Problémy s chápaním základných matematických pojmov sa označuje ako dyscalkúlia – ide o poruchu vnímať veci v abstraktných súvislostiach. Odborníci z jedného inštitútu v USA, publikovali v deväťdesiatich rokoch skúsenosti zo svojej práce s deťmi, ktoré mali vážne problémy s pochopením matematických súvislostí a pojmov.

Odborníci nevedeli tieto deti zo špecifickými prejavmi „zaradiť“ Z celého sveta podobne reagovali tisícky rodičov a detí a zhodne popisovali rovnaké symptómy. Vedcov kontaktovali telefónom, listami i elektronickou poštou. Nadšene hovorili o svojich skúsenostiach a mali túžbu deliť sa o svoje skúsenosti s dyskalkúliou.

Syndróm dyscalkúlie

 1. Neschopnosť chápať a realizovať odčítanie, sčítanie, násobenie a delenie.
 2. Nedostatočná schopnosť matematického (abstraktného) myslenia, strach narábať z peniazmi a hotovosťou.
 3. Tieto deti bývajú nevyrovnané a neusporiadané. Môžu byť neschopné uchopiť predstavy a plány týkajúce sa ekonomických súvislostí. Dospelí dyscalkúlici žijú zo dňa na deň. Ekonomika, plánovanie, šetrenie, úver, dlh a vôbec terminológia sveta peňazí (teda sveta reálneho) je pre nich nepochopiteľná.
 4. Dyscal-deti nemajú problémy z čítaním ani z písaním, pokiaľ sa v texte neobjaví matematická symbolika. Vtedy jednotlivé čísla zamieňajú, nespoznávajú, alebo ich nahrádzajú inými písmenami či symbolmi.
 5. Majú chudobnú matematickú predstavivosť, neschopní chápať matematické pojmy, predstavy, pravidlá, formulácie či sled. Nechápu podstatu sčítania, odčítania, násobenia a delenia.

 1. Dyscalkúlici môžu mať ťažkosti s hudobným vzdelávaním, najmä čítať z hudobného zápisu, ten je tak isto realizovaný v symbolike a náhradnom vyjadrení „reality“.
 2. Majú problémy s pochopením sprostredkovanej reality. Ťažko pochopia vyjadrenie zápisu času na ciferníku hodín. Alebo zemepisné umiestnenia krajín, oceánov, ulíc na mapách atď.
 3. Majú ťažkosti z orientáciou, slabý zmysel pre smer. Často sa stratia v priestore, ktorý by už mali vzhľadom na čas a skúsenosti iných, poznať.
 4. Nedokážu si zapamätať, kde je vpravo a vľavo. Majú zmätok smeru: sever, juh, východ, a západ. Nevedia sa zorientovať v takých pojmoch ako je dĺžka, horizontálny, kolmica, a tak ďalej.
 5. Napriek dobrému fyzickému zdraviu majú ťažkosti z atletickou koordináciou pohybu. Majú ťažkosti udržať rytmus v rámci pokynov v aerobiku, v tanci a iných cvičení. Majú ťažkosti pamätať si telesný sled požadovaný pre program karate, kroky tanca a ľahkoatletických cvikov. Nerozumejú pravidlám športových hier. Ak je hra príliš rýchla, rýchlo sa v nej „stratia“ (futbal, basketbal, volejbal a pod.) Vo výsledku sa tieto deti takýmto hrám radšej vyhnú.
 6. Ťažko si zapamätúvajú potrebné skutočnosti pri hrách ako je gulečník. Majú ohraničené schopnosti pri strategickom plánovaní hier (šach a pod).


 1. Majú spravidla výborný verbálny prejav, dobre čítajú a píšu. Mávajú poetické schopnosti vyjadrovania a dobrú pamäť na tlačený text. Zaujímajú sa o vedu, pokiaľ táto nevyžaduje matematické chápanie problematiky. Vynikajú vo výtvarnom umení.
 2. Len veľmi ťažko sa zorientúvajú na časovej osi reality. Sú takmer neschopní časovo definovať konkrétne úkony od jednej udalosti k druhej. Môžu sa chronicky oneskorovať. Neorientujú sa ani na časovej mape historických faktov a dejepisných dát.

List učiteľke matematiky od žiaka, ťažkého dyskalkúlika

Drahá pani učiteľka,

chcem Vás poprosiť, aby ste mi dovolili používať na písomkách poznámkový papier, je to pre mňa dôležité. Potrebujem čas …dosť času, inak prepadám úzkosti a strachu. Každý príklad v obmedzenom čase urobím zle, ale ak mám dostatok času, na druhý, či tretí pokus vyriešim príklady správne.

Zadanie, ktoré je urobené len veľmi stručne mi robí problém. Potrebujem širšie zadanie a podobné vysvetlenie čo sa odo mňa chce. Pani učiteľka, zadanie úlohy však definujte jednoznačne a jasne (to neznamená stručne). Vaša „otázka“ nech nie je zameniteľná. Prosím neobmedzujte mi čas na písomnú úlohu, pod časovým tlakom som v napätí a úzkosti.

Ak by to bolo možné, pani učiteľka, dovoľte mi spraviť každý príklad za vašej prítomnosti, osamote si pripadám neistý a zmätený. Chcem vás ubezpečiť, že sa chcem učiť …učím sa rád, i keď matematika mi nejde tak, ako by som si prial. Niekedy ma matematika veľmi traumatizuje! Keď vidím, že sa mi nedarí, naháňa mi to slzy do očí a prepadám panike.

Uisťujem Vás, že učeniu venujem mnoho času. Mám matematiku rád, i keď ona mňa nie. Prosím Vás o trpezlivosť a čas. Neviem a nerozumiem dôvodom, prečo mi tento predmet nejde. Akoby som mal v mozgu nejaký blok na tento predmet.

Uvedomujem si (niekedy mi to dávate najavo), že práca so mnou je pre Vás mimoriadne náročná. Odpustite mi prosím! Verte mi, že vďaka matematike sa cítim byť často špinavý, hlúpy a zbytočný. Niekedy mam také depresie, že sa mi ani nechce žiť. Ak si, pani učiteľka, prečítate tento list ….poteším sa … mám Vás veľmi rád.