DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 - F98)

F98 Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

Heterogénna skupina porúch, ktoré majú spoločný vznik v detstve, ale inak sú v mnohých ohľadoch odchodné. Niektoré z nich sú dobre definované syndrómy, iné sú len skupiny príznakov, ktoré sem treba zahrnúť pre ich častosť a súvislosť s psychosociálnym zhoršením a ktoré nemožno zaradiť do iných syndrómov.

Nezahŕňa:
záchvaty zadržania dychu (R06.8)
poruchu pohlavnej identity v detstve (F64.2)
Kleineho-Levinov syndróm (G47.8)
obsesívno-kompulzívnu poruchu (F42.-)
poruchy spánku pre emočné príčiny (F51.-)

 • F98.0 Neorganická enuréza
  Poruchu charakterizuje mimovôľové pomočovanie cez deň i v noci, abnormálne vzhľadom na mentálny vek pacienta. Nie je dôsledkom nedostatočného ovládania mechúra zavineného neurologickou poruchou alebo epileptickými záchvatmi, ani štrukturálnou abnormalitou močovej sústavy. Enuréza môže byť prítomná od narodenia, alebo vzniká po perióde normálneho ovládania mechúra. Enuréza môže, ale nemusí byť spojená s ďalšími poruchami správania alebo emócií.

  Enuréza (primárna)(sekundárna) neorganického pôvodu
  Funkčná enuréza
  Psychogénna enuréza
  Neudržanie moču neorganického pôvodu

  Nezahŕňa:
  enurézu NS (R32)
 • F98.1 Neorganická enkopréza
  Opakované vôľové alebo mimovôľové vyprázdňovanie stolice, zvyčajne normálnej alebo takmer normálnej konzistencie na miestach neprimeraných na tento účel v sociokultúrnom prostredí jednotlivca. Stav môže byť pokračovaním normálnej detskej inkontinencie, alebo ide o stratu kontinencie po vytvorení defekačného návyku, prípadne o dobrovoľné vyprázdňovanie stolice na neprimeranom mieste napriek normálnemu ovládaniu črevného vyprázdňovania. Môže ísť o monosymptomatickú poruchu alebo o súčasť širšej poruchy, najmä emočnej (F93.-) alebo o poruchy správania (F91.-)

  Funkčná enkopréza
  Inkontinencia stolice neorganického pôvodu
  Psychogénna enkopréza

  Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikáciu príčiny súčasnej hnačky.

  Nezahŕňa:
  enkoprézu NS (R15)

 • F98.2 Porucha chovania (kŕmenia) u dojčiat a malých detí
  Porucha príjmu potravy s rozličnými prejavmi, zvyčajne špecifickými pre dojčatá a malé deti. Prejavuje sa najmä odmietaním potravy a extrémnou vrtošivosťou pri dostatočnom dodávaní potravy, pomerne schopnom opatrovateľovi a bez organickej choroby. Môže, ale nemusí byť pridružená ruminácia (opakovaná regurgitácia bez nauzey alebo gastrointestinálnej choroby).

  Ruminačná porucha v detstve

  Nezahŕňa:
  mentálnu anorexiu a iné poruchy jedenia (F50.-)

  chovanie (kŕmenie)
  • ťažkosti a nezvládnutie (R63.3)
  • problémy u novorodenca (P92.-)
  • pica u dojčiat a detí (F98.3)

 • F98.3 Pica u dojčiat a detí
  Pretrvávajúce jedenie nejedlých látok (napr. zem, omietka atď). Môže byť jedným z viacerých príznakov rozsiahlejšej psychickej poruchy (ako je autizmus), alebo sa môže vyskytovať ako pomerne izolované psychopatologické správanie; len to posledné patrí do tejto kategórie. Najčastejšie sa vyskytuje u mentálne retardovaných detí a ak je prítomná aj mentálna retardácia, hlavná diagnóza má byť F70 - F79.

 • F98.4 Stereotypné pohyby
  Vôľové, opakované, stereotypné, nefunkčné (a často rytmické) pohyby, ktoré nepatria k daktorej psychickej alebo nervovej chorobe. Ak sa také pohyby zjavujú ako príznaky daktorej inej poruchy, pri zaradení je smerodajná. Medzi pohyby bez sebapoškodzovania patria hojdanie tela, kývanie hlavou, vytŕhanie vlasov, splietanie vlasov, dávanie frčiek prstami, plieskanie rukami. Sebapoškodzovacie stereotypné správanie zahŕňa udieranie hlavou, fliaskanie tváre, štuchanie do očí a hryzenie rúk, pier a iných častí tela. Všetky stereotypné pohyby sa zjavujú najčastejšie v spojení s mentálnym poškodením (ak je to tak, registrovať oboje). Ak sa štuchanie do oka vyskytuje u dieťaťa s poškodením zraku, registruje sa oboje: štuchanie do oka pod F98.4 a zrakové poškodenie pod kódom príslušnej somatickej choroby. Stereotypná (návyková) porucha

  Nezahŕňa:
  abnormálne mimovôľové pohyby (R25.-)
  pohybové poruchy organického pôvodu (G20 - G25)
  obhrýzanie nechtov (F98.8)
  vŕtanie v nose (F98.8)
  stereotypie, ktoré tvoria súčasť psychickej poruchy (F00 - F95)
  cmúľanie palca (F98.8)
  tikové poruchy (F95.-)
  trichotilomániu (F63.3)

 • F98.5 Jachtavosť [zajakavosť]
  Reč charakterizuje časté opakovanie alebo preťahovanie hlások, slabík alebo slov, prípadne časté váhanie alebo pauzy, ktoré pretŕhajú rytmický tok reči. Klasifikuje sa ako porucha, len keď je takého stupňa, že zreteľne narúša rovnomernosť reči.

  Nezahŕňa:
  ponáhľavú reč (F98.6)
  tikové poruchy (F95.-)

 • F98.6 Ponáhľavá reč
  Strmá reč s pretŕhaním rovnomernosti, ale bez opakovania alebo váhania takého stupňa, ktorý by zhoršoval zrozumiteľnosť reči. Hovor je nepravidelný, dysrytmický, so strmými, vyrazenými prúdmi reči, ktoré narúšajú vetné členenie.

  Nezahŕňa:
  tikové poruchy (F95.-)
  jachtavosť (F98.5)

 • F98.8 Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
  Porucha pozornosti bez hyperaktivity
  Nadmerná masturbácia
  Obhrýzanie nechtov
  Vŕtanie v nose
  Cmúľanie palca

 • F98.9 Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
 • F98 Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania