DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F00 - F99)

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00 - F09)

F02* Demencia pri iných chorobách zatriedených inde

Prípady demencie zavinené alebo pravdepodobne zavinené inými príčinami ako Alzheimerova choroba alebo cerebrovaskulárna choroba. Môže sa začať kedykoľvek v živote, ale iba zriedka v starobe.
 • F02.0* Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
  Progresívna demencia so začiatkom v strednom veku, charakterizovaná skorými, pomaly postupujúcimi zmenami povahy a sociálnym zlyhávaním s následným zhoršením intelektu, pamäťových a jazykových funkcií, s apatiou, eufóriou a dakedy s extrapyramídovými príznakmi.

 • F02.1* Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
  Progresívna demencia s rozsiahlymi neurologickými príznakmi v dôsledku špecifických neuropatologických zmien, ktorých predpokladanou príčinou je prenosný pôvodca. Vzniká prevažne v strednom alebo vyššom veku, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek v dospelosti. Priebeh je subakútny, smrteľný počas jedného až dvoch rokov.

 • F02.2* Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
  Demencia vzniká ako súčasť rozsiahlej degenerácie mozgu. Choroba sa prenáša jediným autozómne dominantným génom. Príznaky sa typicky zjavujú v tretej a štvrtej dekáde. Progresia je pomalá, smrť nastáva zvyčajne počas 10 - 15 rokov.
  Demencia pri Huntingtonovej chorei

 • F02.3* Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†)
  Demencia vznikajúca v priebehu rozvinutej Parkinsonovej choroby. Dosiaľ sa neukázali nijaké odlišujúce klinické znaky.
  Demencia pri
  • paralysis agitans
  • parkinsonizme

 • F02.4* Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B22.0†)
  Demencia, ktorá vznikla v priebehu choroby HIV bez inej súbežnej choroby, okrem infekcie HIV, ktorá by mohla vysvetliť klinické príznaky.

 • F02.8* Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde
  Demencia pri
  • mozgovej lipidóze (E75.-†)
  • epilepsii (G40.-†)
  • hepatolentikulárnej degenerácii (E83.0†)
  • hyperkalciémii (E83.5†)
  • získanej hypotyreóze (E01, E03.-†)
  • intoxikáciách (T36 - T65†)
  • roztrúsenej skleróze (G35†)
  • neurosyfilise (A52.1†)
  • nedostatku niacínu (pellagra) (E52†)
  • polyarteritis nodosa (M30.0†)
  • systémovom lupus erythematosus (M32.-†)
  • trypanosomóze (B56.-†, B57.-†)
  • nedostatku vitamínu B12 (B53.8†)
 • F02* Demencia pri iných chorobách zatriedených inde