DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 - F48)

Nezahŕňa: poruchy súvisiace s poruchami správania pod F91.- (F92.8)

F41 Iné úzkostné poruchy

Hlavný príznak pri týchto poruchách je prejav úzkosti, ktorý sa neobmedzuje na nijakú konkrétnu situáciu. Môžu byť prítomné aj depresívne a obsesívne príznaky, ba aj daktoré prejavy fóbickej úzkosti, ale zreteľne sú sekundárne, alebo menej významné.

 • F41.0 Panická porucha
  (epizodická záchvatová úzkosť)
  Pre poruchu sú príznačné recidivujúce nápory veľkej úzkosti (paniky), ktoré sa neobmedzujú na nijakú osobitnú situáciu alebo okolnosti, a preto sú nepredvídateľné. Ako pri iných úzkostných poruchách hlavné príznaky sú náhly začiatok palpitácií, bolesť na hrudníku, pocity dusenia, ošiaľ a pocit neskutočnosti (depersonalizácia alebo derealizácia). Častý je aj sekundárny strach zo smrti, zo straty sebaovládania alebo zo zošalenia. Panická porucha sa nemá uvádzať ako hlavná diagnóza, ak v čase vzniku záchvatu má pacient depresívnu poruchu, lebo vtedy sú panické ataky pravdepodobne sekundárne pri depresii.
  Panický
  • záchvat
  • stav
  Nezahŕňa:
  panickú poruchu s agorafóbiou (F40.0)

 • F41.1 Porucha s generalizovanou úzkosťou
  Základná črta tejto poruchy je difúzna a pretrvávajúca úzkosť, ktorá nie je obmedzená na určité okolnosti prostredia, ani v nich významne neprevláda (tj. je voľne prelietavá). Prevládajúce príznaky sú variabilné, ale zahŕňajú pocit nervozity po celý čas, trasľavosť, svalové napätie, potenie, zmätenosť, palpitácie, ošiaľ a nadbrušnú nepohodu. Chorí sa často zverujú so strachmi a trápením, že oni sami alebo ich najbližší ochorejú, alebo sa im stane nešťastie.
  Úzkostná:
  • neuróza
  • reakcia
  • stav
  Nezahŕňa:
  neurasténiu (F48.0)

 • F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
  Táto kategória by sa mala použiť, keď sú prítomné príznaky úzkosti a depresie, ale žiaden zreteľne neprevažuje, ani nedosahuje taký stupeň, že by pri oddelenom posudzovaní oprávňoval na diagnózu antixiozity alebo depresie. Ak sú prítomné príznaky úzkosti aj depresie a sú dostatočne ťažké na oprávnenosť jednotlivých diagnóz, je potrebné použiť obe diagnózy a nie túto kategóriu.
  Úzkostná depresia (mierna alebo pretrvávajúca)

 • F41.3 Iné zmiešané úzkostné poruchy
  Príznaky úzkosti zmiešané s príznakmi iných porúch pod F42 - F48

 • F41.8 Iné špecifikované úzkostné poruchy
  Úzkostná hystéria

 • F41.9 Nešpecifikovaná úzkostná porucha
  Úzkosť NS
 • F41 Iné úzkostné poruchy