Šikanovanie a školské prostredie

Čo je to šikanovanie?

Šikanovanie je agresívne správanie, ktoré má za cieľ vyvolať úzkosť alebo inú ujmu. Zahŕňa nerovnováhu sily medzi agresorom a obeťou, a opakovane sa vyskytuje v priebehu času. Šikana môže mať mnoho podôb, vrátane fyzickej, verbálnej, relačnej a kyberšikany.

Čo je klíma školy?

Školská klíma je celková kvalita a charakter školského života, vrátane učebných a študijných postupov, organizačných štruktúr, noriem, hodnôt a vzťahov.

Ako sa šikanovanie a klíma školy týka detského vzdelávania a rozvoja?

Výskum ukazuje, že šikanovanie a klíma školy sú priamo spojené s detskými študijnými výsledkami, vzdelávaním a rozvojom.

Prečítajte si  Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la Tourette

Deti, ktoré sú šikanované

Je väčšia pravdepodobnosť, že tieto nedokončia vzdelávanie a predčasne školu samé opustia. Majú nižšie akademické úspechy, vrátane zhoršených výsledkov vo vacerých predmetoch. Majú nižšie sebavedomie a vyššu úroveň úzkosti, depresie a osamelosti. Je pravdepodobnejšie, že sa pokúsia o samovraždu, a to už detstve, či neskôr v živote.

Deti ktoré šikanujú

Vykazujú vyššiu úroveň agresie a impulzivity. Majú vyššiu mieru pravdepodobnosti, že začnú zneužívať alkohol a drogy. Zapoja sa do delikventného a kriminálneho správania.

Študenti na školách s priaznivým školským podnebím (klímou)

Prečítajte si  Štúdia ukazuje, že posunutie vyučovania má význam

Majú lepšiu školskú dochádzku a kvalitnejšie študijné návyky. Sú viac motivovaní a odhodlaní uspieť akademicky.Zapájajú sa do kooperatívneho učenia. Dosahujú vyššieho stupňa výsledkov testov.

Sú ohrozené niektoré deti?

Šikanované môžu byť deti z mnohých dôvodov. Niektoré deti sú viac pravdepodobné, že budú inými deťmi zamerané, napríklad na základe zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity, hmotnosti, rasy alebo náboženstva.

Študenti so zdravotným postihnutím sú viac vystavení šikanovaniu, fyzickému zneužívaniu, verbálnemu zneužívaniu a sociálnemu odmietnutiu.

Čo je možné urobiť, aby sa zabránilo šikanovaniu?

Výskum ukazuje, že šikanovanie môže byť významne znížené prostredníctvom komplexných celoškolských programov určených k zmene skupinovej normy a zlepšeniu školskej klímy.

Prečítajte si  Náš sluch — úžasný mechanizmus

Škola je zameraná na zvýšený dohľad a podporu prosociálneho správania. Prevádza pravidelne a intenzívne trvalé školenie študentov, učiteľov, zamestnancov školy a členov komunity. Podporuje rešpektovanie individuálnych rozdielov a celkovú normu sociálnej tolerancie.

  • Hodnotenie12345