DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy psychického vývinu (F80 - F89)

Poruchy uvedené pod F80 - F89 majú tieto spoločné črty: a/ vždy vznikajú v dojčenskom alebo detskom veku, b/ poškodenie alebo oneskorenie vývinu funkcií úzko súvisiacich s biologickou zrelosťou centrálneho nervového systému, c/ stály priebeh bez remisií a relapsov. Vo väčšine prípadov je postihnutá jazyková funkcia, zrakové a priestorové schopnosti, motorická koordinácia. Oneskorenie alebo zníženie funkcie bolo zvyčajne prítomné odvtedy, keď bolo možné spoľahlivo ho určiť a postupne sa znižuje s pribúdajúcim vekom dieťaťa, hoci mierny deficit často pretrváva aj v dospelosti.

F81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností

Poruchy, pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené od skorých vývinových štádií. Obmedzenie nie je len dôsledkom chýbania možnosti učiť sa, ani prejavom len mentálnej retardácie a nezapríčiňuje ho ani daktorá forma získanej choroby alebo poranenia mozgu.

 • F81.0 Špecifická porucha čítania
  Hlavná črta poruchy je špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítania, ktorá nezávisí len od mentálneho veku, odchýlok zrakovej ostrosti alebo nevhodného spôsobu vyučovania. Postihnuté môžu byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna pohotovosť pri čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním. Ťažkosti s výslovnosťou často súvisia so špecifickou poruchou čítania, často pretrvávajú až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Špecifické vývojové poruchy čítania zvyčajne predchádza anamnéza porúch vývinu reči a jazyka. Časté sú pridružené poruchy emócií a správania počas školského veku.
  “Čítanie odzadu”
  Vývinová dyslexia
  Špecifická retardácia čítania

  Nezahŕňa:
  alexiu NS (R48.0)
  dyslexiu NS (R48.0)
  druhotné ťažkosti s čítaním pri emočných poruchách (F93.-)

 • F81.1 Špecifická porucha hláskovania
  Porucha, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické a významné spomalenie vývinu hláskovania bez anamnézy špecifickej poruchy čítania a ktoré nezapríčiňuje len nízky mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo neprimerané vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj schopnosť správne písať slová.
  Špecifické zaostávanie hláskovania (bez poruchy čítania)

  Nezahŕňa:
  agrafiu NS (R48.8)

  ťažkosti s hláskovaním
  • spojené s poruchou čítania (F81.0)
  • zavinené neprimeraným vyučovaním (Z55.8)

 • F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností
  Porucha zahŕňa špecifické zníženie aritmetických schopností, ktoré sa nedá úplne vysvetliť celkovou mentálnou retardáciou alebo neprimeraným vyučovaním. Deficit sa týka zvládnutia základných počtových výkonov sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie abstraktnejších matematických schopností v algebre, trigonometrii, geometrii, diferenciálnom a integrálnom počte.

  Vývinová
  • akalkúlia
  • aritmetická porucha
  • Gertsmannov syndróm

  Nezahŕňa:
  akalkúliu NS (R48.8)

  aritmetické ťažkosti
  • spojené s poruchou čítania alebo hláskovania (F81.3)
  • zavinené neprimeraným vyučovaním (Z55.8)

 • F81.3 Zmiešaná porucha školských schopností
  Nedostatočne definovaná zvyšková kategória porúch, pri ktorej sú zreteľne znížené aritmetické schopnosti, čítanie a výslovnosť, ale poruchu nemožno pripísať výlučne všeobecnej mentálnej retardácii alebo neprimeranému vyučovaniu. Mala by sa použiť pre poruchy, ktoré spĺňajú kritériá pod F81.2 a pod F81.0 alebo F81.1.

  Nezahŕňa:
  špecifickú
  • poruchu aritmetických schopností (F81.2)
  • poruchu čítania (F81.0)
  • poruchu hláskovania (F81.1)

 • F81.8 Iné vývinové poruchy školských zručností
  Vývinová expresívna porucha písania

 • F81.9 Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností
  Neschopnosť učenia NS
  Porucha učenia NS
  Neschopnosť získavania poznatkov NS
 • F81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností