DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 - F98)

F94 Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie

Pomerne heterogénna skupina porúch, ktorých spoločnou črtou sú abnormality sociálneho fungovania začínajúce sa vo vývinovej perióde, ktoré na rozdiel od prenikavých vývinových porúch prvotne necharakterizuje konštitučná sociálna neschopnosť alebo deficit prenikajúci všetkými oblasťami fungovania. Kľúčovú úlohu v etiológii mnohých prípadov majú pravdepodobne prevratné straty a zmeny prostredia.

 • F94.0 Elektívny mutizmus
  Charakterizuje ho výrazná emočne determinovaná výberovosť v hovorení, takže dieťa v niektorých situáciách ukazuje rečovú schopnosť, ale v iných (definovateľných) odmieta rozprávať. Porucha sa zvyčajne spája s vyhranenými osobnostnými črtami zahŕňajúcimi sociálnu úzkosť, utiahnutosť, precitlivenosť alebo odmietavosť.
  Selektívny mutizmus

  Nezahŕňa:
  prenikavé vývinové poruchy (F84.-)
  schizofréniu (F20.-)
  špecifické vývinové poruchy reči a jazyka (F80.-)
  prechodný mutizmus ako súčasť strachu z odlúčenia u malých detí (F93.0)

 • F94.1 Reaktívna porucha príchylnosti u detí
  Začína sa v prvých piatich rokoch života a charakterizujú ju pretrvávajúce abnormality v sociálnych vzťahoch dieťaťa, ktoré sú spojené s emočnou poruchou a sú odpoveďou na zmeny vonkajšieho prostredia (napr. bojazlivosť a prílišná ostražitosť; zlé spoločenské vzťahy so seberovnými; agresia voči sebe aj iným; trápenie a v daktorých prípadoch porucha rastu). Syndróm pravdepodobne vzniká ako priamy výsledok prílišného rodičovského zanedbávania, zneužívania alebo týrania.

  Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie neprospievania alebo retardácie rastu.

  Nezahŕňa:
  Aspergerov syndróm (F84.5)
  dezinhibovanú poruchu príchylnosti u detí (F94.2)
  syndróm zlého zaobchádzania (T74.-)
  normálne striedanie výberovej príchylnosti
  sexuálne alebo fyzické zneužívanie v detstve s následnými psychosociálnymi problémami (Z61.4 - .6)

 • F94.2 Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí
  Osobitný druh abnormálneho sociálneho fungovania, ktorý vzniká počas prvých piatich rokov života a pretrváva napriek výrazným zmenám okolitého prostredia, napr. nevýberovo difúzne príchylné správanie, vyhľadávanie všímavosti a nerozlišujúce priateľské správanie, nedostatočné obmieňanie vzťahov so seberovnými; podľa okolností sa môžu pridružovať poruchy emócií a správania
  Citovo chladná osobnosť
  Inštitucionálny syndróm

  Nezahŕňa:
  Aspergerov syndróm (F84.5)
  hospitalizmus u detí (F43.2)
  hyperkinetické poruchy (F90.-)
  reaktívnu poruchu príchylnosti u detí (F94.1)

 • F94.8 Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve
 • F94.9 Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania
 • F94 Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie