosti pri plnení úloh aj v hrách, často budí dojem, akoby bolo duchom neprítomné, nepočúva, čo mu hovoríme, robí chyby z nepozornosti v škole, doma pri príprave na vyučovanie.

2. Hyperaktivita – zvýšená, nápadná pohyblivosť, neposednosť, nekľud. Dieťa strieda jednu aktivitu za druhou, strieda činnosti, polohy, chvíľu sedí a o chvíľu sa váľa po zemi, po lavici, hrá sa s prstami, predmetmi, často je nadmerne hlučné, stráca veci potrebné pri školskej práci (pomôcky, perá atď.), zabúda na každodenné povinnosti, býva neprimerane zhovorčivé.

Hypoaktivita – nápadná pomalosť až ťažkopádnosť, dieťa je pomalé, málo aktívne, nezapája sa do spoločných činností, je ostatnými deťmi prehliadané a odstrkované.

3. Emočná labilita, impulzívnosť v správaní - dieťa je často náladové ťažko sa adaptuje na nové požiadavky v škole, na spolužiakov, reaguje na všetko veľmi unáhlene, bez rozmyslenia si ako problém riešiť. V sociálnych kontaktoch so spolužiakmi sa takéto dieťa správa impulzívne, často vyvoláva konflikty, reaguje neprimerane agresívne, často sa tiež správa infantilne-detinsky s prihliadnutím na jeho vek. Pri odpovediach máva problém vyčkať, kým príde na neho rad a vykríkne odpoveď.

4. Poškodenie vnímavosti a vytvárania pojmov – dieťa má narušenú schopnosť rozlišovať veľkosť a vzdialenosť, má slabú priestorovú orientáciu, časovú orientáciu. V procese myslenia máva narušené vnímanie celku, častí, nevie odlíšiť podstatné od nepodstatného. Myslenie je skôr názorné, konkrétne, znížená je niekedy schopnosť abstrakcie. Často má problém v schopnosti analýzy a syntézy. V oblasti reči sa porucha môže prejaviť vo výslovnosti, v artikulačnej neobratnosti, reč môže byť málo zrozumiteľná, resp. nezrozumiteľná.

5. Motorická neobratnosť - deti s ĽMD,ADHD majú často narušenú aj pohybovú koordináciu, čo sa prejaví najčastejšie pri hrách a na telocviku. Narušenie jemnej a hrubej motoriky spôsobuje že sú často predmetom výsmechu práve pre svoju neobratnosť a neohrabanosť. Narušený býva aj grafický prejav a dieťa sa ťažko učí písať, píše neúhľadne a grafická stránka písomného prejavu mu odčerpáva toľko pozornosti, že sa nemôže kontrolovať a dopúšťa sa množstva chýb. Jeho výkon sa zhoršuje ku koncu úlohy a nasledujú spravidla zlé známky aj z výtvarnej, telesnej a pracovnej výchovy.

6. Oblasť sociálnych vzťahov - v styku s cudzími ľuďmi sú tieto deti zvedavé, bezprostredné, milé, rýchlo nadväzujú kontakt, no na strane druhej môžu byť bojazlivé a hanblivé. V podstate však nikdy nie sú zákerné a zlé. Pokiaľ sa niekedy také aj zdajú, je to v dôsledku našich nesprávnych a nezodpovedajúcich výchovných prístupov. Deti s ĽMD za svoje správanie nemôžu.

7. Neurotické prejavy – k horeuvedeným problémom sa často u týchto detí pridružia aj neurózy a to: poruchy spánku, ohrýzanie nechtov, nechutenstvo, cmúľanie prstov, kývavé pohyby hlavou, tiky, zajakavosť, pomočovanie a ďalšie.

8. Špecifické poruchy učenia – pre deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou platí, že „učenie je mučenie“ a často trpia poruchami učenia. Porucha učenia znamená, že dieťa má ťažkosti v určitom predmete alebo aj v skupine predmetov. Špecifická porucha znamená, že dôvodom slabšieho prospechu nie je intelekt dieťaťa. Špecifická vývinová porucha je častým dôvodom, prečo priemerne resp. nadpriemerne nadané dieťa v niečom zaostáva.

dyslexia - je porucha schopnosti naučiť sa čítať, ktorá je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach (schopnosť rozlišovať a skladať písmená do celku a mať predstavu ako vytvorené slovo prečítať).

Dysgrafia - je porucha písania.
Dysortografia – je porucha pravopisu.
Dyskalkúlia – je porucha matematických schopností.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.