DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy osobnosti a správania dospelých (F60 - F69)

Zahŕňajú škálu klinicky významných odchýlok a foriem správania, ktoré majú tendenciu pretrvávať a sú výrazom charakteristického životného štýlu jednotlivca a jeho vzťahov k sebe a k druhým. Daktoré z týchto odchýlok a foriem správania vznikajú počas individuálneho vývoja ako výsledok konštitučných faktorov a sociálnej skúsenosti, kým iné sa získavajú v neskoršom živote. Špecifické poruchy osobnosti (F60.-) zmiešané a iné poruchy osobnosti (F61.-) a trvalé zmeny osobnosti (F62.-) sú hlboko zakorenené a pretrvávajúce formy správania. Prejavujú sa ako rigídne (neprispôsobivé) odpovede na široké rozpätie osobných a spoločenských situácií. Predstavujú krajné alebo významné odchýlky od spôsobu, ktorým priemerný jednotlivec v príslušnej kultúre vníma, myslí, cíti, a najmä od druhu jeho vzťahov k druhým. Tieto formy správania bývajú ustálené a zahŕňajú viaceré oblasti správania a psychického fungovania. Často, ale nie vždy sú spojené s rozličným stupňom subjektívnych ťažkostí a zhoršenej spoločenskej výkonnosti.

F62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu

Zmeny osobnosti a správania v dospelosti, ktoré sa rozvinuli u osôb bez predchádzajúcej poruchy osobnosti po vystavení katastrofickému alebo veľmi pretiahnutému stresu alebo po ťažkej psychickej chorobe. Tieto diagnózy by sa mali použiť len vtedy, ak sú prejavy zreteľných a trvajúcich zmien v spôsobe vnímania, vo vzťahoch alebo v uvažovaní o okolí a o sebe. Zmena osobnosti má byť významná a spojená s neohybným a neadaptívnym správaním, ktoré sa neprejavovalo pred patogénnym zážitkom. Zmena nemá byť priamym prejavom inej psychickej poruchy alebo zvyškovým príznakom akejkoľvek predchádzajúcej psychickej poruchy.

Nezahŕňa:
poruchu osobnosti a správania zavinenú chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu (F07.-)
 • F62.0 Trvalé zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku
  Po vystavení katastrofickému stresu môžu vzniknúť pretrvávajúce zmeny osobnosti prítomné aspoň dva roky. Stres musí byť taký extrémny, že nie je potrebné uvažovať o zvýšenej osobnej zraniteľnosti, aby sa vysvetlil jeho hlboký účinok na osobnosť. Poruchu charakterizuje nepriateľský alebo nedôverčivý postoj k svetu, sociálna izolácia, pocity prázdnoty alebo beznádejnosti, chronický pocit jestvovania na hrane, akoby v stálom ohrození a odcudzenie. Tomuto typu zmeny osobnosti môže predchádzať posttraumatická stresová porucha (F43.1).
  Zmena osobnosti po
  • skúsenostiach v koncentračnom tábore
  • prírodných pohromách
  • prolongovanom
  • zajatí s hroziacou možnosťou usmrtenia
  • vystavení situáciám ohrozujúcim život, napríklad pri obetiach terorizmu
  • mučení

  Nezahŕňa:
  posttraumatickú stresovú poruchu (F43.1)

 • F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
  Zmena osobnosti pretrvávajúca aspoň dva roky, ktorú možno pripísať traumatickému zážitku alebo ťažkej psychickej chorobe. Zmenu nemožno vysvetliť predchádzajúcou poruchou osobnosti a treba ju odlíšiť od zvyškovej schizofrénie a iných stavov neúplného vyliečenia po predchádzajúcich psychických chorobách. Túto poruchu charakterizuje nadmerná závislosť od iných a požadovačný vzťah k nim; presvedčenie o vlastnej zmene alebo poznačenosti chorobou, čo vedie k neschopnosti vytvárať a udržiavať úzke a dôverné osobné vzťahy a k sociálnej izolácii; pasivita, obmedzenie záujmov a znížené zapájanie do predtým pestovaných oddychových aktivít; neprestajné ponosy na pocit choroby, ktorý sa spája s hypochondrickými obavami a chorobným správaním; dysforická alebo labilná nálada, ktorú nezapríčiňuje súčasná alebo prekonaná psychická porucha so zvyškovými afektívnymi príznakmi; významné oslabenie sociálneho a profesionálneho fungovania.

 • F62.8 Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti
  Osobnostný syndróm chronickej bolesti

 • F62.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca zmena osobnosti
 • F62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu