DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F05 Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

Etiologicky nešpecifikovaný organický mozgový syndróm charakterizovaný súbežnými poruchami vedomia a pozornosti, vnímania, myslenia, pamäte, psychomotoriky, emócií a spánkového rytmu. Trvanie je rozličné a závažnosť kolíše od miernej až po veľmi ťažkú.

Zahŕňa: akútny(u) alebo subakútny(u)
• mozgový syndróm
• stav zmätenosti (nealkoholický)
• infekčnú psychózu
• organickú reakciu
• psychoorganický syndróm

Nezahŕňa: alkoholické alebo nešpecifikované delírium tremens (F10.4)

  • F05.0 Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu
  • F05.1 Delírium nadsadené na demenciu
    Poruchy spĺňajúce kritériá uvedené vyššie, ale vznikajúce v priebehu demencie (F00 - F03)

  • F05.8 Iné delírium
    Delírium so zmiešanou etiológiou

  • F05.9 Nešpecifikované delírium
  • F05 Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami