DIS+

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F03 Nešpecifikovaná demencia

Presenilná
• demencia NS
• psychóza NS

Primárne degeneratívna demencia NS
Senilná
• demencia
• NS
• depresívny alebo paranoidný typ
• psychóza NS

Nezahŕňa:
senilnú demenciu s delíriom alebo akútnym stavom zmätenosti (F05.1)
senilitu NS (R54)
F03 Nešpecifikovaná demencia