DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 - F48)

Nezahŕňa: poruchy súvisiace s poruchami správania pod F91.- (F92.8)

F45 Somatoformné poruchy

Hlavnou črtou je opakované udávanie somatických príznakov vedno s neprestajným dožadovaním sa lekárskeho vyšetrenia napriek opakovaným negatívnym nálezom a uisteniam lekárov, že príznaky nemajú somatický podklad. Ak sú prítomné nejaké somatické odchýlky, nevysvetľujú povahu a rozsah príznakov alebo ťažkosti a sústredenie pozornosti pacienta.

Nezahŕňa:
disociatívne poruchy (F44.-)
trhanie vlasov (F98.4)
detské rozprávanie (r vyslovovať ako l) (F80.0)
šušľanie (F80.8)
obhrýzanie nechtov (F98.8)
psychické faktory alebo faktory správania združené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde (F54)
sexuálna dysfunkcia nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou (F52.-)
cmúľanie palca (F98.8)
tikové poruchy (u detí a dospievajúcich) (F95.-)
Tourettov syndróm (F95.2)
trichotilomániu (F63.3)

 • F45.0 Somatizované poruchy
  Hlavné črty sú mnohopočetné, recidivujúce a často sa meniace somatické príznaky trvajúce najmenej dva roky. Väčšina pacientov má za sebou dlhú a komplikovanú históriu kontaktov so všeobecnými lekármi aj špecialistami, počas ktorých sa vykonalo veľa negatívnych vyšetrení, prípadne aj neplodných exploračných operácií. Príznaky sa môžu vzťahovať na ktorúkoľvek časť alebo systém tela. Priebeh poruchy je chronický a menlivý, často sa spája s narušením správania v sociálnych interpersonálnych alebo rodinných vzťahoch. Kratšie trvajúce (menej ako dva roky) a menej výrazné príznaky treba zaradiť pod nediferencovanú somatizovanú poruchu (F45.1)
  Polymorfná psychosomatická porucha
  Nezahŕňa: simuláciu [vedomú simuláciu] (Z76.5)

 • F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha
  Použitie tejto kategórie sa odporúča, ak je veľa somatoformných príznakov, sú variabilné a perzistujúce, ale úplne nenapĺňajú typický klinický obraz somatizovanej poruchy.
  Nediferencovaná psychosomatická porucha

 • F45.2 Hypochondrická porucha
  Základnou črtou je pretrvávajúce zaujatie možnosťou, že osoba trpí jednou alebo viacerými vážnymi a progredujúcimi somatickými chorobami, ktoré sa prejavujú pretrvávajúcimi somatickými ťažkosťami alebo zapodievaním sa vlastným fyzickým výzorom. Normálne a zvyčajné pocity a nenápadný výzor osoba často pokladá za abnormálne a zapríčiňujúce utrpenie, pričom sa pozornosť zvyčajne zameriava len na jeden alebo dva orgány alebo sústavy tela. Časté sú výrazná depresia a úzkosť, ktoré oprávňujú na zohľadnenie diagnózy.
  Porucha telesnej dysmorfie
  Dysmorfofóbia (nie bludová)
  Hypochondrická neuróza
  Hypochondria
  Nosofóbia

  Nezahŕňa:
  bludovú dysmorfofóbiu (F22.8)
  fixované bludy o funkciách alebo tvaroch tela (F22.-)

 • F45.3 Somatoformná autonómna dysfunkcia
  Pacient udáva príznaky tak, ako keby ich vyvolávala somatická choroba sústavy alebo orgánu, ktorý má z väčšej časti alebo úplne autonómnu inerváciu a ovládanie, napr. kardiovaskulárnu, gastrointestinálnu, respiračnú a urogenitálnu sústavu. Príznaky sú zvyčajne dvojaké, pričom žiaden nepoukazuje na skutočné poškodenie príslušného orgánu alebo sústavy. Prvú skupinu tvoria ťažkosti súvisiace s objektívnymi príznakmi autonómneho vzrušenia, ako sú palpitácie, potenie, sčervenanie, trasľavosť a výraz strachu a utrpenia z možnosti organickej choroby. Druhú skupinu tvoria nešpecifikované a menlivé ťažkosti, ako sú prelietavé bolesti, pocity pálenia, ťarchy, stiahnutia a pocity nafúknutia alebo rozpätia, ktoré pacient pociťuje v určitom orgáne alebo sústave.
  Srdcová neuróza
  Da Costov syndróm
  Žalúdková neuróza
  Neurocirkulačná asténia

  Psychogénne formy
  • aerofágie
  • kašľa
  • hnačky
  • dyspepsie
  • dyzúrie
  • nadúvania
  • čkania
  • hyperventilácie
  • častého močenia
  • syndróm dráždivého čreva
  • polorospazmu

  Nezahŕňa:
  psychické faktory a faktory správania spojené so somatickými chorobami zatriedenými inde (F54)

 • F45.4 Perzistujúca somatoformná bolesťová porucha
  Prevládajúci príznak je trvalá, ťažká a mučivá bolesť, ktorá sa nedá úplne vysvetliť fyziologickými procesmi alebo organickou chorobou a ktorá sa zjavuje v súvislosti s emočným konfliktom alebo psychosociálnymi problémami, ktoré stačia na úsudok, že sú hlavným príčinným faktorom. Porucha napokon prináša zvýšenú pozornosť a podporu, či už osobnú alebo lekársku. Nezaraďuje sa sem bolesť psychogénneho pôvodu pri depresívnych poruchách alebo schizofrénii.
  Psychalgia
  Psychogénna
  • bolesť chrbta
  • bolesť hlavy
  Somatoformná bolesťová porucha

  Nezahŕňa:
  bolesť chrbta NS (M54.9)
  bolesť
  • NS (R52.9)
  • akútnu (R52.0)
  • chronickú (R52.2)
  • nezvládnuteľnú (R52.1)
  tenznú bolesť hlavy (G44.2)

 • F45.8 Iné somatoformné poruchy
  Akékoľvek iné poruchy pocitov, funkcií a správania nezavinené organickou chorobou, ktoré nesprostredkuje autonómny nervový systém, sú ohraničené na určité sústavy alebo časti tela a časovo úzko súvisia so stresovými udalosťami alebo problémami.

  Psychogénna(y)
  • dysmenorea
  • dysfágia vrátane globus hystericus
  • pruritus
  • torticollis
  Škrípanie zubami

 • F45.9 Nešpecifikované somatoformné poruchy
  Psychosomatická porucha NS
 • F45 Somatoformné poruchy