DyspraxiaSlovo dyspraxia je odvodené z dvoch slov: „Dys“ pochádza z latinčiny a znamená „neľahko, s ťažkosťami“ a slovo „praxia“ pochádza z gréčtiny, pričom znamená „akcia“ alebo „cvičenie“.

Dyspraxia je vývinová porucha motoriky, schopnosti vykonávať bežné pohybové činnosti, manuálne úkony, telesné cvičenia a šport. Ide o vývinovú poruchu vytvárania, pamätania si a reprodukovania pohybových stereotypov, viazaných na rozličné predstavové štruktúry. Ide o nedostatky v učení sa pohybovým zručnostiam, teda o podmienene reflexnú činnosť. Deti s dyspraxiou sa prejavujú retardovaným až obmedzeným vývinom hrubej a jemnej motoriky, koordinácie, sú to deti neobratné, nemotorné. Majú ťažkosti pri manipulácii s hračkami, pri hrách, v sebaobslužnej činnosti, pri domácich prácach spojených s manuálnymi manipuláciami. V škole zlyhávajú v telesnej výchove, v pracovnom vyučovaní alebo sa učia pohybové postupy a celky veľmi ťažko. Prirodzene majú ťažkosti aj v písaní, kreslení a v ostatných predmetoch pri témach, ktoré vyžadujú manipulačné schopnosti.“

Podľa charakteristiky dyspraxie uvedenej v Medzinárodnej klasifikácii chorôb sa jedná o poruchu, ktorej hlavným rysom je vážne postihnutie vývinu pohybovej koordinácie, ktorú nemožno vysvetľovať ako retardáciu intelektu a ani ako nejakú nervovú chorobu. Ťažkosti vo vývine motoriky a koordinácii pohybov bývajú viditeľné a pozorovateľné už v ranom veku a nemali by byť dôsledkom pôsobenia nejakého poškodenia zraku ani sluchu. Zahŕňa v sebe syndróm neobratného dieťaťa, vývinovú poruchu koordinácie a vývinovú dyspraxiu.

Príčiny dyspraxie

Príčinou tejto poruchy je porucha neurologického vývoja, ale aj neurologické poškodenie v dôsledku predčasného pôrodu. Príčinou dyspraxie nie je žiadne vnútorné ochorenie, mentálna retardácia a nevplývajú na ňu ani psychosociálne faktory. Aj napriek tomu, že inteligencia dieťaťa nie je vôbec narušená, dyspraxia často výrazne zhoršuje výkony dieťaťa v škole ako aj jeho sociálny život.

Formy dyspraxie

Existujú rôzne formy dyspraxie. Napríklad:
ideomotorická dyspraxia: ťažkosti s dokončením jednoduchých motorických úloh, ako sú napr. česanie vlasov, mávanie na rozlúčku, prejavy v mimike dieťaťa,
myšlienková dyspraxia: ťažkosti s viacstupňovými úlohami, ako je napr. čistenie zubov, skladanie oblečenia, zapínanie gombíkov,
konštrukčná dyspraxia: ťažkosti s úlohami, kde je potrebné stanoviť nejaké priestorové vzťahy, napr. presne umiestniť alebo presunúť objekt z jedného miesta na druhé, hra s kockami, stavebnicou,
oromotorická, orofaciálna dyspraxia: ťažkosti s koordináciou svalových pohybov, ktoré sú potrebné na vyslovenie slov, sfúkovanie sviečok, či robenie bublín,
ideatorická dyspraxia: ťažkosti s používaním náradia,
(obyčajná) dysgrafia: ťažkosti s písaním, prejaví sa v predškolskom a školskom veku.

Ktoré sú hlavné znaky a symptómy dyspraxie?

Dyspraxia v dojčenskom veku - dieťa začína neskôr:<
sedieť,
liezť po štyroch (niektoré nezačnú liezť vôbec),
hovoriť,
stáť,
používať nočník (udržať telesnú čistotu, byť bez plienok),
s budovaním aktívnej slovnej zásoby,
rozprávať zrozumiteľne (veľa rodičov malých detí s dyspraxiou uvádza, že dosť dlhý čas nerozumejú svojmu dieťaťu, čo chce povedať).

Dyspraxia v predškolskom veku

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce ťažkosti:
dieťa si nedokáže zaviazať šnúrky na topánkach, zapínať a odopínať gombíky a zipsy, používať príbory,
veľa týchto detí sa nedokáže samostatne obliecť,
má problémy pri pohybových aktivitách na ihrisku ako je skákanie ( najväčšie problémy sú pre ne žabáky a striedavé poskoky), chytanie a kopanie do lopty,
dieťa má veľké problémy používať nožnice pri strihaní, maľovať, kresliť, ale aj napr. pri skladaní puzzle,
má problémy s udržaním pozornosti pri jednej činnosti,
dieťa je nesústredené, často pôsobí rušivo na ostatných,
niektoré deti môžu mať problémy s chôdzou po schodoch,
vo zvýšenej miere naráža do vecí okolo seba, bez príčiny padá alebo mu padajú predmety z ruky,
ťažko sa učí nové veci, potrebuje dlhší čas na ich zautomatizovanie,
nesprávne drží pero alebo ceruzku.

Ďalšie priznaky, ktoré sa môžu v tomto veku vyskytnúť:

ťažko si hľadá a udrží priateľov,
správa sa nezvyčajne v spoločnosti iných detí,
pôsobí spomaleným dojmom,
nemá zautomatizované pojmy ako „vo vnútri, vonku, pred, za, nad, pod“ a niektoré iné.

Dyspraxia v školskom veku

Viacero z vyššie vymenovaných príznakov sa nezlepšia a ak áno, tak len veľmi nevýrazne. Často pribudnú ďalšie:
pokusy vyhnúť sa telesnej výchove a športovým aktivitám,
dobré výsledky dieťa nadobúda pri učení s individuálnym prístupom, zlyháva v triede pred kolektívom iných detí,
pribúdajú ťažkosti v matematike a v písaní,
písanie dieťaťu trvá príliš dlhý čas,
nedokáže pracovať podľa inštrukcií,
ťažko si pamätá inštrukcie,
ťažko si dokáže zorganizovať povinnosti.

Ďalšie ťažkosti, ktoré by sa u dieťaťa mohli vyskytnúť:

poruchy jemnej motoriky,
poruchy hrubej motoriky,
nevyhranená lateralita alebo nedostatok bilaterálnej integrácie,
poruchy zrakového vnímania,
poruchy sluchového vnímania,
zhoršené vnímanie vlastného tela.
Diagnostikovanie takéhoto dieťaťa realizujú odborníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia a terapeuti na reč a jazyk (logopédi).

Ako pomôcť dieťaťu s dyspraxiou?

dieťa má mať správny životný štýl, v ktorom sa strieda aktivita a oddych, aby sa mohlo opäť sústrediť,nekritizovať dieťa pre problém, ktorý sa mu stane (pád, rozbitie nejakej veci a podobne), ale oceniť akýkoľvek jeho úspech,neočakávať žiadne rýchle úspechy, ale byť trpezlivý pri tréningu dieťaťa,
hra v predškolskom veku má byť nenásilná, radostná, dieťa sa jej nemá báť len preto, že niečo sa „musí“ urobiť. Dieťa má vedieť kde, ako, s čím a s kým sa má hrať, trpezlivo mu treba vysvetliť pravidlá hry. Zvýšenú pozornosť a tréning treba venovať rozvoju hrubej motoriky (napr. preliezaním a podliezaním prekážok, stola, stoličiek, pri hre s loptou používať väčšie lopty alebo balóny, keďže sa ľahšie chytajú, na zlepšenie stability a rovnováhy dobre poslúži trampolína alebo skákací hrad, vykonávať rôzne tvorivé činnosti ako sú napr. maľovanie, koláže, práca s plastelínou, hlinou a i.). Pre rozvoj jemnej motoriky možno použiť stavebnice, magnetické skladačky, puzzle, neskôr lego, obkresľovanie jednoduchých obrázkov, vhadzovanie guličiek do plastových fliaš, mincí do pokladníčky, vyrábanie čiapky alebo lietadielka z papiera,
v školskom veku zadávajte dieťaťu pokyny zreteľne a postupne, zistite, či je dieťa so svojou prácou spokojné, nedávajte mu prepisovať úlohy, zabezpečte mu správne učebné pomôcky (nožnice pre ľavákov, trojhranné ceruzky, pero pre dysgrafika a pod.). Sledujte dieťa v kolektíve, či nie je terčom posmechu detí alebo či nie je dieťa vyčlenené z kolektívu alebo dokonca šikanované. Naďalej je potrebné rozvíjať hrubú a jemnú motoriku dieťaťa.
Majú tieto deti nárok na nejakého školského asistenta? Špeciálne pomôcky? Iný prístup?
Centrum pedagogicko­-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrum špeciálno­ pedagogického poradenstva realizuje diagnostiku porúch učenia. Záverom diagnostiky je vylúčená alebo stanovená diagnóza. Súčasťou diagnózy je aj odporúčanie, v ktorom je zadefinované, či má byť dieťa integrované a vzdelávané podľa individuálneho výchovno­vzdelávacieho plánu.
Dieťa sa stáva žiakom so špeciálnymi výchovno­vzdelávacími potrebami. Má vypracovaný individuálny výchovno­vzdelávací plán, kde je zadefinované, ako má prebiehať vzdelávanie v škole. Obsahuje konkrétne odporúčania pre učiteľov. Tento plán umožňuje používať aj špeciálne pomôcky, prípadne odporúčania na zmeny v hodnotení. Tieto centrá zároveň v prípade potreby navrhujú nárok na školského asistenta. Všetky tieto opatrenia upravuje a chráni školským zákon. V praxi však existuje veľká rôznorodosť uplatňovania a rešpektovania odporúčaní centier. Dieťa má právo aj na to, aby s ním pracoval asistent.
ZDROJE:
Svoboda, M. (ed.) - Krejčířová, D. - Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících
Říčan, P. - Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top