DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy psychického vývinu (F80 - F89)

Poruchy uvedené pod F80 - F89 majú tieto spoločné črty: a/ vždy vznikajú v dojčenskom alebo detskom veku, b/ poškodenie alebo oneskorenie vývinu funkcií úzko súvisiacich s biologickou zrelosťou centrálneho nervového systému, c/ stály priebeh bez remisií a relapsov. Vo väčšine prípadov je postihnutá jazyková funkcia, zrakové a priestorové schopnosti, motorická koordinácia. Oneskorenie alebo zníženie funkcie bolo zvyčajne prítomné odvtedy, keď bolo možné spoľahlivo ho určiť a postupne sa znižuje s pribúdajúcim vekom dieťaťa, hoci mierny deficit často pretrváva aj v dospelosti.

F82 Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie

Hlavnou črtou tejto poruchy je vážne oneskorenie vývinu motorickej koordinácie, ktoré sa nedá vysvetliť len celkovou mentálnou retardáciou alebo špecifickou vrodenou alebo získanou nervovou chorobou. Starostlivé klinické vyšetrenie jednako ukáže vo väčšine prípadov zreteľnú vývinovú nezrelosť nervového systému, ktorá sa prejavuje choreiformnými pohybmi nepodporených končatín alebo zrkadlovými pohybmi a inými združenými motorickými prejavmi, ako aj príznakmi zhoršenej jemnej a celkovej motorickej koordinácie.

Syndróm ťarbavého dieťaťa

Vývinová
• porucha koordinácie
• dyspraxia

Nezahŕňa:
abnormality chôdze a pohyblivosti (R26.-)
nedostatočnú koordináciu (R27.-)
• sekundárnu pri mentálnej retardácii (F70 - F79)
F82 Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie