Je vaše dieťa dyslektikom?

Dieťa v školskom veku s dyslexiou môže vykazovať niektoré z nasledujúcich príznakov dyslexie.

Vyhýba sa čítaniu, alebo si sťažujú na problémy s čítaním.
Prejavuje vyššiu úroveň myslenia v oblastiach ako sú zvedavosť a predstavivosť.
Zle vyslovuje komplikované alebo neznáme slová.
Zamieňa si slová s podobný „znázornením“ avšak z rozdielnym významom. Napríklad, „láska“ za „hláska“, alebo „ísť“ za „zísť“ a pod.

Prerušuje čítanie, často hovoria „um“, „uh“ alebo „aha“, aj v rečovom prejave.
Používa vágne slová namiesto jasných konkrétnych slov.
Potrebujú viac času na odpoveď i na písomnú i verbálnu.
Takéto deti majú problém so zapamätaním si izolovanej časti ústnej informácie, ako sú dáta, mená a zoznamy.
Majú veľmi vážne problémy s čítaním a robia v tejto oblasti len malé pokroky.
Pri čítaní váhajú a domýšľajú si slová, ktoré začínajú rovnako, alebo sú podobné, ako tie napísané.
Nevie čo číta a neorientuje sa vo význame písaného.
Strach, hrôza alebo odpor k čítaniu nahlas.
Zle vyslovuje a nahradzuje slová keď číta nahlas.
Problémy v iných oblastiach výuky, napriek priemernej alebo vyššej inteligencii.
Naučilo sa neskoro hovoriť.
Máte pocit že Vaše dieťa je inak pohotové a bystré.
Zamieňa si poradie písmen a čísiel.
Potrebuje si pri počítaní pomáhať prstami, značkami na papieri, dlhšie než jeho rovesníci.
Má veľké problémy zapamätať si násobilku.
Je pre neho ťažké zapamätať si, ktorá je pravá a ktorá je ľavá ruka.
Je mimoriadne nemotorné? (I keď nie všetky dyslektické deti sú nemotorné.)
Vynecháva niektoré písmená v slovách, alebo ich uvádza v nesprávnom poradí.
Robí pri čítaní jednoznačné chyby z nedbalosti.
Má v škole problémy s opisovaním z tabule.
Pri čítaní nahlas vynecháva slova i celé riadky, alebo číta celý riadok opakovane.
Má špatný zmysel pre smer a pletie si pravú a ľavú stranu.
Má nedostatok sebadôvery a malú úctu k sebe samému.

Prečítajte si  Ako je to s dyslektickými fontami na internete z hľadiska lepšej čítavosti dys-deťmi?

Ak Vaše dieťa spĺňa aspoň 5 bodov obsiahnutých v tomto článku, je s najväčšou pravdepodobnosťou kandidátom na dyslektika!

  • Hodnotenie12345