STEVEN má problémy s čítaním. Keď si predstaví, že bude musieť na hodine niečo nahlas prečítať, rozbolí ho žalúdok. Ani napriek všetkým učiteľkiným snahám sa Márii nedarí písať čitateľne. Trvá jej hodiny, kým si napíše domáce úlohy. Noah si učivo číta znovu a znovu. No ani tak si látku nezapamätá a má zlé známky.

STEVEN, Mária a Noah majú poruchu učenia. Najčastejší druh tejto poruchy súvisí s problémami pri čítaní. Napríklad dyslektici si často mýlia písmená, ktoré sú si podobné. K poruchám učenia patrí aj dysgrafia (porucha, ktorá ovplyvňuje písanie rukou) a dyskalkúlia (ťažkosti s počítaním). No väčšina detí s poruchami učenia má priemernú až nadpriemernú inteligenciu.

K symptómom porúch učenia patrí oneskorený vývin reči, problém vymyslieť rým, zlá výslovnosť, pretrvávajúci detský spôsob vyjadrovania, problém učiť sa písmená a čísla, neschopnosť nájsť písmená v jednoduchých slovách, ťažkosti so slovami znejúcimi podobne a problém pochopiť pokyny.

Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu

Čo môžete robiť, ak sa vám zdá, že vaše dieťa má poruchu učenia? V prvom rade s ním zájdite na vyšetrenie sluchu a zraku. Keď budú výsledky negatívne, zabezpečte si o tom lekársky posudok. Ak má vaše dieťa poruchu učenia, bude potrebovať, aby ste ho citovo podporovali. Pamätajte, že dieťa s poruchou učenia nemusí mať zníženú inteligenciu.

Využite všetku pomoc, ktorú ponúka vaša škola, napríklad doučovanie. Požiadajte učiteľov o spoluprácu. Možno dieťa posadia dopredu a dajú mu viac času na úlohy. Môžu mu pokyny napísať aj vysvetliť a skúšať ho ústne. Keďže dieťa s poruchou učenia je zábudlivé a nemá vo veciach systém, možno bude môcť dostať dve sady kníh — jednu na domov a jednu do školy. Prípadne by mohlo v škole či pri robení domácich úloh používať počítač s programom na kontrolu pravopisu.

Každý deň si s dieťaťom chvíľu čítajte. Pre dyslektické dieťa je najlepšie, keď číta nahlas, takže ho rodič môže počuť a opraviť. Najprv čítajte nahlas vy a nech dieťa sleduje text s vami. Potom si ten istý text spolu nahlas prečítajte. Nakoniec nech dieťa prečíta text samo. Dajte mu pravítko, aby sa pri čítaní nestratilo v texte, a zvýrazňovač na vyznačenie ťažkých slov. Toto cvičenie môže zabrať len 15 minút denne.

Počítať sa dieťa môže naučiť pri bežných činnostiach, napríklad pri prepočítavaní množstva surovín pri varení, pri nakupovaní alebo pri domácom majstrovaní. Štvorčekový papier a schémy môžu byť tiež pomôckou pri riešení matematických úloh. Ak má dieťa problém písať, dajte mu papier so širokými riadkami a hrubú ceruzku. Dieťaťu môže pomôcť pri hláskovaní kovová tabuľa s magnetickými písmenkami.

Pri ADHD sa osvedčilo viacero vecí. Skôr než dieťaťu niečo poviete, pozrite sa mu do očí. Zariaďte mu tichý kútik na robenie domácich úloh a dovoľte mu, aby si často robilo prestávky. Usmernite jeho hyperaktivitu — dávajte mu úlohy, pri ktorých sa musí hýbať, napríklad ho pošlite so psom na prechádzku.

Pokrok je možný

Podporujte silné stránky dieťaťa a pomáhajte mu rozvíjať si talent a schopnosti, ktoré má. Chváľte a odmeňujte ho hoci aj za malé úspechy. Veľké úlohy rozložte na viacero menších. Tak ich skôr zvládne a bude mať z toho dobrý pocit. Na obrázkoch alebo nákresoch mu ukazujte kroky, ktoré musí urobiť, aby splnilo nejakú väčšiu úlohu.

Pre dieťa je dôležité, aby zvládlo základy čítania, písania a počítania. Buďte si istí, že so správnou motiváciou a podporou vaše dieťa môže robiť pokroky. Ibaže mu to možno bude trvať o trošku dlhšie a bude to robiť inak ako ostatní. [Poznámka pod čiarou] Poruchy učenia často sprevádza porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), pre ktorú je typické hyperaktívne, impulzívne správanie a neschopnosť sústrediť sa. Dyslexia a hyperaktivita je u chlapcov diagnostikovaná trojnásobne častejšie než u dievčat.

Časopis: Prebuďte sa!