Dysfémia

koktavosť, zajakavosť, neschopnosť plynulo vyslovovať a hovoriť, chyba reči, nesúvislá reč.

Dysfória

rozladenosť, druh nálady, ktorá sa prejavuje náhlou rozladenosťou, nahnevanosťou a napätím.

Dysfónia

hlasová porucha rôzneho pôvodu, najčastejšie spôsobená preťažením. Ide o patologickú zmenu v individuálnej štruktúre a kvalite hlasu, pričom pôvod môže byť organický, funkčný alebo sa môže jednať o psychogénnu poruchu. Nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu. Dieťa chrapoce, nesprávne mu funguje a tvorí sa hlas.

Dysglosia

súhrnný názov pre poruchy výslovnosti, sprevádzajúce orgánové zmeny na rečových orgánoch.

Dysgnózia

vývojová porucha schopnosti rozpoznávať a spoznávať predmety. Dieťa s vývojovou dysgnóziou nevie imitovať predvedené činnosti. Ide o vývojovú poruchu, kedy dieťa nie je schopné spojiť vnímané vnemy s inými vnemami, prípadne predstavami. Môže byť zraková, sluchová, slovná dysgnózia.

Dysgramatizmus

vývojová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyschromatopsia

porucha v rozpoznávaní farieb spočívajúca v zlom farebnom videní i bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn, čiastočná farbosleposť. Zamieňanie farieb.

Dyslália

funkčná porucha reči. Hatlavosť, štebotavosť, porucha alebo chyba výslovnosti. Vývojová porucha výslovnosti hlások alebo skupiny hlások. Dieťa nie je schopné tvoriť niektoré hlásky správne a na svojom mieste. Často sa zamieňa za dysartriu.

Dyslógia

porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického uvažovania.

Dysmegalopsia

narušenie vnímania správnej veľkosti predmetov.

Dysmetropsia

porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov.

Dysmímia

porucha výrazu a pohybov tváre, porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania, šklebenie sa.

Dysmnézia

porucha pamäti

Dysmorfopsia

deformované, skreslené videnie predmetov alebo okolia.

Dysmúzia

nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, porucha hudobnej pamäte, dieťa nesprávne určuje výšku tónu, nevie presne rozoznať a určiť hudobné nástroje iba podľa zvuku, nemá zmysel pre rytmus, nevie sa naučiť čítať noty, nevie reprodukovať počutú melódiu a má problém manipulovať s hudobnými nástrojmi.

Dyspinxia

porucha prejavujúca sa nízkou, primitívnou úrovňou kresieb, neobratnosťou v narábaní s kresliacimi nástrojmi, dieťa nie je schopné graficky znázorniť svoju predstavu a nedokáže napodobniť predlohu.

Dysprozódia

nápadne odchýlne používanie modulačných zložiek reči, dieťa používa tzv. spevavú reč, poprípade pri rozprávaní tvorí nezmyselné rýmy.

Dysrytmia

porucha pravidelnej činnosti rečového prejavu.

Dystropia

abnormálne správanie sa, pričom dieťa sústredí pozornosť a všetok záujem buď na seba alebo inú osobu.

Dyzakúzia

porucha sluchového vnímania. Ide o poruchu, pri ktorej je jedinec precitlivený na určité tóny. Nedoslýchavosť.

Dyzartria

organická porucha výslovnosti niektorých hlások, nedokonalá artikulácia, chybná a nezrozumiteľná výslovnosť správne utvorených slov. Ide o poruchu spôsobenú detskou mozgovou obrnou. Vývoj reči je spomalený len v niektorých prípadoch. Pokiaľ má dieťa normálny intelekt pochopiť význam slov mu nerobí problémy. Dieťa môže mať pri ťažšom postihnutí problém s artikuláciou, kedy nedokáže správne vysloviť určitú hlásku. Ďalej môže mať ťažkosti s prehĺtaním a nadmerným slinením, pričom vekom a vývojom nervovej sústavy sa tieto problémy zmenšujú. Zväčša však ostáva problém s vyslovením hlások ,,r“ a ,,l“. Ľahko sa dysartria zamieňa za dysláliu.

Dyzódia

porucha spevného hlasu.

Dyzopsia

zraková porucha, porucha videnia.

dys(h)idrosis

dyshidróza, porucha vylučovania potu

dys-

grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu
prvá časť zložených slov s významom oslabenie, chybnosť, porucha
grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu

dysabilitas

dyzabilita, neschopnosť, forma (stupeň) funkčnej poruchy

dysacusia

dyzakúzia, nedoslýchavosť, porucha sluchového vnímania, chorobná precitlivelosť na určité tóny

dysaesthesia

dyzestézia, porucha citlivosti (zvlášt na dotyk)

dysaphia

dyzafia, porucha vnímania dotyku

dysarteriotonia

dyzartériotónia, porucha napätia stien tepien vedúca k zmenám krvného tlaku

dysarthria

dyzartria, porucha výslovnosti lne niektorých hlások, nedokonalá artikulácia

dysarthrosis

dyzartróza, kĺbová malformácia, ochorenie kĺbu, chybná poloha kĺbu

dysartria

chybná výslovnosť správne utvorených slov

dysautonomia

vrodená porucha autonómneho vegetatívneho nervového systému spôsobená nedostatkom dopamín-beta-hydroxylázy

dysbacteria

dysbaktéria, porucha zloženia bakteriálnej flóry v čreve

dysbasia

dysbázia, porucha chôdze, porucha udržania rovnováhy pri stoji a v chôdzi, sťažená chôdza

dysbázia

porucha rovnováhy spôsobujúca ťažkosti udržať sa v stoji alebo v chôdzi

dysbiosis

dysbióza, narušená rovnováha medzi jednotlivými druhmi črevných baktérií

dysbulia

dysbúlia, porucha vôle, narušené voľové chovanie
chorobná nerozhodnosť, abúlia

dyscaryosis

dyskaryóza, anomália bunkového jadra

dyschesia

dyschézia, zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

dyschiria

dyschíria, porucha rozpoznávania pravej a ľavej strany pri dotyku pri neporušenom taktilnom cítení

dyscholia

dyschólia, abnormálne zloženie žlče

dyschondroplasia

dyschondroplazia, vrodená vývojová chyba chrupavky a skeletu vedúca k poruche rastu (chondrodystrophia fetalis)

dyschromatopsia

dyschromatopsia, porucha v rozpoznávaní farieb, čiastočná farbosleposť

dyschromia

dyschrómia, abnormálne sfarbenie kože, prebytok alebo nedostatok pigmentu
nedostatok alebo nadbytok kožného farbiva spôsobujúci zmeny sfarbenia kože

dyscinaesthesia

dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

dyscinaesthesia, diskinaesthesia,

dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

dyscinesia

dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

dyscinesia, dyskinesia

dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

dyscoordinatio

dyskoordinácia, porucha súhry voľných pohybov

dyscoria

dyskória, nepravidelná, abnormálna zrenica

dyscorticismus

dyskorticizmus, porucha funkcie kôry nadobličky

dyscrania

dyskrania, deformácia lebky pri poruche rastu kostí

dyscraniopygophalangia

dyskraniopygofalangia, jedinec s deformáciou lebky, očí, uší, pánvy a končatín

dyscraniopygophalangia

dyskraniopygofalangia, jedinec s deformáciou lebky, očí, uší, pánvy a končatín

dyscrasia

dyskrázia, porucha v zložení telesných tekutín

dyscrinia

dyskrinizmus, porucha funkcie žliaz s vnútornou sekréciou

dyscyesis

dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

dyscyesis, dyskiesis

dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

dysdiadochocinesia

dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

dysdiadochocinesia, dysdiadochokinesia

dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

dysdiadochokinesia

dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

dysdipsia

dysdipsia, porucha v pociťovaní smädu

dysembryoplasia

dysembryoplázia, prenatálna malformácia, porucha vo vývoji zárodku

dysenteria

dyzentéria, črevná úplavica, akútne infekčné ochorenie vyvolané baktériami Shigella

dysentericus

dyzenterický, týkajúci sa úplavice, vo vzťahu k úplavici

dysergia

dyzergia, abnormálny spôsob reakcie, porucha voľného správania

dysfágia

sťažené prehĺtanie
namáhavé a bolestivé prehĺtanie

dysfemia

dysfémia, koktavosť
porucha reči, neschopnosť plynule vyslovovať

dysfemizmus

slovo so silne negatívnym citovým zafarbením

dysfibrinogenaemia

dysfibrinogenémia, prítomnosť patologického fibrinogénu, dedičná porucha, ktorá vedie k zvýšenej krvácavosti

dysfónia

hlasová porucha rôzneho pôvodu
hlasová porucha

dysfória

rozladenosť, druh nálady , ktorá sa prejavuje nahnevanosťou, rozladenosťou a napätím
stav úzkosti

dysfunctio

dysfunkcia, porucha činnosti niektorého orgánu

dysfunkcia

porucha jednej alebo viacerých funkcií organizmu

dysgalactia

dysgalakcia, porucha v sekrécii mlieka

dysgammaglobulinaemia

dysgamaglobulinémia, defekt protilátkovej imunity so znížením alebo chýbaním jednej z dvoch hlavných tried imunoglobulínov v krvi

dysgenesis

dysgenéza, narušený vývoj, vývojová porucha

dysgenéza

porušený, chorobný vývoj

dysgenitalismus

funkčné alebo anatomické poruchy a zmeny v oblasti pohlavných orgánov

dysgerminoma

dysgerminóm, nádor z primordiálnych zárodočných buniek, seminóm

dysgeusia

dysgeúzia, porucha chuti

dysgeuzia

porucha chuti

dysglandularis

dysglandulárny, týkajúci sa poruchy funkcie žliaz

dysglossia

dysglosia, porucha výslovnosti

dysgnathia

dysgnatia, nepravidelné utváranie čeľusti s poruchami uloženia chrupu

dysgnosia

dysgnózia, porucha gnostickej funkcie, porucha identifikácie a poznania predmetu na základe poruchy vyššej kôrovej analýzy a syntézy určitého druhu podnetov

dysgnózia

vývojová porucha schopnosti spojiť vnímané vnemy s inými, napr. s predstavami

dysgrafia

znížená schopnosť naučiť sa správne písať
porucha motorickej zložky písania

dysgramatizmus

porucha schopnosti vyjadrovať sa gramaticky správne

dysgraphia

porucha písania, písomného vyjadrovania

dyshaematopo(i)esis

dyshematopoéza, porušená tvorba krvi

dyshaphia

dyshafie, porucha hmatu

dyshepatia

dyshepatia, narušenie funkcie pečene

dyshormonalis

dyshormonálny, týkajúci sa porušenej hormonálnej rovnováhy v organizme

dyshormonismus

dyshormonizmus, porucha tvorby a vylučovania hormónov

dyshormonóza

nedostatočné pôsobenie hormónov

dyskalkúlia

znížená schopnosť naučiť sa správne počítať
porucha matematických schopnosti bez zníženia všeobecných rozumových schopností

dyskeratosis

dyskeratóza, abnormálne rohovatenie buniek v stratum spinosum kože

dyskiesis

dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

dyskinesia

dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

dyskinéza

porucha normálnych pohybov

dyskomfort

pocit nepohodlia

dyskoordinácia

porucha plynulosti a súhry voľných pohybov

dyslalia

dyslália, hatlavosť, štebotavosť, porucha výslovnosti
zlá výslovnosť hlások, šušľavosť

dyslexia

neschopnosť pochopiť zmysel písaného slova
označenie všetkých drobných špecifických porúch učenia, porucha schopnosti čítať, legasténia

dyslogia

dyslógia, porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického vyjadrovania

dysmasesia

dysmasézia, porucha žuvania

dysmegalopsia

dysmegalopsia, narušenie vnímania správnej veľkosti predmetu

dysmelia

dysmélia, vrodený nedokonalý vývin niektorého orgánu, vývojová chyba
vrodený nedokonalý vývoj niektorého orgánu

dysmenorea

nepravidelná, bolestivá menštruácia
bolestivá porucha menštruácie

dysmenorrhoea

dysmenorea, stupňovaná bolesť v podbrušku pri menštruácii

dysmetria

porucha schopnosti previesť správne cielené pohyby v časovom a priestorovom meradle

dysmetropsia

porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov

dysmimia

porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania
porucha gestikulácie, škľabivosť

dysmnesia

dysmnézia, porucha pamäti

dysmorfia

morfologická vývinová abnormalita, ktorá je typická pre množstvo syndrómov spôsobených genetickými činiteľmi alebo faktormi prostredia.

dysmorphia

dysmorfia, tvarová odchylka, deformita

dysmorphophobia

dysmorfofóbia, obava, chorobný strach pred znetvorením, deformáciou, tvarovými odchylkami

dysmorphopsia

dysmorfopsia, deformované, skreslené videnie okolia (predmetov)

dysmotilitas

dysmotilita, obmedzená, narušená hybnosť

dysmúzia

chorobný nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, amúzia

dysmyotonia

dysmyotónia, porucha svalového napätia

dysneuria

dysneúria, porucha funkcie nervov, nervovej činnosti

dysodia

dysódia, porucha spevného hlasu
porucha spevného hlasu

dysodontiasis

dyzodontiáza, porucha vo vývoji zubov, neľahké a nepravidelné prerezávanie zubov

dysodynia

dyzodýnia, porušenie vnímania bolesti

dysontogenes

dyzontogénny, vedúci k porušenému vývoju jedinca

dysontogeneticus

dyzontogenetický, charakteristický chybným vývojom

dysop(s)ia

dyzopsia, porucha videnia, zraková porucha

dysorexia

dyzorexia, porucha chuti, zmenšená chuť, pachuť
porucha chuti

dysortografia

vývojová porucha spojená s neschopnosťou naučiť sa správne pravopis, grafasténia

dysosmia

dyzosmia, porucha čuchu
chorobná porucha čuchu

dysosteogenesis

dyzosteogenéza, narušený vývoj kosti

dysostosis

dyzostóza, porucha rastu a vývoja kosti

dyspareunia

dyspareúnia, obtiažny a bolestivý koitus u ženy
druh sexuálnej poruchy spojený s bolesťami pri súloži

dyspepsia

porucha trávenia

dyspepticus

dyspeptický, týkajúci sa porušeného trávenia

dyspepticus

dyspeptický, týkajúci sa porušeného trávenia

dysperistaltica

dysperistaltika, porucha rytmických pohybov svalstva tráviaceho systému

dysphagia

dysfágia, porucha polykání, obtíže při polykání. Dysphagia spastica dysfagie spastická, obtížné polykání z křeče polykacího svalstva

dysphasia

dysfázia, porucha reči, hatlavosť, ľahšia forma afázie

dysphemia

dysfémia, koktavosť, nesúvislá reč

dysphonia

dysfónia, hlasová porucha, nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu

dysphoria

dysfória, pocit mrzutosti, nepohodlia, zlej nálady

dysphoricum

dysforika, lieky vyvolávajúci zlú náladu, depresiu

dysphrenia

dysfrénia, duševné psychické ochorenie

dysplasia

dysplázia, nesprávny vývoj orgánu alebo tkaniva, odchylné utváranie tela

dysplázia

deformácia orgánov alebo organizmov

Dyspnoe

dýchavica, pocit nedostatku vzduchu
krátkodychosť

dyspnoicus

dyspnoický, dušný, dýchavičný

dyspragia

dysprágia, bolestivá porucha činnosti jednotlivých orgánov

dyspraxia

ľahšia forma apraxie, porucha schopnosti vykonávať cieľavedomé zložitejšie pohyby (pohybové stereotypy) pri inak neobmedzenej hybnosti

dysproportionalitas

dysproporcionalita, neúmernosť, nepomer jednotlivých častí tela, porušenie rovnováhy

dysproteinaemia

dysproteinémia, abnormálne zloženie krvných bielkovín

dyspygia

dyspýgia, chybný vývoj krížovej a sedacej kosti

dysregulatio

dysregulácia, porucha regulácie, porucha v riadení systému organizmu

dysrrhythmia

dysrytmia, porucha rytmickej činnosti niektorého orgánu, napr. Srdca

dysrytmia

porucha pravidelnej činnosti niektorého orgánu, pohybu alebo hovoreného prejavu

dyssomnia

dyssomnia, porucha spánku, nedokonalý, prerušovaný spánok

dysspermia

dysspermia, bolestivá porucha výtoku semena, nedokonalá ejakulácia

dyssplenia

dyssplénia, funkčná porucha sleziny (hypersplenický syndróm)

dysstasia

dysstázia, neistý, obtiažny postoj, státie

dyssynergia

dyssynergia, strata schopnosti prevádzať pohyby v celkovej náväznosti a účelovej spojitosti

dystaxia

dystaxia, porucha kontroly voľných pohybov

dysthanasia

dysthanázia, opak eutanázie, ""zadržaná smrť"", predĺženie života nevyliečiteľne chorého, a to i za cenu značného utrpenia chorého

dysthymia

dystýmia, duševná choroba (obecne)

dysthyreosis

dystyreóza, porucha funkcie štítnej žľazy

dystokia

dystokia, obtiažny, sťažený pôrod
nepravidelný pôrod

dystonia

dystónia, porucha napätia (svalov, ciev)

dystopia

dystopia, chybná, abnormálna poloha, chybné uloženie niektorého orgánu
výskyt nejakého orgánu na neobvyklom mieste

dystrofia

poruchy výživy organizmu alebo orgánov sprevádzané vonkajšími tvarovými zmenami

dystrophia

dystrofia, porucha výživy spojená so zhoršením vitality a úchylkou bunkovej látkovej premeny, vyvolávajúci zmeny vzhľadu, zloženia a činnosti buniek

dystrophicus

dystrofický, týkajúci sa poruchy výživy

dystropia

dystropia, abnormálne správanie sa sústredením všetkého záujmu na inú osobu alebo na seba

dysuria

dyzúria, obtiažne bolestivé močenie, pocity rezania v močovej trubici v priebehu močenia
sťažené alebo bolestivé močenie