Dieťa v školskom veku s dyslexiou môže vykazovať niektoré z nasledujúcich príznakov dyslexie.

 1. Vyhýba sa čítaniu, alebo si sťažujú na problémy s čítaním.
 2. Prejavuje vyššiu úroveň myslenia v oblastiach ako sú zvedavosť a predstavivosť.
 3. Zle vyslovuje komplikované alebo neznáme slová.
 4. Zamieňa si slová s podobný „znázornením“ avšak z rozdielnym významom.

  Napríklad, „láska“ za „hláska“, alebo „ísť“ za „zísť“ a pod.
 5. Prerušuje čítanie, často hovoria „um“, „uh“ alebo „aha“, aj v rečovom prejave.
 6. Používa vágne slová namiesto jasných konkrétnych slov.
 7. Potrebujú viac času na odpoveď i na písomnú i verbálnu.
 8. Takéto deti majú problém so zapamätaním si izolovanej časti ústnej informácie, ako sú dáta, mená a zoznamy.
 9. Majú veľmi vážne problémy s čítaním a robia v tejto oblasti len malé pokroky.
 10. Pri čítaní váhajú a domýšľajú si slová, ktoré začínajú rovnako, alebo sú podobné, ako tie napísané.
 11. Nevie čo číta a neorientuje sa vo význame písaného.
 12. Strach, hrôza alebo odpor k čítaniu nahlas.
 13. Zle vyslovuje a nahradzuje slová keď číta nahlas.
 14. Problémy v iných oblastiach výuky, napriek priemernej alebo vyššej inteligencii.
 15. Naučilo sa neskoro hovoriť.
 16. Máte pocit že Vaše dieťa je inak pohotové a bystré.
 17. Zamieňa si poradie písmen a čísiel.
 18. Potrebuje si pri počítaní pomáhať prstami, značkami na papieri, dlhšie než jeho rovesníci.
 19. Má veľké problémy zapamätať si násobilku.
 20. Je pre neho ťažké zapamätať si, ktorá je pravá a ktorá je ľavá ruka.
 21. Je mimoriadne nemotorné? (I keď nie všetky Dyslektické deti sú nemotorné.)
 22. Vynecháva niektoré písmená v slovách, alebo ich uvádza v nesprávnom poradí.
 23. Robí pri čítaní jednoznačné chyby z nedbalosti.
 24. Má v škole problémy s opisovaním z tabule.
 25. Pri čítaní nahlas vynecháva slova i celé riadky, alebo číta celý riadok opakovane.
 26. Má špatný zmysel pre smer a pletie si pravú a ľavú stranu.
 27. Má nedostatok sebadôvery a malú úctu k sebe samému.