DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 - F29)

Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch. V tejto skupine sú aj schizoafektívne poruchy napriek ich nejednoznačnej povahe.

F20 Schizofrénia

Pre schizofrénne poruchy sú charakteristické základné a charakteristické deformácie myslenia a vnímania a neprimeraná alebo otupená afektivita. Jasné vedomie a intelektuálna kapacita sú zvyčajne zachované, hoci časom môžu nastať určité kognitívne defekty. Najdôležitejšie psychopatologické fenomény sú myšlienkové ozveny; vkladanie alebo odnímanie myšlienok; vysielanie myšlienok; bludné vnímanie a bludy ovládania; ovplyvňovanie alebo pasivita; halucinačné hlasy kritizujúce pacienta alebo diskutujúce o ňom v tretej osobe; poruchy myslenia a negatívne symptómy.

Priebeh schizofrénnych porúch môže byť kontinuálny, epizodický s progredujúcim alebo stabilným deficitom, môže to byť jedna či viac epizód s úplnou alebo neúplnou remisiou. Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať pri výrazných depresívnych alebo manických príznakoch, ak je nie jasné, že schizofrénne príznaky predchádzali poruchu afektivity. Schizofrénia by sa nemala diagnostikovať ani pri zjavnej chorobe mozgu alebo počas intoxikácie drogami, alebo pri abstinenčnom syndróme. Podobné poruchy vznikajúce v priebehu epilepsie alebo inej choroby mozgu by sa mali klasifikovať pod F06.2 a zapríčinené psychoaktívnymi látkami pod F10 - F19 so spoločnou štvrtou číslicou .5.

Nezahŕňa:
schizofréniu
• akútnu (nediferencovanú) (F23.2)
• cyklickú (F25.2)
schizofrénnu reakciu (F23.2)
schizotypovú poruchu (F21)

 • F20.0 Paranoidná schizofrénia Pri paranoidnej schizofrénii prevládajú stabilné, často paranoidné bludy zvyčajne sprevádzané halucináciami, najmä sluchovými a poruchami vnímania. Poruchy afektu, vôle a reči a katatónne príznaky buď úplne chýbajú, alebo sú pomerne málo nápadné.

  Parafrenická schizofrénia Nezahŕňa:
  involučný paranoidný stav (F22.8)
  paranoiu (F22.0)

 • F20.1 Hebefrénna schizofrénia Forma schizofrénie, pri ktorej sú v popredí zmeny afektov, bludy a halucinácie sú premenlivé a fragmentárne, správanie je nezodpovedné a nepredvídateľné, časté je manierovanie. Nálada je plytká a neprimeraná. Myslenie je dezorganizované a reč inkoherentná (bez vnútornej súvislosti). Je náklonnosť na sociálnu izoláciu. Prognóza je zvyčajne zlá, lebo chytro nastupujú negatívne príznaky, najmä sploštenie afektov a strata vôľovej schopnosti. Hebefrénia by sa mala diagnostikovať len pri dospievajúcich alebo mladých dospelých.

  Dezorganizovaná schizofrénia
  Hebefrénia

 • F20.2 Katatónna schizofrénia Pri katatónnej schizofrénii prevládajú psychomotorické poruchy, ktoré kolíšu medzi extrémami hyperkinézy a stuporu, alebo povelovým automatizmom a negativizmom. Vynútené postoje a polohy sa môžu udržiavať po dlhý čas. Nápadnou črtou tohto stavu môžu byť epizódy búrlivého vzrušenia. Katatónne príznaky sa môžu kombinovať so snovým (oneiroidným) stavom so živými scénickými halucináciami.

  Katatónny stupor
  Schizofrenická
  • katalepsia
  • katatónia
  • flexibilitas cerea (vosková zohýnavosť)

 • F20.3 Nediferencovaná schizofrénia Psychotické stavy vyhovujúce všeobecným diagnostickým kritériám pre schizofréniu, ale nezaraditeľné do žiadneho zo subtypov (v F20.0 - F20.2), alebo vyznačujúce sa črtami viacerých podskupín bez zreteľného prevládania určitej skupiny diagnostických charakteristík.

  Atypická schizofrénia
  Nezahŕňa:
  akútnu psychotickú poruchu podobnú schizofrénii (F23.2)
  chronickú nediferencovanú schizofréniu (F20.5)
  postschizofrenickú depresiu (F20.4)

 • F20.4 Postschizofrenická depresia Epizóda depresie, niekedy pretiahnutej vznikajúca pri doznievaní schizofrénnej choroby. Musia byť ešte prítomné daktoré pozitívne alebo negatívne schizofrénne príznaky, ale už neprevládajú v klinickom obraze. Depresívne stavy sú spojené so zvýšeným rizikom samovrážd. Ak pacient už nemá žiadne schizofrénne príznaky, mala by sa diagnostikovať depresívna porucha (F32.-). Ak sú schizofrénne príznaky ešte florídne a nápadné, mala by zostať diagnóza príslušného subtypu schizofrénie (F20.0 - .3).

 • F20.5 Reziduálna schizofrénia Chronický stav v priebehu schizofrénnej choroby, pri ktorej bola jasná progresia od skorého do neskorého štádia charakterizovaného dlhotrvajúcimi, aj keď nie vždy ireverzibilnými negatívnymi príznakmi a poškodeniami, t. j. psychomotorickým spomalením, zníženou aktivitou, otupením afektov, pasivitou a nedostatkom iniciatívy, ochudobnením kvantity alebo obsahu reči, chudobnou neverbálnou komunikáciou výrazom tváre, očným kontaktom, moduláciou hlasu a postojom, nedostatočnou osobnou starostlivosťou a sociálnym výkonom.

  Chronická nediferencovaná schizofrénia
  Zvyškový stav (schizofrenický)
  Schizofrenický reziduálny stav

 • F20.6 Jednoduchá schizofrénia Porucha s plazivým ale progresívnym vývinom čudáckeho správania, neschopnosťou vyhovieť spoločenským požiadavkám a úpadkom celkovej výkonnosti. Charakteristické negatívne črty reziduálnej schizofrénie (napr. otupenie afektu, strata vôľovej schopnosti atď.) sa vyvíjajú bez toho, aby ich predchádzali zjavné psychotické príznaky.

 • F20.8 Iná schizofrénia Cenestopatická schizofrénia
  Schizofreniformný(á)
  • záchvat NS
  • porucha NS
  • psychóza NS
  Nezahŕňa:
  Krátke schizofreniformné poruchy (E23.2)

 • F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia
 • F20 Schizofrénia