Emocionálne ploché správanie

Ploché správanie je strata alebo nedostatok emočných reakcií na situáciu alebo konkrétnu udalosť, ktorá zvyčajne (pred ochorením) vyvolávala v pacientovi emócie. Ľudia s plochým prejavom sa môžu zdať byť úplne bez emócií, alebo sú apatický, akoby sčasti na svojom prejave nezúčastnení. Ďalšie pridružené symptómy zahŕňajú hovorenie monotónnym hlasom a zníženie výrazovosti tváre. Plochosť v prejavoch správania môže byť dávaná do súvislosti so schizofréniou, alebo je takýto človek ovplyvnený depresiou, či nejakou inou poruchou nálady. Ak sa človek náhle utiahne do akéhosi tupého, plochého správania, je potrebné aby rodinní príslušníci pre takéhoto človeka vyhľadali lekársku pomoc. Takýto človek sa môže pokúsiť o samovraždu, zvlášť ak nie je v opatere odborníka.

Emocionálne ploché správanie môže súvisieť s týmito ochoreniami

Nádory na mozgu dospelých ochorenie, pri ktorom malígne (rakovinové) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky zahŕňajú stratu pamäti.

Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná striedaním depresívnych a manických fáz u pacienta.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, je natoľko závažné ochorenie, že zasahuje do spoločenského alebo rodinného fungovania

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo funguje.

Zneužívanie drog závislosť na drogách je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu vyhľadávacie správanie s vážnymi následkami na jedinca, porucha postihuje celkovo život jedinca.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Parkinsonova choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované trasom (tremor), svalovou stuhnutosťou (rigidita), spomalením pohybov (bradykinéza) a poruchou postoja a chôdze (posturálna instabilita).

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Za príčinu sa považuje rýchla hormonálna zmena po pôrode.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, ktorý sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad, ako je depresia, alebo bipolárna porucha.

Schizofrénia je mozgová porucha, ktorá môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním a spôsobmi, ako pacient komunikuje s okolím.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Akútna psychóza

Tumor na mozgu

Drogy alebo alkoholová Intoxikácia

Lieky

Vegetatívny stav

© 2004 - DIS+ a Michal Herman