Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia. Ide o vývinovú poruchu, ktorá viac-menej izolovane postihuje schopnosť naučiť sa primerane kresliť. Vývojová dyspinxia nie je veľmi závažná porucha v zmysle ovplyvnenia ďalšieho vzdelávacieho rozvoja žiaka.

Môže tu však nastať situácia, kedy neúspech ktorý prináša táto porucha, vplýva na psychiku dieťaťa negatívne, aj keď ide napríklad o tak jednoduchý predmet, ako je výtvarná výchova. Ak takáto neúspešnosť pretrváva, môže negatívne ovplyvňovať postavenie dieťaťa v skupine, alebo zhoršiť jeho učebné prostredie, následkom čoho sa zhoršia aj celkové výsledky aj v ostatných predmetoch.

Špecifické ťažkosti v kreslení sa spravidla nevyskytujú samostatne, ale tvoria súčasť syndrómu ĹMD. Sú jedným z jeho najčastejších príznakov.
Říčan (1991)

Príznaky a príčiny dyspinxie rozdeľuje podľa oblasti, ktorých sa týkajú.

1/ vizuálna oblasť (príčinou sú dysgnózie)
2/ motorická oblasť (príčinou sú dyspraxie)
3/ vizuálna a motorická oblasť

Klasifikácia:
Motorická dyspinxia

Typickým príznakom je prerušovaná, kostrbatá, roztrasená alebo veľmi výrazná, až kŕčovitá čiara, či naopak veľmi slabá, nevýrazná alebo prerušovaná čiara, preťahovanie a nedoťahovanie, strnulé pohyby, pomalosť, motorické zjednodušovanie tvarov.

Vizuálna dyspinxia

Neschopnosť vytvoriť si vlastné vizuálne predstavy. Dieťa hľadá iné podnety, ktoré by tieto predstavy zastúpili. Často nie je schopné objekty ani reprodukovať. Nedokáže zachytiť objem a ani tretí rozmer. Chýba mu teda priestorová predstavivosť. Ich práca pôsobí neusporiadane, chaoticky a chýbajú v nej detaily. Celková úroveň fantázie a predstavivosti je veľmi obmedzená.

Integračná dyspinxia

Kombinácia jednotlivých prvkov motorickej a vizuálnej dyspinxie – príznaky sú potom špeciálne vyhranené. Prítomná je neobratnosť v zaobchádzaní s kresliarskym nástrojom, kŕčovité a tvrdé ťahy, trvalá neistota v činnosti. Jednotlivec nedokáže preniesť trojrozmernú predstavu na plochu papiera. Nedokáže kresbou napodobniť určité zostavy čiar alebo plôch, ktoré by muselo vopred analyzovať a až potom reprodukovať. Celý kresbový prejav takéhoto jednotlivca je nápadne primitívny, až bizarný.