U dieťaťa s poruchou správania budeme pozorovať asociálne prejavy. Dieťa môže byť agresívne k ľuďom aj ku zvieratám, môže ničiť majetok, kradnúť, podvádzať a porušovať pravidlá. Dieťa môže šikanovať a zastrašovať ostatných, bude sa biť, niekedy používať zbrane. Bude kruté ku zvieratám a bude ich týrať. Dieťa môže úmyselne ničiť majetok druhých, bude kresliť grafity, alebo zakladať požiare. Dieťa sa môže zapliesť do krádeže, vandalizmu alebo lúpeže.

Možno bude musieť klamať, aby dosiahlo svoje.

Existujú dve podskupiny:

A: Podskupina detského veku. Aspoň jeden príznak poruchy sa u dieťaťa vyskytne pred desiatym rokom života.
B: Podskupina dospievajúcej mládeže. Žiadny z príznakov sa nevyskytne pred desiatym rokom života dieťaťa.
Ak sa bude porucha prejavovať v miernej forme, nebudú ostatní príliš poškodení, vo vážnych prípadoch však dieťa svojmu okoliu spôsobí škody.

Porucha správania – jedná sa o jednu z najbežnejších porúch. Existujú odhady, ktoré hovoria, že sa vyskytuje asi u 4% detí, ktoré žijú na dedine, a u 9% detí, ktoré žijú v mestách. Iné odhady hovoria o tom, že v určitých skupinách detí dosahuje výskyt tejto poruchy dokonca 16%. Záleží na tom, čo je do tejto štatistiky zahrnuté.


Porucha sa môže vyskytnúť u päťročných detí, častejšie sa s ňou však stretávame vo vyššom detskom veku, alebo na začiatku puberty. Zriedka sa objaví po 16. roku. Príznaky sa väčšinou s postupujúcim vekom a fyzickým vývojom dieťaťa menia. Menej závažné prejavy správania, ako sú napríklad drobné krádeže v obchodoch, alebo detské bitky, je možné pozorovať v útlom veku, u dospievajúcej mládeže môže mať porucha podobu prepadnutí, krádeže, lúpeží či dokonca znásilnenia.

I keď sa porucha správania častejšie objavuje u chlapcov – v detskom veku je u chlapcov omnoho častejšia -, môžeme sa s ňou stretnúť aj u dievčat. Chlapci s touto poruchou bývajú obecne agresívnejší. Chlapci sa častejšie zapletú do potýčiek, drobných krádeží, vandalizmu a majú problémy s disciplínou, dievčatá skôr klamú, chodia poza školu, utekajú z domova a môžu dospieť k drogám a prostitúcii.

Domnievame sa že porucha je dedičná a vyvolaná podmienkami, v ktorých sa dieťa nachádza. Dieťa ma k poruche väčšie dispozície, pokiaľ jeden z rodičov trpí určitým typom poruchy, ako sú poruchy osobnosti, poruchy emócii, schizofréniou, alebo poruchou pozornosti.

Vyhliadky dieťaťa trpiaceho poruchou sú rôzne. Ak sa vyskytla pred desiatym rokom života, bude na tom dieťa omnoho horšie, než keby sa príznaky objavili až v puberte – pokiaľ sa objaví porucha v útlom detstve, máva dieťa väčšiu dispozíciu ku vzniku sociálnej poruchy osobnosti, poruchu nálady, úzkostnej poruchy alebo poruchy spejúcej k drogovej závislosti. Väčšina dospelých, ktorí boli v detstve postihnutí poruchou správania má aj vo vyššom veku sociálne problémy. V niektorých prípadoch sa však časom správanie dieťaťa upraví a príznaky poruchy vymiznú.


Mnoho detí, ktoré trpia touto poruchou majú zároveň hyperkinetickú poruchu ADHD. Tieto deti často bývajú postihnuté poruchami učenia, komunikačnými poruchami, úzkostnými poruchami nálady a poruchami vyvolanými užívaním drog. Niektoré prejavy poruchy správania je možné sledovať aj u ostatných detí, nemusí to ale znamenať, že touto poruchou tiež trpia. Neposlušné dieťa, ktorého správanie nám pripadá asociálne, môže trpieť syndrómom hyperaktivity/impulsivity

Dieťa, ktoré sa správa asociálne, môže mať nízku inteligenciu

Dieťa, ktoré nie je schopné sa prispôsobiť, môže byť prevažne vzdorovité, či oponujúce, alebo môže mať problémy s komunikáciou

Dieťa ktoré “vybočuje” môže trpieť úzkosťou, alebo môže mať inú emočnú poruchu


Dieťa možno reaguje na okolité podmienky alebo odráža prostredie, v ktorom sa nachádza, pokiaľ sa správa asociálne – môže sa svojim spôsobom prispôsobovať

Dopady poruchy správania na dieťaťa

Môže sa zdať že sa dieťa nezaujíma o ostatných

Môže mať nepriateľské videnie sveta

Bude nám pripadať, že nemá žiadne výčitky svedomia

Môže byť zdanlivo húževnaté, avšak z nízkym sebavedomým

Môže byť prelietavé, bezstarostné a náchylné k nehodám

Môže fajčiť, piť a mať záľubu v sexuálnom živote od útleho veku. Môže sa dostať ku drogám

Školské výsledky bude mať zlé

Nebude obľúbené v kolektíve detí

Pre svoje správanie môže byť vylúčené zo školy, alebo bude mať problémy so zákonom

Môže sa pokúsiť o samovraždu

Rodičia, budete mať asi obavu o svoje dieťa a jeho budúcnosť. Uvedomíte si, že sa zaplietlo do vážnych protispoločenských činov, že celkom určite „skončí za mrežami“. Budete azda hlboko znepokojení jeho viditeľnou potrebou ubližovať ľuďom a bude vás trápiť jeho kruté zaobchádzanie so zvieratami. Skutočnosť, že sa nedokáže poučiť zo svojich chýb, ani vyjadriť naozajstnú ľútosť, vás v úvahách o jeho budúcnosť povedie azda ku zlým predtuchám.