DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Afektívne poruchy (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F32 Depresívne epizódy

Pri typickej ľahkej, strednej a hlbokej depresívnej epizóde, ako sa opisujú ďalej, trpí pacient na zhoršenie nálady, zníženie energie a aktivity. Narušená je schopnosť radovať sa, oslabený je záujem a schopnosť koncentrácie, častá je nápadná ukonanosť aj po minimálnej námahe. Zvyčajne je narušený spánok a znížená chuť do jedenia. Sebaocenenie a sebadôvera sú takmer vždy znížené, aj pri miernej forme je časté sebaobviňovanie a pocity bezcennosti. Skľúčená nálada len málo kolíše zo dňa na deň, nereaguje na okolnosti a môžu ju sprevádzať tzv. somatické príznaky, ako je strata záujmov a príjemných pocitov, raňajšie zobúdzanie viac hodín pred zvyčajným časom; najhoršia depresia ráno, výrazná psychomotorická retardácia, agitácia, strata chuti do jedla, pokles hmotnosti a zníženie libida. Podľa množstva a závažnosti príznakov sa depresívna epizóda hodnotí ako ľahká, stredná a ťažká (hlboká).

Zahŕňa:
jednotlivú epizódu
• depresívnej reakcie
• epizodickej depresívnej poruchy
• reaktívnej depresie

Nezahŕňa:
adaptačnú poruchu (F43.2)
návratnú depresívnu poruchu (F33.-)
spojenú s poruchami správania pod F91.- (F92.0)

 • F32.0 Epizóda ľahkej depresie
  Porucha sa zvyčajne prejavuje aspoň dvoma alebo troma zo spomenutých príznakov. Pacienta to trápi, ale pravdepodobne je schopný vykonávať väčšinu činností.

 • F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie
  Porucha sa zvyčajne prejavuje štyrmi alebo viacerými zo spomenutých príznakov. Pacient má pravdepodobne dosť veľké ťažkosti pri pokračovaní v každodennej činnosti.

 • F32.2 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov
  Ide o epizódu depresie, pri ktorej sú výrazné viaceré príznaky. Typická je strata sebadôvery a pocity bezcennosti a viny. Časté sú suicidálne myšlienky a činy, a chorí mávajú veľa somatických príznakov.

  Agitovaná depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov
  Veľká depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov
  Vitálna depresia, jednotlivá epizóda bez psychotických príznakov

 • F32.3 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie s psychotickými príznakmi
  Epizóda depresie ako pod F32.2, ale s halucináciami, bludmi, psychomotorickou retardáciou alebo takým ťažkým stuporom, ktorý znemožňuje bežné sociálne aktivity. Život môže ohroziť samovražda, dehydratácia alebo hladovanie. Halucinácie a bludy môžu, ale nemusia zodpovedať nálade.

  Jednotlivé epizódy
  • veľkej depresie s psychotickými príznakmi
  • psychogénnej depresívnej psychózy
  • psychotickej depresie
  • reaktívnej depresívnej psychózy

 • F32.8 Iné depresívne psychózy
  Atypická depresia
  Jednotlivé epizódy larvovanej depresie NS

 • F32.9 Nešpecifikovaná depresívna epizóda
  Depresia NS
  Depresívna porucha NS
 • F32 Depresívne epizódy