Ako si neprehrať (svoj) život

V posledných rokoch rodiny po Slovensku s úzkosťou vnímajú pojmy hráčska náruživosť, hráčska vášeň, výherné automaty, patologické hráčstvo, herňa, kasíno, ruleta. To preto, lebo denno-denne trpia dôsledkami nového spôsobu zábavy a trávenia voľného času spojeného s možnosťou výhry väčšej sumy peňazí. Viaceré sa už nikdy nepozviechajú z finančných a morálnych úderov spôsobených neznalosťou, ľahkomyseľnosťou, ľahostajnosťou, nedisciplinovanosťou a v určitých prípadoch i duševnou poruchou niektorého zo svojich členov. Donedávna fungujúce rodiny sa rozpadli, niekoľkí bývalí hráči už nežijú.

Dosť dôvodov na zamyslenie sa nad tým, čo je to za fenomén, ktorý tak razantne vstúpil do života mnohých našich spoluobčanov, ako rozpoznať hranicu, prekročením ktorej sa človek ocitá na ceste do katastrofy, či a ako sa má z takejto cesty vrátiť späť. Alebo ešte lepšie, ako sa na túto cestu vôbec nedostať.

Túžba po riziku a napätí je vo väčšej či menšej miere prítomná azda u každého človeka. Mnohí ľudia priam vyhľadávajú situácie, kedy nie je vopred jasné, „ako to dopadne“, lebo im to prináša zážitky príjemného vzrušenia. V tejto súvislosti hazardné hry predstavujú jeden z možných zdrojov takýchto zážitkov. Ľudstvo má s nimi do činenia od nepamäti. U väčšiny hráčov neodolateľná túžba hrať, vyvíja sa postupne. Prvotným motívom návštevy herne býva zvedavosť alebo snaha o bezprácny zisk. Až opakovanými kontaktmi s automatmi, ruletami, či inými formami hazardu vystupuje do popredia tendencia hrať pre hru samotnú a pre pocity, ktoré vyvoláva.

V literárnych dielach z rôznych období a oblastí je možné stretnúť sa so zväčša tragickými osudmi tých, ktorí prepadli hráčskej vášni. Nie je to teda jav nový. V našich podmienkach – je to jeho masovosť, všeobecná dostupnosť a prakticky žiadna kontrolovanosť, súčasne nízka či žiadna informovanosť návštevníkov herní a kasín o možných, ba očakávaných dôsledkoch vyplývajúcich z opakovaného oddávania sa hazardným hrám.

Diagnostika patologického hráčstva

10. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb charakterizuje patologické hráčstvo ako psychickú poruchu, ktorá spočíva v častých, opakovaných epizódach hrania, ktoré dominujú v živote subjektu na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných hodnôt i záväzkov. Ľudia trpiaci touto poruchou môžu stratiť zamestnanie, veľmi sa zadĺžiť, klamať alebo porušovať zákony, aby získali peniaze na hru, lebo unikli plateniu dlžôb.

Nutkanie k hre postihnutí popisujú až tak intenzívne, že ho iba ťažko možno ovládnuť, spolu s myšlienkami a predstavami, ktoré túto činnosť sprevádzajú. Toto zaujatie a nutkanie sa často zvyšuje v záťažových a stresujúcich situáciách.

Prečítajte si  Elektívny mutizmus

Hlavným rysom chorobného hráčstva je teda trvalo sa opakujúce hranie, ktoré pokračuje a často aj narastá i napriek nepriaznivým sociálnym dôsledkom, ako sú strata majetku, narušené rodinné vzťahy či rozpad osobného života.

Jednoznačnejšie – prostredníctvom sformulovania konkrétnych diagnostických kritérií – patologické hráčstvo (gambling) vymedzuje IV. revízia Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej spoločnosti (tzv. DSM – IV.). Keďže ide o kritériá viac – menej zrozumiteľné aj pre neodborníka, môžu poslúžiť na zorientovanie sa v problematike i na odhad stupňa vlastného ohrozenia alebo ohrozenia blízkych, či známych osôb. Pri splnení piatich z desiatich uvedených kritérií je možné hovoriť o patologickom hráčstve ako duševnej poruche. Splnenie jediného z nich však už musí byť vážnym varovaním. Na základe tejto normy (DSM 312.31 Pathological Gambling – 615) sme zostavili nasledovný test.

Test: Máte problémy s gamblingom – patologickým hráčstvom?
Pri porovnávaní týchto kritérií s kritériami pre diagnostikovanie závislosti na alkohole alebo iných návykových látkach vidíme veľa paralelných, ba i úplne zhodných formulácií, signalizujúcich blízku príbuznosť patologického hráčstva s látkovými závislosťami, a to nielen v popise prítomných príznakov, ale aj v priebehových charakteristikách a možnostiach prevencie i liečby.

Vieme, že nie každý, kto pije, sa stáva alkoholikom. Podobne nie každý, kto hrá hazardné hry, ani ten, kto prehrá veľké sumy alebo pácha trestnú činnosť v súvislosti s hraním, nemusí byť patologickým hráčom v zmysle choroby. Prevažná väčšina ľudí, ktorí sa v súvislosti s rôznymi formami hrania dostávajú do problémov v širokom slova zmysle, nespĺňa kritériá patologického hráčstva ako diagnostickej kategórie existujúcich klasifikačných systémov. Skutočnosť, že napriek narastajúcim problémom sa s herňami a automatmi nerozlúčia, kým je ešte čas, treba pokladať za prejav ľahkovážnosti a nezodpovednosti voči svojim blízkym a sebe samému.

Fázy rozvoja patologického hráčstva

Popisujú sa tri fázy patologického hráčstva :

Prvá fáza býva označovaná ako vyhrávacia. Budúci hráč zväčša nezáväzne investuje určitú neveľkú sumu. Stane sa, že vyhrá. Tým vzrastá jeho sebavedomie a viera, že môže vyhrávať, kedy sa mu zachce. Nachádza potešenie v atmosfére herní, kde strávi stále viac času. Dúfa, že vyhrá veľkú sumu peňazí, čo zmení jeho budúci život. Pomaly a isto je vťahovaný do neúprosnej pasce hry.

Druhá fáza už nadobúda črty chorobnosti, býva označovaná ako prehrávacia. Hráč zrazu zisťuje, že prehráva stále viac peňazí, snaží sa prehraté vyhrať späť, je nervózny a netrpezlivý. Hrá stále viac. O svojich prehrách nehovorí, naopak, klame, potajomky berie peniaze alebo cennejšie veci z domu. Tie pod cenu predáva, aby získal prostriedky na ďalšiu hru, požičiava si od príbuzných, spolupracovníkov a náhodných známych. Dochádza k narušeniu rodinných vzťahov, problémom v zamestnaní, nepríjemným situáciám pri vymáhaní dlžôb veriteľmi. V tomto období sa už zväčša hranie nedá ďalej udržať v tajnosti. Keď vyjde najavo často už hrozivý rozsah materiálnych i nemateriálnych strát a škôd, hráč obyčajne všetko oľutuje, sľubuje, že už nikdy nebude hrať, je ochotný dokonca vyhľadať pomoc. Sám – a jeho blízke okolie s ním – uverí, že všetko bude v poriadku a že sa zaobíde bez ďalšieho odborného vedenia. Nejaký čas dokonca dokáže nehrať, čo vedie k ďalšiemu uspokojeniu jeho príbuzných. Dôsledkom býva často opätovaný, tajný návrat k hraniu.

Prečítajte si  Samovražda mladých

Nastupuje tretia fáza – fáza straty kontroly. Postihnutý trávi prakticky všetok čas v herniach, prostriedky na hru získava i páchaním trestnej činnosti (ide zväčša o trestnú činnosť majetkovej povahy), je presvedčený, že ak vyhrá, všetko dá opäť do poriadku. Napokon hrá už len preto, aby hral, prípadné výhry opäť vzápätí prehráva. Stav sa ďalej vyvíja do úplného debaklu s rozpadom medziľudských, rodinných i pracovných vzťahov a väzieb. Prichádzajú depresie a nezriedka samovražedné konanie.

Ako sa chrániť ?

Ako sa teda chrániť, ako zabrániť tomu, aby ohrozený človek neprešiel celým zhubným vývojom až do tragického konca ?

Je zrejmé, a treba to stále pripomínať, že človek, ktorý nikdy nehral, nehrá a ani hrať nebude, nebude mať ani problémy spojené s hraním. Čiže už pred prvým vhodením mince treba dôkladne zvážiť, či je to to, čo človek v danej chvíli potrebuje, aké obohatenie svojho života od toho očakáva a či to stojí za to.

O to viac sa treba zamýšľať všetkým, ktorí už s hracími automatmi alebo inými formami hrania (patria sem i rôzne tipovacie súťaže, stávkové kancelárie a podobne) prišli do kontaktu, našli v hre určité zaľúbenie a venujú sa jej pravidelne. Je nutné neustále kontrolovať, či sa vzťah k hre nevymyká človeku z rúk. Okrem diagnostických kritérií, uvedených vyššie, môže na sebazhodnotenie poslúžiť i test, ktorý vypracovala svojpomocná organizácia pre liečbu patologického hráčstva, tzv. Gamblers Anonymus (obdoba známych Anonymných alkoholikov), kde štyri kladne zodpovedané otázky signalizujú vážne varovanie, sedem už vysokú pravdepodobnosť prítomnosti chorobného vzťahu k hraniu.

Prečítajte si  Narkolepsia - chorobná denná spavosť

Ak je teda počet kladne zodpovedaných otázok štyri a viac, je najvyšší čas uvedomiť si nutnosť okamžite prestať. Možné je pokúsiť sa o to sám, na základe vlastného úprimného rozhodnutia, možno požiadať o pomoc svojich blízkych. V žiadnom prípade však už nemožno „strkať hlavu do piesku“ s tým, že „mňa sa to netýka“. Pravdepodobne sa ukáže, že dodržať predsavzatie „už nikdy hra“ nebude také jednoduché. Porušenie úprimne myslenej snahy o definitívne skoncovanie s hazardným hraním musí v každom prípade znamenať dôvod na vyhľadanie odbornej pomoci. Je jedno, akou formou sa nadviaže kontakt s odborníkmi, či cez linku dôvery, návštevou poradne, psychologickej alebo psychiatrickej ambulancie. Treba mať na pamäti, že skôr ne najlepšie, ale i neskôr je lepšie ako nikdy.

Pre tých, ktorí sa cítia byť ohrození dôsledkami svojho hrania a myslia si, že to ešte zvládnu sami, na záver niekoľko rád a tipov, ktoré by im pri snahe nehrať mohli byť užitočné (voľne podľa knihy K. Nešpora : Hazardní hra jako nemoc) :

Niekoľko rád a tipov, ktoré by im pri snahe nehrať mohli byť užitočné

Nenoste pri sebe väčšie sumy peňazí.

Vytvorte si rozumný štýl života, v ktorom je skĺbená práca, kvalitná· zábava a ďalšie činnosti, ktoré nesúvisia s hazardnými hrami.

Rátajte s tým, že sa môžu objaviť krízy a chuť opäť začať hrať.· Takéto okamžiky sa dajú prekonať o to ľahšie, čím dlhšie nehráte.

Pripomínajte si výhody toho, že ste prestali hrať.

Dbajte o svoje telesné zdravie, vyhýbajte sa alkoholu a iným návykovým látkam.
Vytvárajte si dobré vzťahy s ľuďmi nehrajúcimi hazardné hry.

Ak ste opäť začali s hraním, podľa možnosti ihneď prestaňte,· požiadajte blízkych ľudí, aby vám pomohli, alebo vyhľadajte odbornú pomoc.

Buďte opatrní pri voľbe zamestnania. Najlepšia práca je taká, pri· ktorej neprichádzate do styku s peniazmi a kde je pravidelný pracovný čas.

Nechávajte si posielať výplatu na bankový účet.

Nesnažte sa zarobiť čo najrýchlejšie a čo najviac, snažte sa podávať dlhodobo stabilný pracovný výkon.

Uvedomte si, že vaše problémy sa dajú vyriešiť len postupne.· Odstrániť všetky finančné a ďalšie ťažkosti naraz sa jednoducho nedá.

Uvedomte si, že hazardná hra je ako pasca a zamyslite sa nad tým, čo je v živote skutočne dôležité.

autor: MUDr. L. Nábělek, MUDr. J. Vongrej

  • Hodnotenie12345