DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F50 - F59)

F50 Poruchy príjmu potravy

Nezahŕňa:
anorexiu NS (R63.0)
chovanie (kŕmenie)
• ťažkosti a nezvládnutie (R63.3)
• poruchy u dojčiat a detí (F98.2)
polyfágiu (R63.2)

 • F50.0 Mentálna anorexia - anorexia nervosa
  Mentálna anorexia je porucha charakterizovaná zámernou stratou hmotnosti, ktorú vyvolal a udržiava pacient. Porucha sa najčastejšie vyskytuje u dospievajúcich dievčat a mladých žien, ale postihnutí môžu byť aj dospievajúci chlapci a mladí muži, ako aj deti blízko puberty a staršie ženy až po menopauzu. Choroba je spojená so špecifickou psychopatológiou, pričom hrôza z tučnoty a ovisnutej kontúry tela pretrváva ako vtieravá nadhodnotená idea a pacienti sami sebe prikazujú nízky prah hmotnosti. Zvyčajne sa pozoruje podvýživa rozličného stupňa so sekundárnymi endokrinnými a metabolickými zmenami a poruchami telových funkcií. Príznaky zahŕňajú veľmi obmedzenú stravu, nadmernú fyzickú aktivitu, vyvolávanie dávenia a hnačky, používanie liekov potláčajúcich chuť do jedenia a diuretík.

  Nezahŕňa:
  stratu chuti do jedla (R63.0)
  • psychogénnu (F50.8)

 • F50.1 Atypická mentálna anorexia - atypická anorexia nervosa
  Ide o poruchy, ktoré spĺňajú časť kritérií pre mentálnu anorexiu, ale celkový klinický obraz neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad jeden z kľúčových príznakov, ako je hrôza z tučnoty, môže chýbať; podobne aj amenorea. Pritom je výrazný pokles hmotnosti a správanie zamerané na jeho pokračovanie. Diagnóza by sa nemala použiť pri známej organickej chorobe spojenej so stratou hmotnosti.

 • F50.2 Mentálna bulímia - bulimia nervosa
  Mentálna bulímia je syndróm charakterizovaný opakovanými periódami prejedania a intenzívnym záujmom o kontrolu telesnej hmotnosti, čo vedie k prejedaniu s následným dávením alebo užívaním preháňadiel. Táto porucha má veľa spoločných psychologických čŕt s mentálnou anorexiou vrátane nadmerného záujmu o tvar tela a hmotnosť. Opakované dávenie často zaviňuje poruchy elektrolytov a somatické komplikácie. Často, hoci nie vždy je v anamnéze epizóda mentálnej anorexie. Interval medzi oboma poruchami býva niekoľko mesiacov až viac rokov.
  Bulímia NS
  Hyperorexia nervosa

 • F50.3 Atypická mentálna bulímia - atypická bulimia nervosa
  Ide o poruchy, ktoré spĺňajú daktoré z kritérií pre mentálnu bulímiu, ale celkový klinický obraz neoprávňuje na túto diagnózu. Napríklad sa pozorujú opakované periódy prejedania a nadužívania preháňadiel bez výraznejších zmien hmotnosti, alebo môže chýbať typický nadmerný záujem o tvar tela a hmotnosť.

 • F50.4 Prejedanie združené s inými psychickými poruchami
  Prejedanie zavinené zaťažujúcimi udalosťami, ako sú umretie blízkeho, úraz, pôrod atď.
  Psychogénne prejedanie

  Nezahŕňa:
  tučnotu (E66.-)

 • F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
  Ide o opakujúce sa dávenie, ktoré sa vyskytuje pri disociatívnych poruchách (F44.-) a hypochondrických poruchách (F45.2) a ktoré nezaviňujú len choroby zatriedené mimo tejto kapitoly. Táto podkategória sa môže použiť aj ako doplnok k O21.- (nadmerné dávenie v ťarchavosti, keď emočné faktory prevažujú ako príčina recidivujúcej ťažoby a dávenia v ťarchavosti).
  Psychogénne dávenie

  Nezahŕňa:
  ťažobu (nauzeu) (R11)
  dávenie NS (R11)

 • F50.8 Iné poruchy príjmu potravy
  Pica u dospelých
  Psychogénna strata chuti do jedla

  Nezahŕňa:
  picu u dojčiat a detí (F98.3)

 • F50.9 Nešpecifikované poruchy príjmu potravy
 • F50 Poruchy príjmu potravy