DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy osobnosti a správania dospelých (F60 - F69)

Zahŕňajú škálu klinicky významných odchýlok a foriem správania, ktoré majú tendenciu pretrvávať a sú výrazom charakteristického životného štýlu jednotlivca a jeho vzťahov k sebe a k druhým. Daktoré z týchto odchýlok a foriem správania vznikajú počas individuálneho vývoja ako výsledok konštitučných faktorov a sociálnej skúsenosti, kým iné sa získavajú v neskoršom živote. Špecifické poruchy osobnosti (F60.-) zmiešané a iné poruchy osobnosti (F61.-) a trvalé zmeny osobnosti (F62.-) sú hlboko zakorenené a pretrvávajúce formy správania. Prejavujú sa ako rigídne (neprispôsobivé) odpovede na široké rozpätie osobných a spoločenských situácií. Predstavujú krajné alebo významné odchýlky od spôsobu, ktorým priemerný jednotlivec v príslušnej kultúre vníma, myslí, cíti, a najmä od druhu jeho vzťahov k druhým. Tieto formy správania bývajú ustálené a zahŕňajú viaceré oblasti správania a psychického fungovania. Často, ale nie vždy sú spojené s rozličným stupňom subjektívnych ťažkostí a zhoršenej spoločenskej výkonnosti.

F68 Iné poruchy osobnosti a správania dospelých

 • F68.0 Rozvinutie fyzických príznakov z psychických príčin
  Telesné príznaky pôvodne zapríčinené dokázanou somatickou poruchou, chorobou alebo neschopnosťou sa zvýrazňujú alebo predlžujú v dôsledku psychického stavu pacienta. Osoba má zvyčajne obavy zo svojej somaticky zapríčinenej bolesti alebo neschopnosti, často je ustarostená pre možnosť pretrvávajúcej alebo postupujúcej neschopnosti alebo bolesti. Kompenzačná neuróza

 • F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí [umelá porucha]
  Osoba opakovane predstiera príznaky bez zjavnej príčiny a môže siahnuť aj k sebapoškodeniu na vyvolanie príznakov. Motivácia je nejasná, pravdepodobne vnútorná s cieľom osvojiť si rolu chorého. Porucha je často kombinovaná so zreteľnými poruchami osobnosti a vzťahov.
  Syndróm hospitalizmu
  Münchhausenov syndróm
  Sťahovavý pacient

  Nezahŕňa:
  dermatitis factitiu /L98.1/
  osobu predstierajúcu chorobu (so zreteľnou motiváciou) (Z76.5)

 • F68.8 Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých
  Charakterová porucha NS
  Porucha vzťahov NS
 • F68 Iné poruchy osobnosti a správania dospelých