DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 - F48)

Nezahŕňa: poruchy súvisiace s poruchami správania pod F91.- (F92.8)

F44 Disociatívne [konverzné] poruchy

Spoločné črty disociatívnych a konverzných porúch sú čiastočná alebo úplná strata normálnej integrácie medzi spomienkami na minulosť, pocitom identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov tela. Všetky typy disociatívnych porúch sa upravujú v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, najmä ak ich vznik súvisel s traumatickou životnou udalosťou. Chronickejšie poruchy, najmä ochrnutia a anestézie vznikajú v súvislosti s neriešiteľnými problémami alebo medziľudskými konfliktmi. Tieto poruchy sa predtým označovali ako rozličné typy konverznej hystérie. Predpokladá sa ich psychogénny pôvod, časová súvislosť s traumatickými udalosťami, neriešiteľnými a neznesiteľnými problémami alebo narušenými vzťahmi. Príznaky často zodpovedajú pacientovej predstave o príznakoch somatickej choroby. Vyšetrenia neukážu prítomnosť dajakej somatickej choroby vrátane nervovej. Navyše jestvuje dôkaz, že strata funkcie je vyjadrením citových konfliktov alebo potrieb. Príznaky vznikajú v úzkej súvislosti s psychickým stresom a často sa zjavujú odrazu. Do tejto skupiny patria len poruchy vôľovo ovládaných somatických funkcií a straty citlivosti. Poruchy zahŕňajúce bolesť a iné komplexné somatické pocity sprostredkované autonómnym nervovým systémom sa zaraďujú medzi psychomatické poruchy (F45.0). Vždy treba myslieť na možnosť neskoršieho nástupu vážnych somatických alebo psychických porúch.

Zahŕňa:
konverznú
• hystériu
• reakciu
hystériu
hysterickú psychózu

Nezahŕňa:
simuláciu (vedomú simuláciu) (Z76.5)

 • F44.0 Disociatívna amnézia
  Hlavný príznak poruchy je strata pamäti, zvyčajne na dôležité čerstvé udalosti, ktorú nezapríčiňuje organická psychická porucha. Strata pamäti je príliš výrazná, než aby sa dala vysvetliť ako obyčajná zábudlivosť alebo vyčerpanosť. Amnézia sa zvyčajne sústreďuje na traumatické udalosti, ako sú nezhody a nečakané umretia, a býva parciálna a selektívna. Úplná a generalizovaná amnézia je zriedkavá, zvyčajne je súčasťou fúgy (F44.1). Ak je tak, je potrebné ju podľa toho zaradiť. Diagnóza sa nemá používať pri organickej mozgovej poruche, otrave alebo nadmernom vyčerpaní.

  Nezahŕňa:
  amnestickú poruchu vyvolanú alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami (F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .6)
  amnéziu
  • NS (R41.3)
  • anterográdnu (R41.1)
  • retrográdnu (R41.2)
  nealkoholický organický amnestický syndróm (F04)
  postiktálnu amnéziu pri epilepsii (G40.-)

 • F44.1 Disociatívna fúga
  Fúga má všetky črty disociatívnej amnézie plus účelové cestovanie mimo každodenného rozsahu. Hoci je na periódu fúgy amnézia, nezávislému pozorovateľovi sa správanie pacienta počas nej javí úplne normálne.

  Nezahŕňa:
  postiktálnu fúgu pri epilepsii (G40.-)

 • F44.2 Disociatívny stupor
  Disociatívny stupor sa diagnostikuje na základe hlbokého útlmu alebo úplného chýbania vôľových pohybov a normálnych odpovedí na vonkajšie popudy, ako svetlo, hluk a dotyk, pričom vyšetrenie neodkryje žiadnu organickú príčinu. Navyše je pozitívnym dôkazom pre psychogénnu príčinu vo forme čerstvých stresových udalostí alebo problémov.

  Nezahŕňa:
  organickú katatónnu poruchu (F06.1)
  stupor
  • NS (R40.1)
  • katatónny (F20.2)
  • depresívny (F31 - F33)
  • manický (F30.2)

 • F44.3 Poruchy typu tranzu a posadnutia
  Poruchy s prechodnou stratou pocitu osobnej identity a plného uvedomovania okolia. Zahŕňa len stavy tranzu, ktoré sú nedobrovoľné a nechcené, okrem náboženských alebo kultúrne akceptovaných situácií.

  Nezahŕňa:
  stavy spojené s (so)
  • akútnymi a prechodnými psychotickými poruchami (F23.-)
  • organickými poruchami osobnosti (F07.0)
  • syndrómom po otrase mozgu (F07.2)
  • intoxikáciou psychoaktívnymi látkami (F10 - F19 so spoločnou štvrtou
  číslicou .0)
  • schizofréniou (F20.-)

 • F44.4 Disociatívne motorické poruchy
  Najčastejšie typy porúch sa prejavujú stratou schopnosti pohybovať celými končatinami alebo ich časťami. Môžu veľmi pripomínať akúkoľvek ataxiu, apraxiu, akinézu, afóniu, dysartriu, dyskinéziu, kŕče alebo ochrnutie.
  Psychogénna
  • afónia
  • dysfónia

 • F44.5 Disociatívne kŕče (konvulzie)
  Disociatívne kŕče môžu veľmi pripomínať epileptické záchvaty charakterom pohybov, ale zriedkavo sú pri nich prítomné pohryzenie jazyka, podliatiny zavinené pádom a neudržanie moču. Strata vedomia nenastáva, alebo ju nahrádza stupor alebo tranz.

 • F44.6 Disociatívna anestézia a strata senzória
  Anestetické oblasti kože majú často hranice, ktoré viac zodpovedajú pacientovým predstavám o telových funkciách ako medicínskym poznatkom. Môže byť aj diferencovaná strata medzi senzorickými modalitami, ktorá nemôže byť dôsledkom neurologickej poruchy. Senzorickú stratu môžu sprevádzať žaloby na parestézie. Pri disociatívnych poruchách je zriedka strata zraku a sluchu.
  Psychogénna hluchota

 • F44.7 Zmiešané disociatívne [konverzné] poruchy
  Kombinácia porúch špecifikovaných pod F44.0 - F44.6

 • F44.8 Iné disociatívne [konverzné] poruchy
  Ganserov syndróm
  Dvojitá osobnosť
  Psychogénna(e)
  • zmätenosť
  • stavy temnosvitu

 • F44.9 Nešpecifikované disociatívne [konverzné] poruchy
 • F44 Disociatívne [konverzné] poruchy