DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy osobnosti a správania dospelých (F60 - F69)

Zahŕňajú škálu klinicky významných odchýlok a foriem správania, ktoré majú tendenciu pretrvávať a sú výrazom charakteristického životného štýlu jednotlivca a jeho vzťahov k sebe a k druhým. Daktoré z týchto odchýlok a foriem správania vznikajú počas individuálneho vývoja ako výsledok konštitučných faktorov a sociálnej skúsenosti, kým iné sa získavajú v neskoršom živote. Špecifické poruchy osobnosti (F60.-) zmiešané a iné poruchy osobnosti (F61.-) a trvalé zmeny osobnosti (F62.-) sú hlboko zakorenené a pretrvávajúce formy správania. Prejavujú sa ako rigídne (neprispôsobivé) odpovede na široké rozpätie osobných a spoločenských situácií. Predstavujú krajné alebo významné odchýlky od spôsobu, ktorým priemerný jednotlivec v príslušnej kultúre vníma, myslí, cíti, a najmä od druhu jeho vzťahov k druhým. Tieto formy správania bývajú ustálené a zahŕňajú viaceré oblasti správania a psychického fungovania. Často, ale nie vždy sú spojené s rozličným stupňom subjektívnych ťažkostí a zhoršenej spoločenskej výkonnosti.

F60 Špecifické poruchy osobnosti

Ide o ťažké poruchy osobnostnej konštitúcie a tendencií správania jednotlivca; nie sú priamym dôsledkom choroby, poškodenia alebo úrazu mozgu, či inej psychickej poruchy; zvyčajne sa týkajú viacerých oblastí osobnosti; takmer vždy sú spojené so značným osobným utrpením a sociálnou izolovanosťou. Zvyčajne sa prejavujú od detstva alebo dospievania a pokračujú počas dospelosti.

 • F60.0 Paranoidná porucha osobnosti
  Poruchu osobnosti charakterizuje precitlivenosť na neúspech, neschopnosť odpustiť urážku; podozrievavosť a náklonnosť na prekrúcanie skúsenosti, čím sa neutrálne alebo priateľské činy iných vnímajú ako nepriateľské alebo opovržlivé; bojovný a zanovitý zmysel pre osobné práva. Môže byť náchylnosť na patologickú žiarlivosť alebo nadmernú dôležitosť vlastnej osoby, častá je prílišná vzťahovačnosť.
  Osobnosť (porucha)
  • expanzívno-paranoidná
  • fanatická
  • kverulantská
  • paranoidná
  • senzitívno-paranoidná

  Nezahŕňa:
  paranoiu (F22.0)
  • kverulačnú (F22.8)
  paranoidnú
  • psychózu (F22.0)
  • schizofréniu (F20.0)
  • stav (F22.0)

 • F60.1 Schizoidná osobnosť
  Porucha osobnosti charakterizovaná oslabením citových, sociálnych a iných kontaktov s uprednostnením fantázie, osamelých aktivít a introspekciou. Sprevádza ju neschopnosť prejaviť city a pociťovať pôžitok.

  Nezahŕňa:
  Aspergerov syndróm (F84.5)
  poruchu s bludmi (F22.0)
  schizoidnú poruchu v detstve (F84.5)
  schizofréniu (F20.-)
  schizotypovú poruchu (F21)

 • F60.2 Osobnosť s poruchou sociability [dissociálna osobnosť]
  Poruchu osobnosti charakterizuje neuznávanie sociálnych záväzkov, nedostatok citov k iným, činy útočného násilia alebo bezcitný nezáujem. Všeobecne sa prejavuje rozpor medzi správaním a prijatými sociálnymi normami. Skúsenosť vrátane trestu sotva ovplyvňuje správanie. Nízka tolerancia na frustráciu a nízky prah pre výbuchy agresie vrátane násilia; tendencia obviňovať iných, alebo ponúkať plauzibilnú racionalizáciu správania, ktoré privádza osobu do rozporu so spoločnosťou.
  Osobnosť (porucha)
  • amorálna
  • antisociálna
  • asociálna
  • psychopatická
  • sociopatická

  Nezahŕňa:
  poruchy správania (F91.-)
  emočne nestabilná osobnosť (F60.3)

 • F60.3 Emočne nestabilná osobnosť
  Poruchu osobnosti charakterizuje náchylnosť konať impulzívne a bez ohľadu na následky; nálada je nevypočitateľná a vrtošivá. Sklon k výbuchom emócií, neschopnosť ovládať citové výbuchy. Náklonnosť k priečnemu správaniu a ku konfliktom s inými, najmä ak sa impulzívne konanie zmarí, alebo sa posudzuje. Rozlišujú sa dva typy: impulzívny typ charakterizovaný najmä citovou nestálosťou a nedostatočným ovládaním impulzov a hraničný typ charakterizovaný navyše poruchami sebaobrazu, cieľov a osobných preferencií, intenzívnymi a nestabilnými medziľudskými vzťahmi a tendenciou na sebadeštruktívne správanie vrátane samovražedných gest a pokusov.
  Osobnosť (porucha)
  • agresívna
  • hraničná
  • explozívna

  Nezahŕňa:
  osobnosť s poruchou sociability (F60.2)

 • F60.4 Histriónska osobnosť
  Poruchu osobnosti charakterizuje plytká a labilná afektivita, sebadramatizácia, teatrálnosť, prehnané citové prejavy, sugestibilita, egocentrizmus, rozmaznanosť, chýbanie ohľadu na druhých, ľahká raniteľnosť citov a neprestajná snaha o uznanie, vzrušenie a pozornosť.
  Osobnosť (porucha)
  • hysterická
  • psychoinfantilná

 • F60.5 Anakastická osobnosť
  Poruchu osobnosti charakterizujú pocity osobnej neistoty a pochybností vedúce k prehnanej svedomitosti, preverovaniu, zanovitosti, opatrnosti a rigidite. Môžu sa vyskytovať vnútené a nepríjemné myšlienky a impulzy, ktoré nedosahujú stupeň obsesívno-kompulzívnej poruchy. Častý je perfekcionizmus, úzkostlivá presnosť a potreba opakovane preverovať na sebautvrdenie.
  Osobnosť (porucha)
  • kompulzívna
  • obsesívna
  • obsesívno-kompulzívna

  Nezahŕňa:
  obsesívno-kompulzívnu poruchu (F42.-)

 • F60.6 Anxiózna [vyhýbavá] osobnosť
  Poruchu osobnosti charakterizujú pocity napätia a obáv, neistoty a menejcennosti. Stála túžba po obľúbenosti, uznaní, precitlivenosť na odmietnutie a kritiku s obmedzením osobných vzťahov a tendencia vyhýbať sa určitým činnostiam pre zveličovanie možných nebezpečenstiev a rizík v každodenných situáciách.

 • F60.7 Závislá osobnosť
  Poruchu osobnosti charakterizuje pasívne spoliehanie sa na druhých ľudí pri malých aj veľkých životných rozhodnutiach, veľký strach z opustenia, pocity bezmocnosti a neschopnosti, pasívna poddajnosť želeniam starších a iných ľudí, slabá reakcia na požiadavky každodenného života. Nedostatok energie sa môže prejaviť v intelektuálnej alebo citovej sfére; častá je náklonnosť reagovať na nepriazeň prenášaním zodpovednosti na iných. Osobnosť (porucha)
  • astenická
  • inadekvátna
  • pasívna
  • sebapoškodzujúca

 • F60.8 Iné špecifické poruchy osobnosti
  Osobnosť (porucha)
  • excentrická
  • nestála (haltlose)
  • nezrelá
  • narcistická
  • pasívno-agresívna
  • psychoneurotická

 • F60.9 Nešpecifikované poruchy osobnosti
  Charakterová neuróza NS
  Patologická osobnosť NS
 • F60 Špecifické poruchy osobnosti