DIS+

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém

G11 Hereditárna ataxia

Nezahŕňa:
dedičnú a idiopatickú neuropatiu (G60.-)
detské mozgové ochrnutie (G80.-)
metabolické poruchy (E70 - E90)

  • G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia
  • G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom Poznámka:
    začiatok zvyčajne pred 20. rokom
    Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
    • s esenciálnym tremorom
    • myoklóniami [Huntova ataxia]
    • so zachovanými šľachovými reflexami
    Friedreichova ataxia (autozomálne recesívna)
    Na chromozóm X viazaná recesívna spinocerebelárna ataxia

  • G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom Poznámka:
    začiatok zvyčajne po 20. roku

  • G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
    Ataxia telangiektázia [Louisova-Barova]
    Nezahŕňa: Cockaynov syndróm (Q87.1)
    xeroderma pigmentosum (Q82.1)

  • G11.4 Hereditárna spastická paraplégia
  • G11.8 Iné hereditárne ataxie
  • G11.9 Nešpecifikovaná hereditárna ataxia
    Dedičná mozočková
    • ataxia NS
    • degenerácia
    • choroba
    • syndróm
  • G11 Hereditárna ataxia