Podanie sťažností štátnej škoskej inšpekcii (Ďalej ŠŠI)

Sťažnosť na pedagogického zamestnanca školy adresujte riaditeľovi školy.

Sťažnosť voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, na ktorej vybavenie je vecne príslušná ŠŠI, zašlite príslušnému školskému inšpekčnému centru. Zaslaním takejto sťažnosti ústrediu ŠŠI sa zbytočne zdržiava jej vybavenie. Adresy a telefónne čísla školských inšpekčných centier nájdete v časti "inšpekcia" .

V akej oblasti ŠŠI vybavuje sťažnosti?

ŠŠI plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

Ktoré podanie sa považuje za sťažnosť?

Za sťažnosť sa považuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené

V akom prípade podať sťažnosť?

Problém sa najlepšie rieši tam, kde vznikol. Rodičom odporúčame zájsť najskôr za príslušným vyučujúcim alebo za triednym učiteľom a v prípade nevyriešenia konfliktu za riaditeľom školy. Ak sa problém nepodarí vyriešiť v rámci školy, možno podať sťažnosť ŠŠI.

Ako podať sťažnosť?

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (e-mailom). Sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom na niektorej s pobočiek alebo na ústredí ŠŠI.

Vzor sťažnosti, podľa ktorej môžete vypracovať vlastnú sťažnosť určenú ŠŠI.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Totožnosť sťažovateľa je orgán ŠŠI povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec ŠŠI ho príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

Sťažnosti podané telefonicky sa neprijímajú.

Kam poslať sťažnosť?

Na vybavenie sťažnosti je vecne príslušný vždy len jeden orgán verejnej správy. Preto zasielanie sťažnosti inému orgánu (MŠVV a Š SR, kancelárii prezidenta, Úradu vlády SR) spôsobuje len predlžovanie jej vybavenia.

Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy.

Sťažnosti na riaditeľov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania a pedagogického riadenia prešetruje a vybavuje výlučne ŠŠI. Takéto sťažnosti treba zasielať príslušným školským inšpekčným centrám, ktoré sú organizačnými súčasťami ŠŠI a nachádzajú sa vo všetkých krajoch .

K niektorým predmetom sťažností

Medzi najčastejšie výhrady rodičov patrí nespokojnosť s klasifikáciou prospechu a klasifikáciou správania.

Prospech a spávanie

Rodičom odporúčame, aby prospech a správanie svojho dieťaťa sledovali od začiatku klasifikačného obdobia, a nie až v januári a v júni, keď už býva na korekciu celkovej klasifikácie zvyčajne neskoro.

Vzor sťažnosti, podľa ktorej môžete vypracovať vlastnú sťažnosť určenú ŠŠI.

Vyberanie poplatkov zo strany školy

Štátna školská inšpekcia dostáva sťažnosti na vymáhanie peňazí od rodičov alebo od žiakov zo strany štátnych škôl, a to prostredníctvom združenia rodičov, nadácií či neinvestičných fondov a tiež sťažnosti na nekontrolovateľnosť ich použitia. Podľa údajov pisateľov ide napr. o príspevky na údržbu budov, čistiace prostriedky, nákup učebných pomôcok.

Upozorňujeme, že ŠŠI nekontroluje hospodárenie škôl a ani hospodárenie občianskych združení, ktorým je aj združenie rodičov.

Rodič, ktorý príde do školy informovať sa o prospechu a správaní dieťaťa, sa automaticky nestáva členom občianskeho združenia – združenia rodičov, preto ani nie je viazaný žiadnymi uzneseniami výboru ZR o vyberaní poplatkov.

V prípade, že rodič nesúhlasí s činnosťou združenia rodičov, má možnosť dištancovať sa od jeho činnosti. Tým, samozrejme, nie je dotknuté jeho právo na informácie týkajúce sa prospechu, správania, či dochádzky dieťaťa.

Štátna školská inšpekcia prešetruje vyberanie peňazí len v tom prípade, ak má prípad pedagogickú rovinu (ak napr. peniaze vynucuje učiteľ od žiakov na vyučovaní, prípadne sa učiteľ alebo riaditeľ školy žiakom, príp. rodičom vyhráža sankciami súvisiacimi s pedagogickým procesom).

V prípade výslovného vydierania zo strany štátnej školy (napr. podmienenie vydania rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu zaplatením "sponzorského daru"), má žiak alebo rodič možnosť obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Vzor sťažnosti, podľa ktorej môžete vypracovať vlastnú sťažnosť určenú ŠŠI.