DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F06 Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

Zahŕňa najrozličnejšie poruchy v príčinnej súvislosti s poškodením mozgu v dôsledku primárnej mozgovej choroby, systémovej choroby sekundárne postihujúcej mozog, exogénnych toxických látok alebo hormónov, endokrinných porúch alebo iných somatických chorôb.

Nezahŕňa: spojené s
• delíriom (F05.-)
• demenciou, ako sa klasifikuje v F00 - F03 v dôsledku požívania alkoholu
a iných psychoaktívnych látok (F10 - F19)

 • F06.0 Organická halucinóza
  Porucha s pretrvávajúcimi alebo vracajúcimi sa halucináciami, zvyčajne zrakovými alebo sluchovými, ktoré vznikajú pri jasnom vedomí a subjekt k nim môže ale nemusí byť kritický. Môže vzniknúť bludné spracovanie halucinácií, ale bludy nedominujú v klinickom obraze; rozpoznanie býva zachované.
  Organický halucinačný stav (nealkoholický)

  Nezahŕňa:
  alkoholickú halucinózu (F10.5)
  schizofréniu (F20.-)

 • F06.1 Organická katatónna porucha
  Porucha so zníženou (stupor) alebo zvýšenou (vzrušenie) psychomotorickou aktivitou spojenou s katatónnymi príznakmi. Extrémy psychomotorickej poruchy sa môžu striedať.

  Nezahŕňa: katatónnu schizofréniu (F20.2)
  stupor
  • NS (R40.1)
  • disociatívny (F44.2)

 • F06.2 Organická porucha s bludmi [podobná schizofrénii]
  Porucha, pri ktorej v klinickom obraze dominujú pretrvávajúce alebo vracajúce sa bludy. Bludy môžu byť sprevádzané halucináciami. Môžu byť prítomné aj daktoré príznaky pripomínajúce schizofréniu, ako bizarné halucinácie a poruchy myslenia.
  Paranoické a paranoicko-halucinačné organické poruchy
  Schizofrénii podobná psychóza pri epilepsii

  Nezahŕňa: poruchu
  • akútnu a prechodne psychotickú (F23.-)
  • pretrvávajúcu s bludmi (F22.-)
  • psychotickú vyvolanú drogami (F11 - F19 so spoločným štvrtým číslom .5)
  schizofréniu (F20.-)

 • F06.3 Organické poruchy nálady (afektívne)
  Poruchy charakterizované zmenou nálady alebo afektivity, zvyčajne sprevádzané zmenou celkovej úrovne aktivity, či už depresívnou, hypomanickou, manickou alebo bipolárnou (pozri F30 - F32). Poruchy vznikajú ako dôsledok organickej choroby.

  Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované poruchy nálady

 • F06.4 Organická úzkostná porucha
  Porucha s charakteristickými znakmi generalizovaného stavu úzkosti (F41.1), panickej poruchy (F41.0) alebo kombinácie oboch. Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

  Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované úzkostné stavy (F41.-)

 • F06.5 Organická disociatívna porucha
  Porucha charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou normálnej integrácie medzi spomienkami z minulosti, vedomím identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov tela (pozri F44.-). Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

  Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované disociatívne konverzné poruchy (F44.-)

 • F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
  Porucha charakterizovaná emočnou inkontinenciou alebo labilitou, zvýšenou unaviteľnosťou a škálou nepríjemných telesných pocitov (napr. ošiaľom) a bolestí. Porucha vzniká ako dôsledok organickej choroby.

  Nezahŕňa: neorganické alebo nešpecifikované somatoformné poruchy (F45.-)

 • F06.7 Ľahké poruchy poznávania
  Poruchu charakterizuje zhoršenie pamäti, ťažkosti pri učení a znížená schopnosť sústredenia na určitú úlohu po dlhší čas. Pri pokusoch o psychický výkon sa často pociťuje duševná vyčerpanosť, učenie nového sa subjektívne prežíva ako namáhavé, aj keď objektívne úspešné. Žiaden z uvedených príznakov je nie taký závažný, aby oprávňoval na diagnózu demencie (F00 - F03) alebo delíria (F05.-). Táto diagnóza by sa mala stanovovať len v spojitosti so špecifikovanou somatickou chorobou; nemala by sa používať pri ktorejkoľvek psychickej poruche alebo poruche správania zatriedenej pod F10 - F99. Porucha môže predchádzať, sprevádzať alebo nasledovať najrozličnejšie infekčné a somatické choroby, cerebrálne a systémové, ale priamy dôkaz mozgového postihnutia nebýva nevyhnutne prítomný. Dá sa odlíšiť od postencefalitického syndrómu (F07.1) a syndrómu po otrase mozgu (F07.2) svojou odlišnou etiológiou, obmedzenejším rozsahom väčšinou miernejších príznakov a zvyčajne kratším trvaním.

 • F06.8 Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
  Epileptická psychóza NS

 • F06.9 Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
  Organický(á)
  • mozgový syndróm NS
  • mentálna porucha NS
 • F06 Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou