DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy psychického vývinu (F80 - F89)

Poruchy uvedené pod F80 - F89 majú tieto spoločné črty: a/ vždy vznikajú v dojčenskom alebo detskom veku, b/ poškodenie alebo oneskorenie vývinu funkcií úzko súvisiacich s biologickou zrelosťou centrálneho nervového systému, c/ stály priebeh bez remisií a relapsov. Vo väčšine prípadov je postihnutá jazyková funkcia, zrakové a priestorové schopnosti, motorická koordinácia. Oneskorenie alebo zníženie funkcie bolo zvyčajne prítomné odvtedy, keď bolo možné spoľahlivo ho určiť a postupne sa znižuje s pribúdajúcim vekom dieťaťa, hoci mierny deficit často pretrváva aj v dospelosti.

F80 Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka

Ide o poruchy, pri ktorých je narušené normálne osvojovanie jazyka od skorých štádií vývinu. Poruchy nemožno pripísať priamo neurologickým abnormalitám, ani odchýlkam jazykových mechanizmov, poškodeniam senzória, duševnej zaostalosti alebo faktorom prostredia. Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka majú často za následok pridružené odchýlky, napr. ťažkosti pri čítaní a písaní, v medziľudských vzťahoch a poruchy emócií a správania.

 • F80.0 Špecifická porucha artikulácie reči
  Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je používanie zvukov reči pod úrovňou mentálneho veku dieťaťa, ale pri ktorej je normálna úroveň jazykových schopností.

  Vývinová
  • fonologická porucha
  • porucha artikulácie reči

  Dyslália
  Funkčná porucha artikulácie reči

  Bľabotanie

  Nezahŕňa:
  zhoršenie artikulácie reči zavinené
  • afáziou NS (R47.0)
  • apraxiou (R48.2)
  • nedočujnosťou (H90 - H91)
  • mentálnou retardáciou (F70 - F79)
  • s poruchou vývinu jazyka
  • expresívnou (F80.1)
  • receptívnou (F80.2)

 • F80.1 Expresívna porucha reči
  Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je schopnosť dieťaťa používať hovorený jazyk (reč) zreteľne znížená oproti primeranej úrovni zodpovedajúcej jeho mentálnemu veku, ale pri ktorej je porozumenie jazyka v normálnych hraniciach. Môžu, ale nemusia byť abnormality v artikulácii.
  Vývinová dysfázia alebo afázia, expresívny typ

  Nezahŕňa:
  získanú afáziu s epilepsiou [Landau-Kleffner] (F80.3)
  vývinovú dysfáziu alebo afáziu, receptívny typ (F80.2)
  dysfáziu a afáziu NS (R47.0)
  elektívny mutizmus (F94.0)
  mentálnu retardáciu (F70 - F79)
  vážne vývinové poruchy (F84.-)

 • F80.2 Receptívna porucha reči
  Špecifická vývinová porucha, pri ktorej je porozumenie reči dieťaťom pod primeranou úrovňou zodpovedajúcou jeho mentálnemu veku. Takmer vo všetkých prípadoch je výrazne postihnutý aj hovorený jazyk (reč), časté sú abnormality v tvorbe hovorených slov.

  Vrodená sluchová nevnímavosť

  Vývinová
  • dysfázia alebo afázia, receptívny typ
  • Wernického afázia

  Slovná hluchota

  Nezahŕňa:
  získanú afáziu s epilepsiou [Landau-Kleffner] (F80.3)
  autizmus (F84.0 - .1)

  dysfáziu a afáziu
  • NS (R47.0)
  • expresívny typ (F80.1)

  elektívny mutizmus (F94.0)
  oneskorenie reči zavinené hluchotou (H90 - H91)
  mentálnu retardáciu (F70 - F79)

 • F80.3 Získaná afázia s epilepsiou [Landau-Kleffner]
  Porucha, pri ktorej dieťa s predtým normálnym vývinom jazyka stráca receptívne a expresívne jazykové schopnosti, ale zachováva si všeobecnú inteligenciu; vznik poruchy sprevádzajú paroxyzmálne abnormity na EEG, vo väčšine prípadov aj epileptické záchvaty. Porucha sa zvyčajne začína medzi tretím a siedmym rokom života, pričom schopnosti sa strácajú počas niekoľkých dní až týždňov. Časová súvislosť medzi vznikom záchvatov a stratou reči je dosť variabilná, pričom jedna porucha predchádza druhú v striedavom poradí o niekoľko mesiacov až o dva roky. V etiológii sa uvažuje o zápalovom encefalitickom procese. Asi u dvoch tretín detí zostáva viac alebo menej závažný receptívny defekt jazyka.

  Nezahŕňa:
  afáziu zavinenú
  • NS (R47.0)
  • autizmom (F84.0 - .1)
  • dezintegračnými poruchami v detstve (F84.2 - .3)

 • F80.8 Iné vývinové poruchy reči a jazyka
  Šušľanie

 • F80.9 Nešpecifikovaná vývinová porucha reči alebo jazyka
  Rečová porucha NS
 • F80 Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka