DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F90 - F98)

F93 Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo

Zväčša sú len zveličením normálnych vývinových trendov, nie sú to kvalitatívne abnormálne fenomény. Primeranosť vývinovému štádiu je kľúčové diagnostické kritérium, ktoré definuje rozdiel medzi emočnými poruchami so začiatkom špecifickým pre detstvo (F93) a neurotickými poruchami (F40 - F48).

Nezahŕňa:
poruchu združenú s poruchou správania (F92.-)

 • F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí
  Separačnú úzkostnú poruchu možno diagnostikovať, ak strach z odlúčenia predstavuje zdroj úzkosti a ak sa takáto úzkosť zjaví prvý raz v prvých rokoch detstva. Od normálnej úzkosti z odlúčenia sa odlíši stupňom (vážnosťou), ktorý je štatisticky nezvyčajný (vrátane abnormálneho pretrvávania do vyššieho veku), a spojením s významne zhoršeným sociálnym fungovaním.

  Nezahŕňa:
  poruchy nálady [afektivity] (F30 - F39)
  neurotické poruchy (F40 - F48)
  fóbickú úzkostnú poruchu u detí (F93.1)
  sociálnu úzkostnú poruchu u detí (F93.2)

 • F93.1 Fóbická úzkostná porucha u detí
  Táto diagnóza sa vzťahuje na strach v detstve, ktorý sa vyznačuje zreteľnou špecifickosťou pre určitú vývinovú fázu a vzniká v istom stupni u väčšiny detí, ale je abnormálny svojím stupňom. Strach vznikajúci v detstve, ktorý nie je normálnou súčasťou psychosociálneho vývinu (napr. agorafóbia), sa má zaradiť do zodpovedajúcej položky pod F40 - F48.

  Nezahŕňa:
  generalizovanú úzkosť (F41.1)

 • F93.2 Sociálna úzkostná porucha v detstve
  Pri tejto poruche je nedôvera k cudzím ľuďom a sociálna obava alebo úzkosť v nových, cudzích alebo sociálne hrozivých situáciách. Také obavy sa zjavujú v mladšom detskom veku. Významné sa stávajú pri nezvyčajnom stupni a pri zhoršení sociálneho fungovania.

  Vyhýbavá porucha v detstve a dospievaní

 • F93.3 Súrodenecká rivalita
  Určitý stupeň emočnej poruchy po narodení bezprostredne mladšieho súrodenca sa pozoruje u väčšiny malých detí. Súrodenecká rivalita sa má diagnostikovať len vtedy, ak stupeň alebo pretrvávanie poruchy je štatisticky nezvyčajné a je spojené so zhoršením sociability. Súrodenecká žiarlivosť

 • F93.8 Iné poruchy emócií v detstve
  Porucha identity
  Nadmerná úzkosť

  Nezahŕňa:
  poruchu identity pohlavia v detstve (F64.2)

 • F93.9 Nešpecifikovaná emočná porucha v detstve
 • F93 Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo