DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F23 Akútne a prechodné psychotické poruchy

Heterogénna skupina porúch charakterizovaných akútnym vznikom psychotických príznakov, ako sú bludy, halucinácie a poruchy vnímania, a vážnym narušením zvyčajného správania. Akútnosť sa definuje ako chytro sa prehlbujúci rozvoj zreteľne abnormálneho klinického obrazu v priebehu asi dvoch týždňov alebo kratšieho času. Nejestvuje dôkaz o organickej príčine týchto porúch. Častá je zmätenosť, ale dezorientácia časom, miestom a osobou nepretrváva, alebo nie je taká hlboká, aby oprávňovala na diagnózu organického delíria (F05.-). Úplné zotavenie sa pozoruje v priebehu niekoľkých mesiacov, často počas pár týždňov, ba až dní. Ak porucha pretrváva, treba zmeniť jej zatriedenie. Porucha môže, ale nemusí byť spojená s akútnym stresom, ktorý sa definuje ako zvyčajné stresové udalosti predchádzajúce nástup príznakov o jeden až dva týždne.

 • F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
  Ide o akútnu psychickú poruchu s očividnými halucináciami, bludmi a poruchami vnímania, ktoré sú výrazne variabilné a menia sa zo dňa na deň, ba až z hodiny na hodinu. Častý je aj emočný zmätok s intenzívnymi prechodnými pocitmi šťastia alebo extázy či úzkosti a dráždivosti. Polymorfnosť a neustálenosť je charakteristická pre celý klinický obraz a psychotické črty nedostačujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Tieto poruchy majú často strmý začiatok, chytro sa rozvíjajú počas niekoľkých dní a príznaky často chytro pominú bez recidív. Ak príznaky pretrvávajú, treba diagnózu zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).

  Bouffée délirante (delirantný záchvat) bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaný
  Cykloidná psychóza bez príznakov schizofrénie alebo nešpecifikovaná

 • F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
  Ide o akútnu psychotickú poruchu s polymorfným a nestálym klinickým obrazom, ako sa opisuje pod F23.0; napriek tejto nestálosti sú po väčšinu času prítomné aj daktoré príznaky typické pre schizofréniu. Ak schizofrenické príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).

  Bouffée délirante (delirantný záchvat) s príznakmi schizofrénie
  Cykloidná psychóza s príznakmi schizofrénie

 • F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
  Ide o akútnu psychotickú poruchu, pri ktorej sú psychotické príznaky pomerne ustálené a oprávňujú na diagnózu schizofrénie, ale trvajú kratšie ako zhruba mesiac, chýbajú polymorfné nestabilné príznaky, ako sa opisujú v F23.0. Ak schizofrénne príznaky pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na schizofréniu (F20.-).

  Akútna (nediferencovaná) schizofrénia
  Oneirofrénia
  Schizofrénna reakcia
  Krátka schizofreniformná
  • porucha
  • psychóza

  Nezahŕňa:
  organické poruchy [podobné schizofrénii] s bludmi (F06.2)
  schizofreniformné poruchy NS (F20.8)

 • F23.3 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi
  Akútna psychotická porucha, pri ktorej sú hlavné klinické prejavy pomerne ustálené bludy alebo halucinácie, ale ktoré neoprávňujú na diagnózu schizofrénie (F20.-). Ak bludy pretrvávajú, diagnóza sa má zmeniť na perzistujúcu poruchu s bludmi (F22.-).

  Paranoidná reakcia
  Psychogénna paranoidná psychóza

 • F23.8 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy
  Akékoľvek iné špecifikované akútne psychotické poruchy, ktoré nemajú dokázateľne organickú príčinu a neoprávňujú na klasifikáciu pod F23.0 - .3.

 • F23.9 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha
  Krátkotrvajúca reaktívna psychóza NS
  Reaktívna psychóza
 • F23 Akútne a prechodné psychotické poruchy