CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (G80 - G83)

G83 Iné paralytické syndrómy

Poznámka:
Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa vyznačené stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie, alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.

Zahŕňa:
paralýzu (úplnú) (neúplnú) s výnimkou, ako sa uvádza v G80 - G82

 • G83.0 Diplégia horných končatín
  Diplégia (horná)
  Ochrnutie oboch horných končatín

 • G83.1 Monoplégia dolnej končatiny
  Ochrnutie dolnej končatiny

 • G83.2 Monoplégia hornej končatiny
  Ochrnutie hornej končatiny

 • G83.3 Nešpecifikovaná monoplégia
 • G83.4 Syndróm cauda equina
  Neurogénny močový mechúr pri syndróme cauda equina
  Nezahŕňa:
  spinálny močový mechúr NS (G95.8)

 • G83.8 Iné špecifikované paralytické syndrómy
  Toddova paralýza (poepileptická)

 • G83.9 Nešpecifikovaný paralytický syndróm
 • G83 Iné paralytické syndrómy