DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Afektívne poruchy (F30 - F39)

Ide o poruchy, ktorých hlavnou črtou je zmena v afektoch alebo nálade do depresie (skľúčenosti so sprievodnou úzkosťou alebo bez nej), alebo do mánie (rozjarenosti). Zmenu nálady zvyčajne sprevádza zmena celkovej úrovne aktivity; ostatné príznaky sú väčšinou sekundárne alebo dobre zrozumiteľné v súvislosti so zmenani nálady a aktivity. Väčšina týchto porúch býva návratná, nástup jednotlivých epizód často súvisí so stresujúcimi udalosťami alebo situáciami.

F30 Manická epizóda

Všetky podrozdelenia tejto kategórie by sa mali používať iba pre jednotlivé epizódy. Hypomanické alebo manické epizódy u jednotlivcov, u ktorých sa už predtým vyskytla afektívna fáza (buď depresívna, hypomanická, manická alebo zmiešaná), by sa mali označovať ako bipolárna afektívna porucha (F31.-)

Zahŕňa:
bipolárnu poruchu, jednotlivú manickú epizódu

 • F30.0 Hypománia
  Poruchu charakterizuje pretrvávajúca mierna nadnesenosť nálady, zvýšená energia a aktivita a zvyčajne aj výrazné pocity dobrej pohody a telesnej aj duševnej výkonnosti. Častá je aj zvýšená sociabilita, veľavravnosť, prílišná familiárnosť, zvýšená sexuálna energia a znížená potreba spánku. Tieto prejavy sa nevystupňúvajú natoľko, aby vyvolali zmätok v práci alebo sociálne odmietanie. Namiesto zvyčajnej euforickej sociability sa zriedkavejšie zjavuje podráždenosť, namyslenosť a hrubé správanie. Poruchy nálady a správania nesprevádzajú halucinácie a bludy.

 • F30.1 Mánia bez psychotických príznakov
  Nálada je nadnesená neprimerane k okolnostiam a kolíše od bezstarostnej žoviálnosti po takmer nekontrolovateľné vzrušenie. Rozjarenosť sprevádza zvýšená energia, ktorá vedie do hyperaktivity, veľavravnosti a zníženej potreby spánku. Nedarí sa udržanie pozornosti, častá je výrazná rozptýlenosť. Sebahodnotenie je často nafúknuté s velikášskymi myšlienkami a prekypujúcou sebadôverou. Strata normálnych sociálnych zábran môže viesť k nedbanlivému, riskantnému a neprimeranému správaniu.

 • F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi
  Okrem klinického obrazu opísaného pod F30.1 sa zjavujú aj bludy (zvyčajne grandiózne) alebo halucinácie (zvyčajne hlasy prihovárajúce sa chorému), prípadne vzrušenie, nadmerná pohybová aktivita a myšlienkový galop sú také extrémne, že chorý je nezrozumiteľný alebo neprístupný normálnej komunikácii.

  Mánia
  • s psychotickými príznakmi primeranými nálade
  • s psychotickými príznakmi neprimeranými nálade
  Manický stupor

 • F30.8 Iné manické epizódy
 • F30.9 Nešpecifikovaná manická epizóda
  Mánia NS
 • F30 Manická epizóda