Dyskalkúlia je špecifickou poruchou učenia v matematike. Dyskalkúlia je slovo, ktoré používajú na opis ľudí, ktorí majú veľké problémy s číslami, ale stále majú normálne alebo vyššie IQ. Zdá sa, že žiadny dyskalkúlik nemá iba dyskalkúliu, ale tiež zápasí s problémami, naučiť sa, orientovať sa v čase, ľavá / pravá orientácia, pravidlá v hrách a mnoho ďalšieho.

Tiež existuje viac typov dyskalkúlie, a všetky druhy vyžadujú špecifické metódy výučby zamerané na konkrétny problém.

Je dyskalkúlia reálna?

Dyscalkulici sami uvádzajú že, áno. Učitelia taktiež hovoria, že je. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a DSM-5 hovoria, že je.

Ako často sa dyskalkúlia vyskytuje?

Podľa britskej štúdie vypracovanej Gross-Tsuru, Manor a Shalev v roku 1996, je dyskalkúlikov 6,5%. Podľa štúdie vypracovanej Lewis, Hitch a Walker v roku 1994, je to 3,6% svetovej populácie.

Aká je muž / žena (rodová) prevalencia?

Aj keď sa predpokladá, že dyslexia je v percentuálnom porovnaní, 30% žien oproti 70% mužov, pokiaľ ide o dyskalkúliu, štúdie ukazujú, že zastúpenie sa rovná – 50% žien, 50% mužov.

Existujú typy dyskalkúlie?

Áno. Rovnako ako dyslexia, existuje veľa verzií dyskalkúlie. Vedci uvádzajú, že by sa mohlo jednať až o 50 druhov dyskalkúlie. Pokiaľ ide o fórum nositeľov tejto poruchy, dá sa hovoriť o 4 základných, relevantných diskalkulických typoch.

Sémantická dyskalkúlia
Procedurálna dyskalkúlia
Visuospatialna dyskalkúlia
číselno faktická dyskalkúlia

Slovo dyskalkúlia pochádza z gréčtiny a latinčiny a znamená „zlé rátanie“. Slovo „dys“ pochádza z gréčtiny a znamená „zle“. „kalkúlia“ pochádza z latinského „calcular“, čo znamená „počítať“. Slovo „calcular“ tiež môže znamenať „kameň“, čo predstavuje žetón počítadla, ktoré sa už dávnejšie používal v súvislosti s hazardným hraním, alebo mohlo súvisieť i s obchodným, účtovníckym počítaním. Nikto nevie, kedy vzniklo slovo „dyskalkúlia“. Niektorí tvrdia že sa toto slovo objavilo v akejsi americkej reklame, ktorá sa objavila v The New York Times v máji 1968. My však vieme, že výskumníci používajú toto slovo dávnejšie. Toto slovo sa používalo i pred týmto. A to v súvislosti istého druhu zdravotného postihnutia v oblasti matematiky (ktoré už bolo popísané v roku 1800), týkalo sa i vtedy aritmetického postihnutia, aritmetického deficitu, matematického postihnutia a tak ďalej.

V každom prípade, dnes sa príliš nepoužíva slovo „dyskalkúlia“. Aspoň nie odborne. Žiadna organizácie nemenuje túto poruchu „Dyskalkúliou“. WHO ju označuje „špecifickou poruchou matematických schopností“ a DSM ju menuje ako „matematickú poruchu“. Dyslexia, či dyskalkúlia nie je teda oficiálne pomenovanie. Inými slovami, dyslexia a dyskalkúlia sú len prezývky. Bolo by ťažké zakaždým, keď chceme túto poruchu označiť, povedať špecifická porucha aritmetických schopností! Z tohto dôvodu nie je možné nájsť túto poruchu – takto vyjadrenú, v MKCH či DSM. Ta je uvedená v manuáloch v kódovaní 315,1, F81.2.

Čo je Akalkúlia (nemá s dyskalkúliou nič spoločné)?Akalkúlia je spôsobená vážnym poškodením mozgu. Akalkúlia predstavuje oveľa viac než len problémy s algebrou, či matematickou analýzou. Ľudia s Akalkúliou sú schopní vykonávať aj základné matematické operácie, ako je napríklad identifikácia väčšieho z dvoch čísel, alebo sčítať dve čísla dohromady. Akalkúlia je počas života získaná a žiaden človek sa s ňou nenarodí, a môže sa objaviť kedykoľvek. Akalkúlia je spôsobená poškodením oblastí mozgu priamo súvisiacimi s matematickými funkciami, najmä v ľavom mozgovom laloku (angular gyrus). Údery do hlavy, poranenia mozgu a mozgové nádory môžu prispieť k rozvoju akalkúlie. Akalkúlia je príznakom neurologického ochorenia nazývané Gerstmannov syndróm. Gerstmannov syndróm je pomerne zriedkavý, ale môže sa objaviť po mŕtvici, alebo traumatickom poranení mozgu. Pripomíname, že toto vážne ochorenie nemá s dyskalkúliou nič spoločné.

Priradené vlastnosti:

Porucha správania
Porucha pozornosti
Depresia
Ostatné poruchy učenia

Pridružené stavy:

Nízke sebavedomie
Sociálne problémy
Riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky

Diferenciálna diagnóza:

Niektoré poruchy majú podobné alebo dokonca rovnaké príznaky. Ošetrujúci lekár teda musí rozlišovať s ohľadom na tieto ochorenia, ktoré treba vylúčiť, aby sa zistila presná diagnóza.

Príčina:

Je možné, že niektorí ľudia majú problémy s matematickou poruchou, pretože si toto nesú vo svojej genetickej výbave, najnovšie poznatky, toto dokladajú. Na rozdiel od niektorých rodín, v ktorých niektorí členovia majú veľké ťažkosti riešiť matematické problémy, existujú aj ďalšie rodiny, ktoré majú tendenciu mať členov, ktorí majú stále veľmi vysokú úroveň matematického fungovania.

Liečba:

Liečba poruchy matematiky zahŕňa individuálne doučovanie, umiestnenie v špeciálnych matematických triedach s učiteľmi odborných matematických a iných vzdelávacích postupov, ktorí sú zameraní na matematické zručnosti a majú vo veľkej úcte špecifické, netradičné prístupy vyučovania. Poruchy učenia si vyžadujú špecializované vzdelávacie metódy. Okrem špeciálneho vyučovania v škole, žiaci s poruchami učenia často využívajú individuálne doučovanie, ktorá sa zameriava na ich špecifickú poruchu učenia.

Učitelia zamerajte sa na príznaky:

(ak) žiak nemá zmysel pre „čísla“, tento „matematický“ svet je pre neho nepochopiteľný, neorientuje sa v ňom a nerozumie mu
žiak má problémy s učením matematiky, počíta s chybami, nedokáže si zapamätať aritmetické fakty, v postupe, či uplatnení stratégie
aj keď už pozná postup, je veľmi pomalý
prejavuje nechuť k matematike, alebo dokonca prejavuje úzkosť, či vyhýbanie sa

Aký je vzťah medzi dyskalkúliou a dyslexiou?

Vzťah medzi dyskalkúliou a dyslexiou, nie je jasný. Štúdie sa zamerali na percento dyskalkúlikov, ktorí sú tiež dyslektikmi. Tieto pozorovania sa líšia od pôvodných odhadov. Dyslektikov je až 4 krát viac, než je dyskalkúlikov. Asi len 14 % skúmaných detí vykazovali obe poruchy. Nie je známe, či obe poruchy majú jednu príčinu, a ak áno, na akej úrovni pôsobia. Či sa jedná o nejakú oblasť mozgu, alebo ide o vývojový mozgový faktor. To sa dnes skúma na viacerých pracoviskách.

Aký je vzťah medzi dyskalkúliou a „matematickou úzkosťou“?

„Matematická úzkosť“, je stav, ktorý mnohé deti pociťujú pri tom, ako prichádzajú do styku s úlohami spojenými s matematikou (Ashcraft, 2002). Existuje len veľmi málo potvrdzujúcich výskumov na prekrývanie medzi mat-úzkosťou a dyskalkúliou. Je rozumné predpokladať, že dyskalkúlia môže zvýšiť šance ku získaniu matematickej úzkosti. Je tiež možné, že matematická úzkosť by mohla naopak, vyvolať dyskalkúliu (Butterworth a spol.).

Aký je vzťah medzi dyskalkúliou a poruchou pozornosti a hyperaktivitou?

Vyzerá, že dyskalkúlia je pomerne často spájaná s ADHD symptómami. Odhady podielu diskalkulických detí, ktoré tiež majú ADHD je medzi 15-26% (Lindsay et al., 2001). Rovnako ako u dyslexie, nie je jasné, či tieto deti majú „dvojaký deficit“, alebo sú ich ťažkosti v matematike spôsobené problémom s udržaním trvalej pozornosti.

Existujú nejaké ďalšie poruchy, ktoré súvisia s dyskalkúliou?

Dyskalkúlia býva spojená s genetickými poruchami plodu, vrátane Turnerovým syndrómom, Williamovým syndrómom (Ansari & Karmiloff-Smith, 2002), a fetálnym alkoholovým syndrómom.

Ako môžem zistiť, či má moje dieťa dyskalkúliu?

Ak má vaše dieťa pretrvávajúce problémy s matematikou, mohli by ste sa domnievať, že má dyskalkúliu, zvlášť ak navyše prezentuje problémy i v iných oblastiach vzdelávania, napr. v oblasti čítania. Obráťte sa na školského psychológa, ktorý pôsobí v územnom obvode vašej školy. Diagnóza by mala zahŕňať rozhovory s vami a vaším dieťaťom, test IQ a matematické výkonové testy, rovnako ako podrobnejšie skúmanie matematických schopností.

Nezabudnite, že máte právo byť informovaný o výsledkoch, a že vy, ako rodičia viete najlepšie, čo vaše dieťa potrebuje. Preto, vždy požiadajte o druhé odborné stanovisko v prípade pochybností. Mali by ste si byť vedomí toho, že dyskalkúlia je menej známa, ako je dyslexia, takže je omnoho ťažšie diagnostikovateľná. Možno budete musieť byť vytrvalý!

Môže moje dieťa vyrásť z dyskalkúlie?

Aj keď je možné, že deti môžu vyrásť z niektorých typov dyskalkúlie (Geary, 1993), vo väčšine prípadov sa tak neudeje. Je preto dôležité, aby ste vyhľadali pre svoje dieťa pomoc, aby aspoň čiastočne dohnalo látku z matematiky.

Môže dyskalkúlii byť zabránené?

V súčasnej dobe nie! Je však možné vyhýbať sa alkoholu počas tehotenstva, pretože pitie alkoholu počas tehotenstva sa zdá byť jednou z príčin. Matky zneužívajúce alkohol, či drogy, boli v prípadových štúdiách dyskalkúlických detí vo vysokom percente „prítomné“ (OECD — EDUCERI). Podiel mali i rodiny žijúce v hodne znečistenom prostredí. Do budúcnosti dúfame, že všetky typy dyskalkúlie budú diagnostikované už v mladom veku, aby tak deti mohli dostať mimoriadnu pomoc s matematikou pred začatím školskej dochádzky, alebo počas prvých rokov učenia matematiky.

Ako môže byť dyskalkúlia sanovaná?

Školské osnovy len veľmi málo zachytávajú rôzne výsledky výskumov a testov, ktoré v tejto oblasti v posledných rokoch prebehli. Len veľmi málo z týchto testov boli starostlivo overované na účinnosť v školskej praxi. A to nielen na pomoc dyskalkúlikom. U nás sa takto vytrvalo ignorujú všetky dysfunkcie, ktoré súvisia so slovenským školským vzdelávaním.

Syndrómy dyskalkúlie

 1. Neschopnosť chápať a realizovať odčítanie, sčítanie, násobenie a delenie.
 2. Nedostatočná schopnosť matematického (abstraktného) myslenia, strach narábať s peniazmi a hotovosťou.
 3. Tieto deti bývajú nevyrovnané a neusporiadané. Môžu byť neschopné uchopiť predstavy a plány týkajúce sa ekonomických súvislostí. Dospelí dyscalkúlici žijú zo dňa na deň. Ekonomika, plánovanie, šetrenie, úver, dlh a vôbec terminológia sveta peňazí (teda sveta reálneho) je pre nich nepochopiteľná.
 4. Dyscal-deti nemajú problémy s čítaním ani s písaním, pokiaľ sa v texte neobjaví matematická symbolika. Vtedy jednotlivé čísla zamieňajú, nespoznávajú, alebo ich nahrádzajú inými písmenami, či symbolmi.
 5. Majú chudobnú matematickú predstavivosť, neschopní chápať matematické pojmy, predstavy, pravidlá, formulácie či sled. Nechápu podstatu sčítania, odčítania, násobenia a delenia.
 6. Dyscalkúlici môžu mať ťažkosti s hudobným vzdelávaním, najmä čítať z hudobného zápisu, ten je tak isto realizovaný v symbolike a náhradnom vyjadrení reality.
 7. Majú problémy s pochopením sprostredkovanej reality. Ťažko pochopia vyjadrenie zápisu času na ciferníku hodín. Alebo zemepisné umiestnenia krajín, oceánov, či ulíc na mapách, atď.
 8. Majú ťažkosti s orientáciou, slabý zmysel pre smer. Často sa stratia v priestore, ktorý by už mali vzhľadom na čas a skúsenosti poznať.
 9. Nedokážu si zapamätať, kde je vpravo a vľavo. Majú zmätok smeru: sever, juh, východ, a západ. Nevedia sa zorientovať v takých pojmoch, akými sú dĺžka, horizontálny, kolmica, a tak ďalej.
 10. Napriek dobrému fyzickému zdraviu majú ťažkosti s atletickou koordináciou pohybu. Majú ťažkosti udržať rytmus v rámci pokynov v aerobiku, v tanci a iných cvičení. Majú ťažkosti pamätať si telesný sled požadovaný pre program karate, kroky tanca a ľahkoatletických cvikov. Nerozumejú pravidlám športových hier. Ak je hra príliš dynamická, rýchlo sa v nej stratia (futbal, basketbal, volejbal a pod.) Vo výsledku sa tieto deti takýmto hrám radšej vyhnú.
 11. Ťažko si zapamätúvajú potrebné skutočnosti pri hrách ako je gulečník. Majú ohraničené schopnosti pri strategickom plánovaní hier (šach a pod).
 12. Majú spravidla výborný verbálny prejav, dobre čítajú a píšu. Mávajú poetické schopnosti vyjadrovania a dobrú pamäť na tlačený text. Zaujímajú sa o vedu, pokiaľ táto nevyžaduje matematické chápanie problematiky. Vynikajú vo výtvarnom umení.
 13. Len veľmi ťažko sa zorientúvajú na časovej osi reality. Sú takmer neschopní časovo definovať konkrétne úkony od jednej udalosti k druhej. Môžu sa chronicky oneskorovať. Neorientujú sa ani na časovej mape historických faktov a dejepisných dát.