DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ - MENTÁLNA RETARDÁCIA (F70 - F79)

Za mentálnu retardáciu sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju najmä poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, jazykových, pohybových a sociálnych schopností. Retardácia sa vyskytuje s inými psychickými či somatickými poruchami alebo bez nich.

Stupne duševnej zaostalosti sa zvyčajne hodnotia štandardnými inteligenčnými testami. Niekedy sa dopľňajú stupnicami hodnotiacimi sociálnu adaptáciu v danom prostredí. Takéto hodnotenie umožňuje približné stanovenie stupňa duševnej zaostalosti. Diagnóza bude závisieť od celkového zhodnotenia intelektuálnych funkcií skúseným diagnostikom. Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia sa môžu časom meniť, a akokoľvek nízke, môžu sa zlepšiť vplyvom nácviku alebo rehabilitácie. Diagnóza by sa mala stanoviť na základe súčasnej úrovne funkcie.

Nasledujúce podrozdelenie na štvrtom mieste sa používa s položkami F70 - F79 na identifikáciu rozsahu porúch správania:
.0 bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
.1 signifikantná porucha správania vyžadujúca pozornosť alebo liečenie
.8 iné poruchy správania
.9 bez zmienky o poruche správania

Podľa potreby použite doplnkové kódy na identifikáciu pridružených stavov, ako je autizmus, iné poruchy vývinu, epilepsia, poruchy správania alebo ťažké fyzické postihnutie.

F70 Ľahká duševná zaostalosť

Rozsah IQ od 50 do 69 (u dospelých, mentálny vek od 9 do 12 rokov). Výsledkom budú pravdepodobne problémy s učením v škole. Veľa dospelých je schopných pracovať, udržiavať dobré spoločenské vzťahy a byť prospešnými spoločnosti.

Zahŕňa:
slabomyselnosť
ľahký stupeň psychickej podnormálnosti
F70 Ľahká duševná zaostalosť