Pedofília

Etiológia

Veľké percento jedincov s touto poruchou boli sexuálne zneužívaní ako deti, aj keď prevažná väčšina dospelých, ktorí boli zneužívaní, nemusia byť pedofili. Pokiaľ však boli títo jedinci sexuálne zneužívaní, nemuselo sa vždy jednať o sexuálnu expozíciu zo strany najbližších rodinných príslušníkov či tradične, dospelých, tzv. „rodinných priateľov„. Pre narušenie vývoja zneužitého dieťaťa v oblasti sexuálnej komunikácie, postačí aj sexuálne zneužitie zo strany staršieho „kamaráta“ dieťaťa, či nejakého iného známeho – ktorý je pred hranicou dospelosti. Niekedy, i na prvý pohľad nevinne detské zábavky, môžu zmeniť dieťa v jeho prirodzených psychických nastaveniach a už doteraz osvojených si výchovných alebo sociálnych postojov. Častokrát sa môžu objaviť zdrvujúce následky na zneužitom dieťati aj odstupom nejakého času. Takýto zážitok dokáže vyvolať podstatnú zmenu v sexuálnom správaní, či pociťovaní. A to od nechuti k sexuálnej prezentácii, či naopak, zvýšenej dráždivosti v tejto oblasti. Nemusí však ísť vždy len o zmeny v sexuálnom obraze. Dostaviť sa môžu zmeny vo všeobecnom správaní dieťaťa, v poruchách nálad, v zmenách a výsledkoch v akademických nastaveniach školského dieťaťa. Môžu sa dostaviť depresie a iné poruchy, či už nápadne alebo menej nápadné. Vzácne sa môžu objaviť aj psychotické stavy.

K dispozícii je názor časti odborníkov, ktorí uvádzajú, že pedofil nie je dostatočne osobnostne vyzretý, aby „stačil“ dospelej komunikácii a preto dáva prednosť „dospelej“ komunikácii s dieťaťom i tej sexuálnej, i keď možno v častých prípadoch iba latentnej. Teda, neprezentovanej navonok.

Príznaky

Táto porucha je charakterizovaná buď intenzívnou sexuálne zobudenou naliehajúcou fantáziou, alebo správaním zahŕňajúcim sexuálne aktivity s predpubertálnym dieťaťom (zvyčajne vo veku 13 rokov a menej). Obraz ochorenia zahŕňa i zneužitie omnoho mladších detí. Je však potrebné zvážiť poriadne túto diagnózu. Jedinec musí mať najmenej 16 rokov a musí byť najmenej o 5 rokov starší ako dieťa, ktoré zneužil. Nie je možné pozitívne diagnostikovať jedinca v neskoršom období dospievania, ktorý nadviazal sexuálny vzťah s 12 alebo 13 ročným dieťaťom. (DSM-5)

Pedofília je považovaná za paraphiliu, „abnormálna alebo neprirodzená príťažlivosť“. Pedofília je definovaná ako fantázírovanie alebo napĺňanie činov sexuálnej aktivity s predpubertálnym dieťaťom. Pedofili sú väčšinou muži (ženy sú vzácne) a môžu byť priťahovaní jedným alebo oboma pohlaviami detí. Často samých seba vnímajú ako výnimočných edukátorov a učiteľov lásky, pre dané (vyhliadnuté) dieťa. Niektorí pedofili uvádzajú, že sú jediným dobrým a často nenahraditeľným riešením pre dieťa. Môžu hovoriť, že ich aktivita je pre dieťa užitočná. Môžu tiež tvrdiť, že to oni prispievajú k rozvoju daného dieťaťa, alebo že dieťa sa na akt maznania alebo nimi poskytnutej starostlivosti, či rovno sexuálneho kontaktu teší, že ho potrebuje. Už tu sa zdá byť dôkaz pedofilovej nezrelosti, pretože istú dávku osobnej zodpovednosti prenášajú na dieťa. „To ono ma potrebuje!“.

Prečítajte si  Panická porucha

Veľmi nebezpečný a manipulujúci je častý názor pedofilov, kedy tvrdia, že verejnosť prekrúca význam slova pedofil. Myslia si, že pedofil je ten úžasny, milujúci a absolútne neškodný priateľ dieťaťa, ktorý jediný ho má rád a ktorý jediný dieťaťu rozumie. Niektorí idú ešte vo svojom skreslenom myslení ďalej: vraj kvôli vlastnej deviácii sú oni ti jediní, ktorí vedia čo naozaj dieťa potrebuje a že iba oni, snáď vďaka svojej poruche, sú schopní to dieťaťu dať.

Podľa pedofila ten, kto kriminálnym spôsobom siaha na dieťa, nie je vraj pedofilom, ale deviantom. Toto opakujú neustále. Nie je tomu tak! I len chorobne fantazírujúci jedinec je deviantom. Oba, vo svete podstatné a relevantné diagnostické nástroje duševných ochorení, (APA – DSM a WHO – ICD-10 (MKCH-10-SK)) jasne uvádzajú, že pedofilom, alebo pedofilne sa správajúcim jedincom, je človek, ktorý veľmi zjednodušene povedané, prechováva voči dieťaťu nenormálne „romantické“ city. Sexuálne fantazírovanie nemusí byť ani naplnené v zločinnom správaní. Už len „vyvolenie“ si detského objektu a prechovávanie, čo by len, nenaplnenú náklonnosti k dieťaťu, sa označuje za správanie deviantné. Nie je ani podstatné, či ku kontaktu jedinca, ktorý prejavuje pedofilné príznaky, s dieťaťom vôbec došlo – to je vec justičných orgánov.

Kritéria vyššie spomínaných diagnostických manuálov ani neskúmajú prípadné kriminálne správanie. Vlastne, pravda je taká, že sa nimi vôbec nezaoberajú. Podmienky pre pozitívne diagnostikovanie sa zaoberajú výhradne duševným prežívaním a osobným psychologickým či psychiatrickým stavom jedinca, ktorý má byť práve diagnostikovaný. Títo ľudia potrebujú odbornú pomoc, aby sa chránila nielen ich osoba a ich zdravie, ale aby sa chránila i spoločnosť. Tento odsek textu smeruje k tomu, aby sa uviedol častý omyl pedofilov, takpovediac, na správnu mieru: I chorobne fantazírujúci jedinec je deviantom.

V súčasnosti sa odhaduje, že sexuálne zneužitých detí je 20 percent. Páchatelia sú väčšinou rodinní priatelia alebo príbuzní obete. Druhy sexuálnej činností sú rôzne: Môžu zahŕňať pozeranie (pozorovanie) dieťaťa, vyzliekanie dieťaťa alebo dotýkanie sa dieťaťa na rôznych častiach tela, až po plnú penetráciu. Avšak najčastejšie dôjde k orálnemu sexu alebo dotýkaniu sa dieťaťa na pohlavných orgánoch, alebo sa nechá pachateľ chytať dieťaťom. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa cítia zanedbávané alebo osamelé, môžu byť vo vyššom riziku, že budú takýmto predátorom sexuálne zneužité.

Prečítajte si  Zdieľaná psychotická porucha

Klinická diagnóza

Ak má byť pedofília diagnostikovaná klinicky, musia pedofilné myšlienky alebo správanie jedinca byť prítomné po dobu najmenej šiestich mesiacov a musí dôjsť k rozrušeniu (strach, úzkosť, možno panika a pod.) postihnutého jedinca alebo ku zhoršeniu jeho schopnosti fungovať spoločensky, či pracovne. Klinická diagnóza pedofília tiež vyžaduje, aby postihnutá osoba mala aspoň 16 rokov a dieťa (obeť záujmu) bola najmenej o 5 rokov mladšia, od páchateľa. Pedofília je odlíšná od hebephilie a ephebophilie, ktoré zahŕňajú sexuálnu posadnutosť postpubescentami, alebo deťmi v neskorej fáze dospievania. Je treba povedať, že mnohí pedofili sa nechajú diagnostikovať a liečiť až keď majú naozajstné právne problémy so svojim už naplneným kriminálnym správaním.

Typický pedofil nemôže a nedokáže nájsť uspokojenie v sexuálnom vzťahu s dospelým človekom a môže mať nízke sebavedomie, preto vidí sexuálnu aktivitu s dieťaťom, ako menej ohrozujúcu, v porovnani s aktivitou, ktorú by mohol mať s dospelým jedincom. Väčšina pedofilov sú muži; Stav je pomerne vzácny u žien. Často sa u niektorých žien, ktoré majú takéto potreby, pohlavný styk neuskutoční, pretože tieto ženy možno získajú sexuálne uspokojenie prostredníctvom maznania a hladenia dieťaťa. Dokonca môže dôjsť vo veľmi vzácnych prípadoch i ku sexuálnemu vzrušeniu takejto ženy. Ide však o vzácnu expozíciu.

Reakcia detských obetí sa môže pohybovať od strachu, a to najmä ak sa, zo strany pedofila, jedná o použitie agresivity, alebo násilia voči dieťaťu. Pre deti môže byť pohlavný styk často traumatizujúci. I keď je nutné povedať, že niektoré deti sa s pedofilom cítili bezpečne, pretože tento bol jemný, láskavý a ku dieťaťu priateľský. Takéto dieťa nemusí mať ani v budúcnosti nejaké vážne psychologické problémy. Nad týmto všetkým však stojí jedná dôležitá vec: a tou je skutočnosť, že dieťa nie je schopné a nemôže nikdy dať informovaný a regulárny súhlas ku žiadnej sexuálnej aktivite. Pretože je dieťa!

Prečítajte si  Anorexia a Bulímia u dospievajúcich

A naokoniec, vari ešte jedna podstatná vec. Ujma morálna je prítomná vždy. V každom prípade pedofilného zneužitia. Morálne atribúty su názorové a myšlienkové prejavy, sú to individuálne a neopakovateľné prejavy jedinca, ktoré odrážajú jeho zrelosť a vyspelosť. Ale aj jeho individualitu a neopakovateľnosť. Niektorých vecí sa nemožno dotýkať.

Príčiny pedofílie

sú nejasné. Hoci biologické abnormality, ako je napríklad hormonálna nerovnováha sa môže podieľať na ochorení u niektorých jedincov, biologické faktory však neboli doposiaľ spojené s príčinami. V mnohých prípadoch pedofilné správanie sa zdá byť spojené s pohlavným zneužívaním alebo zanedbávaním, ku ktorému dochádzalo v detstve samotného pedofila. Prítomná môže byť aj nezrelosť v oblasti emocionality alebo psychického vývoja. Výskum tiež ukázal, že chlapci, ktorí boli sexuálne zneužití sú viac pravdepodobní, že sa v dospelosti stanú pedofilmi. Dievčatá, ktoré boli sexuálne zneužívané, reagovali na takéto skúsenosti sebadeštruktívnym správaním, ako napríklad zneužívaním návykových látok, sebapoškodzovaním, anorexiou, alebo reagovali profesným vykonávaním prostitúcie.

Liečba

Liečba zvyčajne zahŕňa intenzívnu psychoterapiu s úmyslom pracovať na mimoriadne silno a pevne zakorenenom vzorci správania, či pociťovania, týkajúce sa sexuality, možno aj pocitov vlastného zneužívania v detstve. Liečebné procedúry ako „chemická kastrácia“ (čo je vlastne hormón, liek, ktorý znižuje hladinu testosterónu, a teda potláča sexuálnu túžbu), boli skúmané s veľmi zmiešanými výsledkami.

Medzi účinné formy liečby pedofílie patria kognitívna a behaviorálna terapia, ktorá využíva školiace postupy v oblasti empatie a reštrukturalizácie skreslených a deviantných myšlienkových vzorcov. Školenie ku empatii učí pacienta zobraziť jeho správanie z pohľadu obete. Kognitívna terapia sa snaží reštrukturalizovať pacientové deviantné predstavy, napríklad tým, že posilňuje skutočnosť, že donucovanie detí k sexuálnym praktikám je nevhodné správanie. V niektorých prípadoch, sú aplikované lieky, ako je napríklad Cyproteron, ktorý potláča aktivitu testosterónu u mužov (chemická kastrácia). Tento liek môže byť užitočný pri potláčaní agresívneho správania a jedincovho libida.

Prognóza

Prognóza je rôzna, ale je zvyčajne dobré, keď jednotlivec má možnosť nahliadnuť do svojho správania a zaoberať sa spoločne s psychoterapeutom jeho vlastnými otázkami z detstva. Čo sa týka priamej prognózy, týkajúcej sa ukončenia pedofilných návykov u osôb, ktoré vykonávajú pedofíliu nie je priaznivá. Pedofili majú vysokú mieru recidívy; to znamená, že majú tendenciu opakovať svoje činy často v priebehu času.

  • Hodnotenie12345